Stortinget sier nei til flytting av iskanten og oljeleting ved norske korallrev | WWF Norway

Stortinget sier nei til flytting av iskanten og oljeleting ved norske korallrevPosted on 13 June 2017
Ikke kom nærmere! Isbjørnen er en av artene som har viktige leveområder langs iskanten. Nå sier Stortinget nei til å la regjeringen flytte iskantgrensen for å kunne åpne for mer oljeleting.
© Florian Schulz / visionsofthewild.com
Den omstridte iskanten og to trønderske korallrev får nå et pusterom av Stortinget.
 
Stortingsflertallet sier nei til flere av regjeringens forslag som ville åpnet for oljeaktivitet i sårbare områder i Norskehavet.
- En viktig seier for naturen, og for prinsippet om ansvarlig miljøforvaltning i norske havområder, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
 
Nei til olje, ja til vern
Regjeringen har foreslått å åpne for oljeboring ved verdifulle korallrev på trøndelagskysten, og å flytte iskanten nordover for å krympe de områdene som blir definert som sårbare. Stortinget sier nei til begge deler. I stedet ber stortingsflertallet om en ny plan for marine verneområder, og en faglig oppdatering av det omstridte spørsmålet om hvor iskanten befinner seg.
Dette kommer fram av innstillingen fra stortingets energi- og miljøkomité om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet, som ble debattert i Stortinget 14. juni.
 
Ville flytte iskanten igjen
Det vakte betydelig politisk strid da regjeringen i 2015 ville flytte den administrative grensen for iskanten nordover. Regjeringens forslag, som kom i en stortingsmelding om forvaltningen av Barentshavet, ville innebære at flere områder nær iskanten kunne åpnes for oljevirksomhet. I Stortinget fikk forslaget kritikk for å mangle faglig forankring, og stortingsbehandlingen endte med at regjeringen fikk forslaget i retur.
I år kom det nye reaksjoner, da regjeringen sendte det samme forslaget til Stortinget igjen, denne gangen i årets melding om Norskehavet. Blant de som protesterte var WWF Verdens naturfond.
- Hvor iskanten defineres på kartet, kan bety svært mye for de artene som lever i iskantsonen i Arktis. Klimaendringene gjør allerede at deres leveområder forsvinner i skremmende tempo, noe WWF nylig dokumenterte i rapporten Livet på kanten. Konsekvensene for dyrelivet er store i dag, og vil bli enorme i årene framover. Det siste livet i iskanten trenger er oljeboring, sier Ingrid Lomelde.
 
Smekk på fingrene
Også i år sier Stortinget nei takk til regjeringens nye avgrensning av iskanten. I stedet ber Stortinget regjeringen levere en ny, faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen – både i Barentshavet og Norskehavet. Den nye iskantgrensen skal baseres på best tilgjengelig kunnskap, og legges fram i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet i 2020.
- Her har Stortinget gitt regjeringen en velfortjent smekk på fingrene. Hovedformålet med å ha forvaltningsplaner er å legge til rette for en vitenskapelig og økosystembasert forvaltning av norske havområder. Vi er glade for at komiteen understreker hvor viktig dette prinsippet er i sine merknader. Vi trenger en miljøfaglig, ikke en politisk iskant. Det er en oppgave for forskningen å fastslå hvor iskanten befinner seg, sier Ingrid Lomelde.

Beskytter korallrev
I oppdateringen av forvaltningsplanen la regjeringen også opp til å åpne for oljeleting i områdene Iverryggen og Froan-Sularevet utenfor trøndelagskysten. Dette til tross for at begge områdene er foreslått som marine verneområder på grunn av naturverdiene som finnes der. Også her sa Stortinget nei. Flertallet i Energi- og miljøkomiteen vil ikke åpne disse områdene for oljeaktivitet før verneverdiene er ferdig kartlagt og områdene har blitt behandlet i den nasjonale planen for marine verneområder som Stortinget nå etterspør fra regjeringen.
- Iverryggen og Froan-Sularevet er to av de viktigste korallrevsområdene vi har i landet, og har stor betydning for krepsdyr, fisk og sjøfugl. Bare i løpet av de siste årene er det funnet en rekke nye verdifulle dypvannskorallrev i disse områdene. Den nye kunnskapen som har kommet om den verdifulle naturen i disse områdene tilsier at de bør gis permanent vern fra skadelig aktivitet, ved å gjøres til marine verneområder, sier Ingrid Lomelde.
 
Ber om marin verneplan
Stortinget benyttet også anledningen til å be regjeringen om å legge fram en plan for arbeidet med marine verneområder fremover, hvor de særlig verdifulle og sårbare områdene skal prioriteres.
- Presset på iskanten og korallrevene utenfor Trøndelag illustrerer at det er stort behov for å få på plass et nettverk av marine verneområder i alle norske farvann, sier Ingrid Lomelde.
Norge har en internasjonal forpliktelse om å etablere marine verneområder for ti prosent av norske havområder innen 2020.
- Norge er forpliktet av internasjonale konvensjoner til å verne områder i hele utstrekningen av norske havområder, og til å opprette et nettverk av økologisk sammenhengende områder for vern. Det forventer vi at regjeringen nå følger opp i det videre arbeidet med den nasjonale planen for marint vern som skal legges frem før 2020, sier Lomelde.
 
Ikke kom nærmere! Isbjørnen er en av artene som har viktige leveområder langs iskanten. Nå sier Stortinget nei til å la regjeringen flytte iskantgrensen for å kunne åpne for mer oljeleting.
© Florian Schulz / visionsofthewild.com Enlarge