Skipsfart | WWF Norway

SkipsfartSkipsfart står for 90 prosent av transporten av alt gods i verden. Rundt 50.000 skip frakter årlig flere milliarder tonn varer som mat, olje, stein, kjemikalier, biler m.m rundt om på verdenshavene. I tillegg kommer all nærskipstrafikken som passasjertransport og innenriks skipsfart. Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner, med betydelig skipsfart i norske havområder. WWF arbeider for at skipsfarten skal bli mer miljøvennlig, og for å redusere miljørisikoen fra uhell og drift.

Skip er i dag ansett som det mest miljøvennlige transportmiddelet, på grunn av frakt i store volum og relativt få inngrep og kostnader med vedlikehold i infrastruktur. Men skipsfart bidrar sterkt til forurensing av havmiljøet, og representerer en stor miljørisiko.

Nær halvparten av all olje som blir sluppet ut i havet kommer fra skip. Bunnstoff for å hindre begroing av skipsskrog, har tilført havet store mengder gift, med omfattende konsekvenser for livet i havet. Fremmede arter blir innført via skips ballastvann, og kan forrykke og ødelegge opprinnelige økosystem. Skip slipper ut nær en tidel av klimagassen karbondioksid, CO2 til atmosfæren. I Norge står innenriks skipsfart og fiskefartøy for 40 prosent av utslippene av nitrogenoksid, NOx og 15 prosent av svoveldioksid SO2.

Kontakt

  • Karoline Andaur

    Deputy CEO / Nestleder

    WWF-Norway

    +47 928 19 464

 
	© WWF / Michel GUNTHER
Oil Tanker moored in the Antalya bay. Mediterranean Sea, Turkey.
© WWF / Michel GUNTHER