Marine verneområder | WWF Norway


 
	© Fredrik Myhre / WWF

Marine verneområder


Bevaring av naturens mangfold er en viktig beskyttelse mot effektene av klimaendringer og havforsuring - samtidig som klimaendringer er en stor trussel mot bevaring av naturens mangfold. Norge har forpliktet seg til å verne 10 prosent av våre havområder innen 2020.

Havområdene og kystsonen er utsatt for et stadig økende press - fiskeoppdrett, skjelldyrking, taretråling, fiskerier, bygging av havner og veier, mudring og dumping, nedslamming, petroleumsvirksomhet, og skipsfart er aktiviteter med betydelig innvirkning på havets økosystemer. I tillegg kommer den økende trusselen fra klimaendringer, som bidrar til at arter forsvinner, nye arter introduseres, havet blir surere og temperaturene og havstrømmene endrer seg.

Marine verneområder nasjonalt
Marine verneområder (MPAs) er et viktig virkemiddel for å bevare naturverdier og økosystemer i havet og langs kysten. Internasjonalt har verneplaner vist seg ekstremt nyttig i forhold til blant annet å gjenoppbygge fiskebestander i og rundt reservatene. Etablering av en nasjonal marin verneplan og et nettverk av marine verneområder, som inkluderer alle typer norsk marin natur, er avgjørende for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Arbeidet med marin verneplan i Norge startet i 2001, men først i 2013 kom de første tre områdene på plass. Dette er områdene: Fremvaren i Vest-Agder, Tauterryggen i Nord-Trøndelag og Saltstraumen i Nordland. I dag er det totalt seks marine verneområder. I tillegg til de tre første fra 2013 er også Galulosen og Rødberg i Trøndelag, samt Jærkysten i Rogaland blitt vernet. Det finnes også¨fire marine nasjonalparker i Norge; Ytre Hvaler, Færder, Jomfruland og Raet. Totalt utgjør dette  ca. 1 prosent av Norges havområder, noe som betyr at det er milvis igjen for å nå de forpliktelser nasjonen har gjort internasjonalt - nemlig å ha ti prosent av havområdene våre vernet innen 2020.

Marine verneområder globalt
WWF jobber globalt for å etablere nettverk av godt forvaltede marine verneområder. Slike områder skal være representative og gi beskyttelse for hele eller deler av et økosystem. WWFs internasjonale mål er at minst ti prosent av verdens havarealer skal være innenfor fornuftig forvaltede verneområder innen 2020. Godt under 1 prosent av havet har et slags vern i dag.
 

Kontakt

  • Fredrik Myhre

    Seniorrådgiver, fiskeri og havmiljø/ Senior Advisor Fisheries and Marine Conservation

    WWF-Norway

    +47 414 51 739