IEA: Innsatsen for å kutte utslipp må trappes opp | WWF Norway

IEA: Innsatsen for å kutte utslipp må trappes oppPosted on 16 November 2016
Olje i solnedgang: IEA varsler lavere oljeetterspørsel om verden skal innfri klimamålene fra Parisavtalen. Det går fram av byråets rapport World Energy Outlook for 2016.
© National Geographic Stock / Tyrone Turner / WWF
Det internasjonale energibyrået IEA ber om økt innsats for å kutte klimautslipp, og varsler at etterspørselen etter olje vil synke i en verden som klarer klimamålet fra Parisavtalen.
- En stor utfordring til norske politikere, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.

 
Det internasjonale energibyrået IEA kom i dag med 2016-utgaven av sin årlige rapport World Energy Outlook. Byråets sjef, Fatih Birol sier at det ikke gjøres nok for å nå klimamålene i Parisavtalen, og at han håper han tar feil om hvor rask overgangen fra fossilt til fornybart blir. Han ber om at politikere verden over trapper opp innsatsen for å få ned klimagassutslippene.
 
Spår lavere etterspørsel
For første gang har IEA publisert scenarier for hvilken framtidig etterspørsel etter olje og gass vi vil ha, hvis verden skal ha en sjanse til å innfri klimamålene fra klimatoppmøtet i Paris i fjor.
- IEA sier nå det alle vet: Det blir lavere etterspørsel etter olje i en verden som tar klima alvorlig. Dette er en stor utfordring for norske politikere. Den norske oljepolitikken trenger en full klimavask, og skattesystemet er et godt sted å begynne, sier Nina Jensen.

IEA: Mer politisk innsats - eller katastrofe
IEA har tidligere fått mye kritikk for å undervurdere hastigheten av utbygging av fornybar energi. Spesielt har IEA systematisk undervurdert veksttakten i solenergi. Birol sier i rapporten at han håper at kritikerne av IEAs prognoser får rett, og at overgangen til fornybar går fortere, men påpeker samtidig at med dagens politikk vil overgangen gå for sakte for å unngå katastrofal global oppvarming.
 
Fornybar energi og elektrisk transport
I World Energy Outlook viser IEA det byrået mener må til for å kunne holde global oppvarming «godt under 2 grader». Blant annet skriver de at:
  • Vi må nå 1,5 milliarder elbiler i verden innen 2040, mot 1,3 millioner i dag
  • 80 prosent av kraftproduksjon må være fornybar innen 2040, mot 23 prosent i dag
  • Oljeetterspørselen må falle til 63 millioner fat per dag, mot 92,5 millioner fat i dag

Disse tiltakene vil likevel bare gi oss en 50 prosent sjanse for å begrense oppvarmingen til «godt under 2 grader», som IEA i sin rapport har definert som 1,8 graders oppvarming.
– 1,8 graders oppvarming er alt for lite ambisiøst og vil fortsatt føre til katastrofale endringer for mennesker og natur. Vi i WWF mener også vi må sikte langt høyere enn kun en 50 prosent sjanse for å nå målene, sier generalsekretær Nina Jensen.
Hun mener en slik utvikling ikke bare er nødvendig, men også realistisk.
- IEA tar fortsatt for lite hensyn til radikale teknologifremskritt og påfølgende endringer i markedene i sine prognoser, sier Nina Jensen. - Kjerneprognosene er altfor konservative i forhold til det vi ser komme i energimarkedene, sier hun.

WWF vil ha nytt regime for oljeskatt
IEA viser at dersom vi skal nå de globale klimamålene må etterspørselen etter fossil energi reduseres mye raskere enn det vi ligger an til med dagens politikk. Det betyr større usikkerhet for lønnsomheten til norsk olje og gass-næring.
– Oljebransjen blir stadig mer risikabel. Nå trenger vi politisk enighet om å gå gjennom skatteregimet for norsk olje- og gassvirksomhet. Skattesystemet er ikke tilpasset den nye klimavirkeligheten, der fornybar energi og elektrisk transport blir den nye normalen, sier Nina Jensen.
 
Ekstremt investeringsvennlig
I Norge har vi politiske rammebetingelser for oljebransjen som er ekstremt investeringsvennlige.
- Ved ulønnsomme feilinvesteringer vil staten i praksis dekke 88 prosent av tapene, sier Jensen.
Både rapporten til Grønn skattekommisjon og rapporten fra utvalget for Grønn konkurransekraft peker på at rammebetingelsene for bransjen trenger en gjennomgang.
– I praksis er det norske skattebetalere som bærer risikoen dersom investeringer på sokkelen går med tap. Jeg vil at mitt skattebidrag skal gå til utvikling av ny fornybar næringsvirksomhet og ikke til å dekke fremtidige tap for oljeselskaper på sokkelen, sier Jensen.
WWF har kommet med en rekke innspill til statsbudsjettet som vil vri norsk økonomi i grønn retning. Blant annet ønsker vi en økt satsing på solenergi og offshore vind, og en full gjennomgang av petroleumsskatteregimet sier Jensen. 
 
Fra Peak supply til peak demand
Peak oil er begrepet som brukes om den dagen oljeproduksjonen topper seg på grunn av at vi ikke finner mer olje. Nå er begrepet byttet ut med peak demand, altså dagen etterspørselen etter olje topper seg, for så å falle. – Hele forståelsen av energimarkedet er snudd på hodet. Tidligere antok man at etterspørselen etter olje bare ville stige, men nå ser vi sjefer for oljeseskaper advare mot at peak demand kan være så nært som fem år, sier Jensen.
Både Statoils Eldar Sætre og Shells CFO har advart om at etterspørselstoppen er nærmere enn tidligere antatt. Jensen deltar senere i dag på et dialogmøte i regi av Shell der bransjen skal diskutere sin rolle i klimaproblemet.
– Deler av oljebransjen er i ferd med å våkne opp til realitetene og vi skal fortsette å utfordre dem på hvordan de må omstille seg for å kunne være en del av en fremtidig fornybar verden, avslutter Jensen.
 
Fem teknologier som truer oljenæringen

Olje i solnedgang: IEA varsler lavere oljeetterspørsel om verden skal innfri klimamålene fra Parisavtalen. Det går fram av byråets rapport World Energy Outlook for 2016.
© National Geographic Stock / Tyrone Turner / WWF Enlarge