Blåkveite | WWF Norway

BlåkveitePosted on 23 May 2018
Blåkveite.
© Eksportutvalget for fisk
Blåkveiten (Reinhardtius hippoglossoides) kan bli over 30 år. Den likner på kveite, men er betydelig mindre. Maksimalstørrelsen er 1,2 meter og 20 kg, og hannen er mindre enn hunnen.
 
Blåkveite lever på dyp mellom 200 og 2000 meter, men finnes sjelden grunnere enn 400 meter. Den lever både ved bunnen og svømmer fritt i vannmassene. I de norske gytefeltene, som er fra Vesterålen til Bjørnøya, gyter blåkveita på 400-800 meters dyp. Bestanden av blåkveite er lav, men stabil.

Situasjonen for blåkveitebestanden i Barentshavet er usikker. De siste beregningene viser at bestanden er lav i et historisk perspektiv, men stabil og med lavere fiskedødelighet enn tidligere. Statusen til blåkveiten i Nordsjøen og områdene rundt Grønland og Island, er usikker fordi man ikke kjenner fiskens gyteområder. Likevel tyder fiskeri og forskningstokt på at bestanden er nær et historisk lavmål.    
 

Forekomst

I Atlanterhavet fra Novaja Zemlja og Spitsbergen, sørover kontinentalskråningen til Shetlandsøyene og Færøyene, og videre til Island og Grønland. På østsiden finnes den fra Nordøst-Canada til bankene ved Nova Scotia.    
 

Fangstmetoder

Hovedsakelig bunntrål, men også line og garn.    
 

WWFs råd

Greit valg!

Blåkveite er et greit valg, men spis den ikke for ofte.

Kunnskapen om blåkveitebestanden er mangelfull og havforskerne anbefaler at den fiskes etter en føre-var-forvaltning. Blåkveite fra Barentshavet er det beste valget, og den bør helst være fisket med line eller garn.

 
Blåkveite.
© Eksportutvalget for fisk Enlarge