Living planet report 2010 | WWF Norway

Living planet report 2010



Posted on 13 October 2010
Jordkloden sett fra romfergen Discovery.
© NASA
I følge WWF-rapporten Living Planet Report, som ble lansert verden over i oktober 2010, bruker vi dobbelt så mye ressurser som jorden tåler. - Vi står overfor en naturmangfoldkrise som er langt større enn finanskrisen, mener WWF.

Verdens forbruk av naturens ressurser er doblet på om lag 45 år. Den omfattende WWF-rapporten, som utgis hvert annet år, lanseres få dager før ledere fra 193 land møtes til FNs naturtoppmøte i Japan, der blant andre miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar.

Living Planet-rapporten måler to områder:

1. Landenes økologiske fotavtrykk (Global Ecological Footprint)

2. Tilstanden til verdens naturmangfold (Living Planet Index)

Living Planet Report er produsert i samarbeid med Zoological Society of London og Global Footprint Network.

Dette er nytt i forhold til Living Planet Report 2008:
  • Norge har ikke redusert sitt fotavtrykk, og det kreves naturressurser fra om lag to jordkloder for å livnære en global befolkning med samme fotavtrykk som Norge.
  • For første gang vises endringer i naturmangfold sett i forhold til nasjonalinntekt. Resultatene viser et alarmerende tap av naturmangfold i lavinntektsland.
  • Opplysninger om hvordan økologisk fotavtrykk har endret seg over tid i ulike politiske regioner. OECD-landene, deriblant Norge, står for nesten 40 prosent av verdens økologiske fotavtrykk

Living Planet Report 2010 Webcast from WWF on Vimeo.


Ti land med størst fotavtrykk
Landene som står for det største økologiske fotavtrykket per innbygger er De forente arabiske emirater, Qatar, Danmark, Belgia, USA, Estland, Canada, Australia, Kuwait og Irland. Disse landene har i gjennomsnitt fem ganger større fotavtrykk enn lavinntektslandene. Det tyder på at det ikke-bærekraftige forbruket til rike nasjoner i stor grad hviler på utarming av naturressursene til fattigere, ofte ressursrike, tropiske land.

Utslipp av klimagasser er en av de fremste årsakene til at verdens "økologiske konto" for lengst er overtrukket og at vi ikke lever bærekraftig. I løpet av de siste 50 årene har vårt karbonavtrykk økt 11-ganger. Karbon står nå for mer enn halvparten av verdens økologiske fotavtrykk.

Bruker 1, 5 jordkloder for å opprettholde livsstilen
Det økologiske fotavtrykket viser at verdens avhengighet av naturens ressurser er doblet siden 1966, og at vi nå tar i bruk ressurser tilsvarende 1, 5 jordkloder for å opprettholde vår livsstil. Selv med moderate fremskrivinger av befolkningsvekst, forbruk og klimaendringer vil vi innen 2030 trenge to planeters produktive kapasitet for å dekke våre behov.

- Funnene fra Living Planet Report bør være en vekker i forkant av FNs store naturtoppmøte i Japan. Dersom vi fortsetter dagens forbruksmønster, vil det lede oss mot kollaps i viktige økosystemer, som hele kloden er avhengig av, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Norge.

Norge blant de 20 med størst økologisk fotavtrykk
Fattige land tappes for arter og naturressurser i et urovekkende tempo. OECD-landene, deriblant Norge, står for nesten 40 prosent av verdens økologiske fotavtrykk. Norge er blant de 20 verste landene med økologisk fotavtrykk som langt overgår jordens tåleevne.

- Den rike delen av verden lever i et falskt paradis, preget av et overforbruk og høye utslipp. Hvis vi skal klare å sikre en stadig mer velstående befolkning med det jorden har av ressurser, må det koste å ødelegge natur og lønne seg å ta vare på den, mener Hansson.

Living Planet Index (LPI), som viser utviklingen i verdens dyrebestander, viser en økning på 5 prosent (1970-2007) for høyinntektsland. Dette er i sterk kontrast til land med middels inntekt der reduksjonen i LPI er på 25 prosent og ikke minst for lavinntektsland der LPI viser en dramatisk reduksjon på hele 58 prosent.

- Trenden i lavinntektsland er spesielt alarmerende for naturmangfoldet, og dermed for menneskene, i disse områdene. WWF arbeider i mange utviklingsland og ser at verdens fattige rammes hardest av ødeleggelsen av natur. Uten tilgang på rent vann, landområder, mat, brensel og byggematerialer, vil det være umulig for fattige å øke sin levestandard, sier Hansson.

Arter utryddes i høyt tempo
I følge den nye WWF- rapporten er verdens dyrebestander redusert med 30 prosent siden 1970. Mest dramatisk er nedgangen i tropiske områder på rundt 60 prosent på under 40 år.

- Hver dag i alle land tas det avgjørelser som til sammen fører til at naturmangfoldet reduseres faretruende. Verdien av natur må nå tas inn i de økonomiske regnskapene. Situasjonen krever en grunnleggende endring i synet på natur; hva naturen bidrar med og hva økosystemene leverer, sier Hansson.

Ny avtale i Japan - Norge i unik posisjon
Hvordan vi kan sette prislapp på naturen, blir et av hovedtemaene når 193 FN-nasjoner om få dager samles i Japan for å følge opp den viktigste globale avtalen for vern og bærekraftig bruk av naturens mangfold. I 2002 forpliktet verdens ledere seg til en betydelig reduksjon i tapet av biologisk mangfold innen 2010. Men det har manglet politisk vilje til å gjennomføre nødvendige endringer, og i 2010 kan ikke ett land vise til at målene er innfridd.

WWF påpeker at Norge er i en unik posisjon og spiller en viktig rolle under forhandlingene. Med Norges regnskogsmilliarder har vi vist at vi kan være med på å styre utviklingen i en bærekraftig retning.

Regjeringen har sagt at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. I Japan har miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mulighet til å vise at det er politisk vilje bak dette løftet, mener WWF.

NB: Metodikken som ligger til grunn for beregningen av landenes økologiske fotavtrykk er forandret siden forrige Living Planet Report. Dette gjør at størrelsene ikke er direkte sammenlignbare mellom 2010-rapporten og tidligere rapporter. WWF beklager dette. Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til Ingeborg Wessel Finstad, rådgiver naturmangfold: iwfinstad@wwf.no.

Kontaktinformasjon:
WWF Norge, Rasmus Hansson, generalsekretær: 90 68 63 13.
WWF Norge, Ingeborg Wessel Finstad, rådgiver naturmangfold: 93 48 26 93.
WWF International, Richard McLellan, rmclellan@wwfint.org, +41 22 364 9228, mob: +41 79 786 9609

--------------------------------------------
Mer informasjon:

Mer om Living Planet Report (LPR):
LPR er en av verdens ledende, vitenskaplig baserte analyser om jordens tilstand og befolkningens påvirkning på våre naturressurser. Rapporten kommer ut annethvert år og presenterer to indekser, Living Planet Index og Økologisk fotavtrykk. Målinger gjøres over flere tiår for å vise utviklingen og lage fremtidsscenarier. Living Planet Report er produsert i samarbeid med Zoological Society of London og Global Footprint Network.

Mer om økologisk fotavtrykk:
Det økologiske fotavtrykket er en tilnærming som ser på vårt faktiske forbruk av fornybare naturressurser, og er dermed en kvantitativ måte å tilnærme seg begrepet bærekraftig utvikling på. En utvikling er ikke bærekraftig dersom naturressursene utnyttes i et større tempo enn de klarer fornye seg.

Det økologiske fotavtrykk er et mål på menneskenes forbruk av fornybare naturressurser, som f. eks. tømmer, fisk, ferskvann osv. Det økologiske fotavtrykket tilsvarer det totale arealet (hektar) som trengs for å:

• produsere det vi forbruker av mat og fiber
• absorbere utslipp fra energiforbruk
• gi plass til infrastruktur

Ved å sammenlikne fotavtrykket med naturens evne til å fornye disse ressursene, kan en vurdere om forbruket er bærekraftig eller om vi overforbruker av naturkapitalen. Det økologiske fotavtrykket deles inn i seks komponenter: karbon, beiteland, skog, fiskeområder, dyrket mark og infrastruktur.

Mer om Living Planet Index (LPI):
LPI for 2010 viser endringer i jordens økosystemer og biologiske mangfold basert på trender i nesten 8000 bestander av over 2500 arter av virveldyr (pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og fisker).Det lages egne indikatorer for landlevende, marine og ferskvannsarter, og disse tre indeksene kan slås sammen til en aggregert indeks. Tilsvarende kan indeksen deles opp i en for tropiske og en for tempererte områder. Selv om virveldyr bare utgjør en brøkdel av verdens kjente arter, antar man at trendene i populasjonsendringer her er typisk for naturens mangfold generelt.

Mer om partsmøtet i Japan:
Det tiende partsmøtet under konvensjonen for biologisk mangfold, COP10, avholdes 18-29.oktober i Nagoya, Japan.


Global Footprint Network:
Nicole Achs Freeling, nicole@footprintnetwork.org , +1-510-839-8879 x 302
Pati Poblete, pati@footprintnetwork.org, +1-510- 839-8879 ext. 320

Zoological Society London:
Victoria Picknell, victoria.picknell@zsl.org, +44 20 7449 6361





Om kartet over: The global Living Planet Index hadde en tilbakegang på 30 % mellom 1970 og 2007. The Living Planet Index (LPI) reflekterer endringer i helsen til verdens økosystemer ved å måle populasjonstrender i 2500 arter av virveldyr. Slik en børsindeks måler aksjenes verdier, kalkulerer LPI-en gjennomsnittlig årlig endring i arters populasjoner fra 1970 til 2007 (som er det siste året med tilstrekkelig data tilgjengelig).
Jordkloden sett fra romfergen Discovery.
© NASA Enlarge
Økologisk fotavtrykk
© WWF-Norge, Ingeborg Wessel Finstad Enlarge