vindkraft til havs | WWF Norway


 
	© Global Warming Images / WWF

Havvind i Norge

Med Norges teknologi og gode vindressurser, har vi et stort potensial for vindkraftproduksjon til havs. Vi har muligheten til å ta en sentral posisjon innenfor teknologi- og kompetanseutvikling og fornybar energiproduksjon, i havvindmarkedet som nå er under utvikling.
WWF etterlyser en større satsning på vindkraft til havs, og at det blir tilrettelagt for dette gjennom ekstra støtteordninger som kommer i tillegg til det eksisterende sertifikatmarkedet.

WWF har nylig utarbeidet en havvindrapport (kan lastes ned til høyre) som gir en oversikt over den nyeste forskningen innen naturkonskevenser av offshore vindkraft. Vindkraft til havs kan utgjøre en mindre trussel mot naturmangfoldet enn andre former for energiproduksjon, selv om virkningene av havvind fortsatt er forbundet med stor usikkerhet. WWF mener at dersom en god, helhetlig planleggingsprosess og tilstrekkelig avbøtende tiltak legges til grunn, er det mulig å etablere og drive vindkraftverk til havs uten å skade miljøet vesentlig.

Med politisk vilje kan Norge bli en stor aktør innen havvind
Havvind er i ferd med å bli en global industri, og flere land i Europa har innført energispesifikke støtteordninger. Det tekniske potensialet for havvind i Norge er anslått til omlag 14 000 TWh, men lave kraftpriser, høye investeringskostnader og mangel på politisk vilje har satt en bremser for utvikling av havvind her.

Norge har muligheten til å ta en sentral posisjon i havvindmarkedet som nå er under utvikling, innenfor teknologi- og kompetanseutvikling og fornybar energiproduksjon. Alt vi trenger er modige politikere, en nasjonal strategi og stabile, langsiktige rammevilkår.

Kontakt WWF

 
	© WWF-Norge
WWF-Norges Havvindrapport 2014
© WWF-Norge