Klima | WWF Norway


 
	© www.JSGrove.com / WWF

Klima

Livsgrunnlaget for både mennesker og dyr er truet av klimaendringer. WWF jobber derfor for å bekjempe klimaendringer og global oppvarming, og å ivareta sikkerheten og livsvilkårene for folk, dyr og økosystem over hele verden.
For å unngå katastrofale klimaendringer, må globale utslipp av klimagasser slutte å stige. Samtidig må vi fram mot 2050 få til en storstilt dreining mot et samfunn basert på bærekraft, ny teknologi og fornybar energi.

WWFs klima- og energiavdeling jobber bredt for å bidra til dette. Her er våre hovedarbeidsområder.

Nye klimastrategier for Norge
 • En egen norsk klimalov som sikrer at Norge oppnår de målene vi har satt og setter Norge på en kurs mot et nullutslippssamfunn i 2050.
 • Norges statlig eide selskap må drive virksomheten sin på miljø- og klimamessig bærekraftig vis, for eksempel gjennom å trekke Statoil ut av skitten tjæresand i Canada

Fornybar energi og global energitilgang
 • Norsk energipolitikk, bistandspolitikk og industriutvikling må bidra til et samfunn som er 100% basert på fornybar energi i 2050, blant annet gjennom nasjonale planer for energieffektivisering, nettutbygging og elektrifisering av oljeinstallasjoner til havs.
 • Økt energitilgang for mennesker i utviklingsland, basert på fornybar heller enn fossil energi.

Globale strategier for en bærekraftig og trygg klimaframtid
 • En bindende global klimaavtale under FN som setter ambisiøse målsetninger for hvordan vi skal avverge katastrofal klimaendring, og gjøre det mulig for sårbare samfunn og økosystem å tilpasse seg de endringene som er uungåelige. Norge må fortsette sitt gode arbeid på dette feltet.
 • Bevaring av verdens tropiske skoger gjennom initiativet Redd+, som Norge må fortsette å bidra med store pengesummer til.
 • Bærekraftig byutvikling og næringsliv i Kina, fordi Kina er verdens største utslippsland og har enormt potensiale til å bidra til en tryggere klimaframtid.

På disse sidene finner du informasjon om vårt arbeid og arrangementer, inkludert rapporter du kan laste ned. Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.

Kontakt:

 • Ingrid Lomelde

  Miljøpolitisk leder/Policy Director

  WWF-Norway

  +47 922 84 074

klimaskolen

Hva er det egentlig som skjer med klimaet? Hvorfor er vi så bekymret for noen graders varmere vær?

WWF Norge har laget en serie webvideoer som gir svar på disse og mange andre spørsmål. Her får du også vite hvorfor forandringene skjer, og hva som kan gjøres for å rette opp problemet.

Besøk WWFs klimaskole!

                                                    >> Nyhetsarkiv