Klimaendringer og global oppvarming | WWF Norway

Klimaendringer og global oppvarmingDersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer må verden redusere sitt utslipp av klimagasser dramatisk.
Vitenskapelige funn fra FNs klimapanel IPCC viser at trenden med økende globale CO2-utslipp må snus i løpet av nærmeste framtid dersom vi skal klare å unngå alvorlige klimaendringer. Viktige politiske grep må tas så raskt som mulig, for å gjøre det mulig å redusere verdens samlede utslipp av klimagasser med mellom 50 og minst 80 % innen 2050. Dette er dramatiske tall, men WWFs klimaløsninger viser at det er mulig.

Utslippsreduksjonene skal sikre at den globale middeltemperaturen ikke stiger med mer enn 2˚ Celsius i forhold til førindustrielt nivå. Her kan du lese om hvorfor og hvordan klimaendringer skjer.

Kutt i norske utslipp av klimagasser

WWFs globale klimaløsning viser hvordan verdens voksende energibehov kan sikres gjennom sterk satsning på energieffektivisering og innfasing av fornybare energikilder. I vår Energirapport fra 2011 viser vi hvordan en samfunn basert på 100 % ren, fornybar energi er mulig innen 2050, og det med dagens teknologi.

WWFs klimaløsning for Norge viser hvordan Norge kan ta sin del av ansvaret gjennom å kutte egne utslipp av klimagasser med 30 % i forhold til 1990-nivå innen 2020, og 80 % innen 2050.

Kutt i globale utslipp

For å få til dette er det nødvendig med umiddelbare tiltak for å snu trenden med økende utslipp av klimagasser, og de globale CO2-utslippene må reduseres med mellom 50 og 85 % innen 2050. Skal utviklingsland få mulighet til å øke sin levestandard, må dagens industrialiserte verden kutte sine utslipp med 80 til 90 % – fordi utviklingslandene vil komme til å øke sine.

Jo lenger vi venter med kraftige kutt, jo mer må vi redusere totalt og jo dyrere vil det bli.

Les mer
På disse sidene kan du lese om hvordan WWF jobber for å stoppe klimaendringene, i Norge og internasjonalt. Blant annet jobber vi for en norsk klimalov og for at verden får en ambisiøs klimaavtale under FN.

 
	© Steve Morello / WWF
En isbjørn forsøker å nå neste isflak på Svalbard. Det er i Arktis klimaendringene merkes tydeligst.
© Steve Morello / WWF
 
	© Naoyuki Yamagishi WWF Japan
FNs klimaforhandlinger i Warszawa 2013. To uker med forhandlinger om en ny global klimaavtale førte ikke fram og miljøvernerne fra hele verden forlot møtet i protest.
© Naoyuki Yamagishi WWF Japan

Kontaktpersoner

 • Ingrid Lomelde
  Leder for klima- og energiavdelingen
  +47 922 840 74
  ilomelde@wwf.no

  Ragnhild Waagaard
  Klimarådgiver
  +47 95888780
  rwaagaard@wwf.no