REDD+ Den viktige tropeskogen | WWF Norway


 
	© WWF / Michel ROGGO

REDD+

Den viktige tropeskogen

For å stanse den globale oppvarmingen, må vi bevare de tropiske skogene. Et internasjonalt rammeverk, forkortet REDD+, skal bidra til å stanse avskoging og forringelse av tropisk skog.
WWF har lang erfaring med både bærekraftig forvaltning av tropisk skog og internasjonale klimaforhandlinger. Dette gir WWF en viktig rolle i utviklingen av REDD+ som effektivt verktøy i arbeidet med å redusere utslipp som følge av avskoging og forringelse av skog.

I FNs klimaforhandlinger er betydningen av å stanse avskogningen anerkjent som et så sentralt klimatiltak at det forhandles om separat. Disse skogforhandlingene refereres ofte til som forhandlinger om Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, eller bare REDD+.

Hva er REDD+?
Ideen bak REDD+ er å utvikle et incentivbasert system der det blir økonomisk attraktivt å la være å hugge ned skogen. I praksis betyr dette at rike land i nord betaler skogland i sør for å la være å hugge ned skogene sine. Som kjent binder trær enorme mengder CO², og hvis trærne hugges slippes denne CO²-en ut i atmosfæren. Blant annet på grunn av høye avskogningsrater i tropisk regnskog blir også utslippene av CO² enorme. Mellom 12-20 % av verdens totale utslipp av klimagasser kommer fra avskoging. Dette er mer enn hele transportsektoren til sammen!

REDD+ dreier seg om å stanse både storskala avskogning og forringelse av skogen. Men etterhvert som flere og flere land har sett nytten av å fremme de spesielle utfordringer de har med forvaltning av skog, har forhandlingene blitt utvidet. Nå omfatter de også tiltak for å øke tilveksten av trær i skog som er forringet - og områder som tidligere var avskoget. Denne utvidelsen er symbolisert ved et plusstegn etter navnet REDD, altså REDD+. Forkortelsen REDD og REDD+ brukes nå som en referanse til arbeid for å redde de tropiske skogene.

Utviklingen av et internasjonalt rammeverk og prinsipper for reduksjon av utslipp fra avskoging og skogforringelse, styrking av karbonlagre og fremming av en bærekraftig skogforvaltning, utgjør et grunntema i klimaforhandlingene, et såkalt Post-2012 klimaregime.

Under avsnittet om Norges rolle og REDD+ retningslinjer kan du lese mer om WWFs arbeid med å påvirke utviklingen av det internasjonale rammeverket, slik at det både bidrar til å redusere utslipp av klimagasser, stanser tapet av biomangfold og fremmer en bærekraft utvikling for mennesker som lever av og med de tropiske skogene.

Klima, Skog og CO2

 • Opp mot 20 % av utslippene av klimagasser i verden kommer fra avskoging og skogforringelse
 • Avskoging gir mer utslipp enn all transport i verden til sammen
 • Kun energisektoren forårsaker mer utslipp enn avskoging
 • Skogene fungerer som jordens lunger - de tar opp CO2, binder karbonet og produserer oksygen gjennom fotosyntesen
 • Å redusere avskoging er derfor helt sentralt i kampen mot global oppvarming
 • REDD+ skal bidra som et incentivsystem for å redusere utslipp fra skogsektoren

Kontaktpersoner REDD+

 • Arild Skedsmo,
  Conservation Director (Fagansvarlig) 
  E-post: askedsmo@wwf.no
  Mobil: (+47) 994 63 531