Overfiske | WWF Norway


 
	© Michael Gunther / WWF

Overfiske

I dag tømmes havet for fisk i en hastighet verden aldri har sett maken til. Overfiske er et enormt, globalt problem, og praksisen må endres for en bærekraftig fremtid.Kapasiteten til den globale fiskeflåten er 2.5 ganger større enn det havet kan produsere av ressurser til å fiske på. Dermed fiskes det årlig betydelig mer fisk enn det som er bærekraftig - med en krafig nedgang i verdens fiskebestander som et resultat.
  • En fjerdedel av verdens fiskebestander er idag utsatt for et sterkt overfiske, hvorav mange allerede har kollapset eller er under gjenoppbygging.
  • 90 % av de store fiskene, både artene og individene, har forsvunnet fra verdenshavene som følge av menneskets overfiske.
  • Flere av de økologisk og økonomisk viktigste fiskeartene i verden er nedfisket til et punkt hvor deres funksjon i økosystemet er ødelagt og fiskerier er stengt.

Hva er grunnen til overfiske?

  • Teknologisk utvikling har gjort storskala fiske enklere
  • Subsidier bidrar til å holde flere, og større båter på havet
  • Sjørøvere som ikke respekterer internasjonale avtaler eller kyststaters lovverk
  • Katastrofalt store mengder bifangst av småfisk og andre arter slik som havskillpadder, sjøfugl og sjøpattedyr.
  • Manglende og dårlig fiskeriforvaltning, samt at kvotene settes høyere enn forskernes anbefalinger

"To tredjedeler av Europas fiskebestander er kraftig overfisket"

International Council for the Exploration of the Seas, Annual fish stock status reports