Norskehavet | WWF Norway


 
	© Erling Svensen / WWF Norge

Norskehavet


Norskehavet er et stort og rikt havområde, med et mangfold av verdifulle og sårbare ressurser. Økosystemene opprettholder en omfattende bruk av fornybare naturressurser.

En av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende sild, har sine viktigste gyteområder ved Mørebankene i Norskehavet. Også en annen av Norges viktigste kommersielle bestander, nordøstarktisk sei, har de viktigste gyteområdene i Norskehavet. Fisket etter sild, sei og andre arter skaper arbeid og verdiskapning langs hele kysten.

Store deler av Norskehavet er åpnet for petroleumsvirksomhet. Heldigvis er det ennå ikke petroleumsutvinning i de aller mest sårbare områdene og disse må få status som permanent petroleumsfrie gjennom den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet som legges fram for Stortinget våren 2015. WWF sitt kart viser hvor det bør opprettes petroleumsfrie områder for å beskytte økologiske funksjoner i havet og den sårbare kystsonen, sikre de store fiskeriressursene og fremme utvikling av næringsaktivitet basert på fornybare ressurser. Utformingen er basert på faglige kunnskap og erfaringene med petroleumsfrie soner i Lofoten-Barentshavet.

Petroleumsfrie områder på norsk kontinentalsokkel er en naturlig konsekvens av at Stortinget har slått fast at Norge skal ha en økosystembasert forvaltning av norske havområder.

Effekten av globale klimaendringer på økosystemene i norske havområder understreker ytterligere behovet for å opprette områder fri for negativ påvirkning fra oljeindustrien. Forvaltningen må sikre robuste bestander og økosystemer med evne til å tilpasse seg klimaendringer uten å kollapse. Her er petroleumsfrie soner er et nødvendig virkemiddel for å bidra til dette.

Norge må redusere volumet og tempoet på norsk oljeproduksjon for å bidra mindre til de globale utslippene av klimagasser og for å avvente storskala teknologi og verdikjeder som kan fange opp og lagre CO2. Dette for at de totale utslippene fra norsk petroleumsvirksomhet skal bli så lave som mulig i et lengre perspektiv. For havmiljøet og klimaet vil det derfor være en vinn-vinn situasjon å gjøre de mest sårbare og verdifulle marine områdene petroleumsfrie.

Bakgrunnskart
Kart over henholdsvis sjøfugl, sild og sei og andre fiskearter og bunnfauna.

naa
naa
naa