| WWF Norway


 
	© National Geographic Stock / Paul Nicklen / WWF-Canada

Bærekraftige fiskerier

I dag er 90 prosent av verdens fiskebestander overbeskattet eller fullt utnyttet. Mange fiskebestander nærmer seg en kollaps på grunn av et for stort fiskepress.
Fisk og annen sjømat utgjør livsgrunnlaget for kystsamfunn verden over. 2,6 milliarder mennesker har i dag fisk og annen sjømat som en viktig næringskilde, og antallet øker stadig. Havets biologiske ressurser har derimot en grense for hva de tåler av høsting.

Mange års overfiske førte til at torskebestanden utenfor Canada forsvant på 90-tallet. Arter som makrellstørje (blåfinnet tunfisk), uer og ål blir stadig sjeldnere, og havets ressurser utarmes av en stadig større og mer effektiv fiskeflåte og lite miljøvennlige fiskemetoder. Kapasiteten i fiskeflåten globalt er altfor stor, samtidig som det gis subsidier til en ytterligere økning. Fiskekvoter settes ofte betydelig høyere enn havforskernes anbefalinger, og mange bestander får dermed store problemer. I tillegg foregår det omfattende ulovlig fiske i mange havområder, blant annet på tunfisk til sushiindustrien. En rekke fiskemetoder skader også miljøet betydelig. Bunntråling skader korallrev og andre sårbare habitater, og mange fiskerier kan gi store bifangster av småfisk, truede fiskearter, sjøpattedyr og fugler. Samtidig øker etterspørselen etter sjømat.

En miljøvennlig fiskeri- og oppdrettsnæring
WWF har i mange år jobbet for bærekraftig bruk av havets ressurser og for en styrket forvaltning av havets økosystemer. Vi jobber for å sikre levedyktige kystsamfunn og en sikker fremtidig inntekt for fiskere. Som en global organisasjon har WWF et nettverk over hele verden og er involvert i fiskeriforvaltning i Norge, EU og i mange av de internasjonale fiskeriorganisasjonene. En bedre fiskeriforvaltning oppnås kun ved samarbeid som gir løsninger som er både nasjonale og globale.
 

Kontakt

 • Fredrik Myhre

  Seniorrådgiver, fiskeri og havmiljø/ Senior Advisor Fisheries and Marine Conservation

  WWF-Norway

  +47 414 51 739

WWF jobber for:

 • en styrket fiskeriforvaltningen nasjonalt og internasjonalt
 • en reduksjon av miljøpåvirkningene ved fiske
 • promotering av bærekraftig sjømat og miljøsertifisering
 • implementering av eksisterende avtaler og lovverk om bærekraftige fiskerier
 • bekjempelse av ulovlig fiske, inklusiv en ny internasjonal avtale om havnestatskontroll, og økt kontroll og sporbarhet i fiskerinæringen
 • en reduksjon av miljøpåvirkningene fra oppdrettsnæringen