Nordsjøen og Skagerrak | WWF Norway


 
	© WWF / Kevin Schafer

Nordsjøen og Skagerrak


Havområdene i Nordsjøen og Skagerrak utgjør den delen av norsk økonomisk sone som er mest påvirket av menneskelig aktivitet, og havmiljøet har lenge vært under et altfor sterkt press. I løpet av neste år skal Stortinget legge frem en ny forvaltningsplan for disse havområdene som forhåpentligvis kan sikre en bærekraftig forvaltning av havområdene.

Nordsjøen og Skagerrak er produktive havområder, som både er økonomisk og ikke minst økologisk viktige. Havområdene utgjør den delen av norsk økonomisk sone som allerede er mest påvirket av menneskelig aktivitet, og havmiljøet har lenge vært under et altfor sterkt press. Det var eksempelvis per 31. mars 2011 boret 1097 letebrønner i Nordsjøen, noe som representerer rundt 75 prosent av letebrønnene på norsk sokkel og et enormt inngrep i havomådet. Mange arter med gyte- og/eller leveområde i Nordsjøen og Skagerrak, som torsk, uer, hvitting og tobis, er i dårlig forfatning og trenger en håndsrekning i forhold til en styrket forvaltning. Kommende forvaltningsplan har muligheten til «å bøte på tidligere forårsakede skader». En bærekraftig forvaltning av morgendagens fiskebestander i Nordsjøen og Skagerrak vil i høyeste grad være med på å bidra til matauke, økonomiske verdier og ikke minst et sunt havmiljø med levedyktige bestander.

En forvaltningsplan – og en restaureringsplan
En helhetlig forvaltningsplan må styre ulike aktiviteters påvirkning på hverandre og på miljøet, og holdes innenfor miljømessig forsvarlige nivåer. Det blir viktig å se på den totale påvirkningen på havmiljø og produksjonsevne, og redusere individuelle aktiviteter tilsvarende. Forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak frem til nå har ført til at dette er et av våre mest belastede havområder, og derfor jobber WWF for at denne planen blir en restaureringsplan, og ikke bare en forvaltningsplan, med klare målbare kriterier om ønsket miljøtilstand man skal arbeide mot. Kriteriene for miljøkrav må være høyere da motstandsdyktigheten er mye mindre i et område som allerede har vært hardt presset over lengre tid. WWF mener at det ikke er rom for mer belastning i Nordsjøen-Skagerrak og målet med en helhetlig forvaltningsplan for dette havområdet må være å gjenopprette miljøtilstanden.

Fra fossilt til fornybart
Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak skal etablere miljømål for havområdet og rammer for menneskelig påvirkning som sikrer god beskyttelse av miljøet. Da er det kritisk at forvaltningsplanen sier noen om fremtiden og ikke bare reflekterer dagens situasjon. WWF mener den helhetlige forvaltningsplanen først og fremst bør være en restaureringsplan, og legge til rette for hvordan Norge skal forvalte energiressursene i fremtiden. Forvaltningsplanen må planlegge for at Norge skal gå fra olje og over til fornybar energi.
Norge må få en helhetlig energipolitikk med klimaperspektiv og forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak må være det første havområdet hvor myndigheten følger opp med konkrete tiltak. Hvis utbygging av fornybar energi ikke samtidig følges opp med kutt i fossilutslipp får fornybar energi
ingen positiv klimaeffekt, men øker kraftoverskudd og undergraver effektivisering. Vi må ta inn over oss at det er skarp motsetning mellom oljeframtid og klimaframtid. Norge må begynne å planlegge for denne virkeligheten, ikke for å bli lengst mulig i oljealderen.

Forvaltningen av vår fremtid
Per i dag har vi en energipolitikk hvor oljesektoren og fornybarsektoren behandles uavhengig av hverandre, og fornybar energi ses på som et supplement, ikke som en fremtidig hovednæring.
Norge mangler klare strategier for hvordan vi vil at samfunnet vårt skal se ut i fremtiden, og dette hindrer nasjonal næringsutvikling og forsinker den nødvendige overgangen fra fossile til fornybare energibærere. Det politiske fokuset på fossil energi tar oppmerksomhet og ressurser
bort fra fornybarsektoren og reduserer mulighetene vi har til å etablere en ambisiøs og fremtidsrettet energivisjon for Norge. WWF mener at når det oppstår overlapp mellom petroleumsressurser og områder som er gunstig for havvind, så må petroleumsinteressene vike.

To-graders målet ligger til grunn for norsk klimapolitikk, og det er ikke forenelig med å velge vekk fornybart når ulike interesser strider mot hverandre. Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak er ikke tydelig nok på hvordan Norge skal forvalte ressursene i fremtiden, og hvordan Norge skal veie ulike interesser opp mot hverandre. Norge trenger en helhetlig energipolitikk som også tar hensyn til naturen.

Kontakt

 • Fredrik Myhre

  Seniorrådgiver, fiskeri og havmiljø/ Senior Advisor Fisheries and Marine Conservation

  WWF-Norway

  +47 414 51 739

Den nye forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak må vise veien til en fornybar fremtid...

Nina Jensen, Generalsekretær i WWF-Norge

Nordsjøen og Skagerrak - et belastet havområde

Nordsjøen og Skagerrak er preget av stor menneskelig aktivitet - fiskerier, petroleumsvirksomhet og skipsfart i stor skala
 • Klimaendringer og havforsuring er trusler som er forventet å gjøre store endringer i det marine økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak
 • Miljøgifter tilføres til havområdet, og organismer som er høyt oppe i næringskjeden som sjøfugl og sjøpattedyr er mest utsatt.
 • Området har blant de høyeste nivåene av marint søppel i nordøst-Atlanteren i følge OSPAR
 • Tilstanden for flere fugle- og fiskebestander er bekymringsfull. Bestandene er sårbare blant annet på grunn av oljesøl, usikker mattilgang og overfiske
 • Sjøbunnen ødelegges av trålere og ulike bunninstallasjoner

Hva er en forvaltningsplan?

 • Norge lager forvaltningsplaner for havområdene for å ivareta miljø og verdiskapning. Planen gir overordnede rammer for forvaltning i havområdene. Arbeidet frem mot en ferdig forvaltningsplan koordineres av en interdepartemental gruppe ledet av Miljøverndepartementet, og alle har anledning til å delta i høringsprosessene.