Fra fossil til fornybar energi | WWF Norway


 
	© Carlos G. VALLECILLO / WWF

Energi

Energiløsning = Klimaløsning

Innen 2050 kan vi få all energien vi trenger fra fornybare kilder. Dette vil være et avgjørende bidrag for å løse klimautfordringene og utfordringene knyttet til minkende fossile energiressurser.
En omfattende effektivisering av energibruken i alle sektorer er en sentral del av løsningen. I følge WWFs energirapport er et skifte til fornybar energi også kostnadseffektivt. En slik omlegging vil være bærekraftig for kloden og for den globale økonomien.

Overgangen vil medføre store utfordringer. WWF lanserer den nye energirapporten globalt og ønsker en ny global energipolitikk som får regjeringer og bedrifter til å ta tak i utfordringene, satse høyt og ha mot til å gjøre fornybarsamfunnet til en realitet. Ingenting er viktigere enn at vi tar tak nå for å skape en bærekraftig fremtid.

Fornybar energi og naturmangfold

Kan vi satse på økt utbygging av fornybar energi og samtidig bevare vårt naturmangfold?
Tap av leveområder er, sammen med de globale klimaendringene, den største trusselen mot vårt naturmangfold. WWF mener at beste miljøstandard må følges i alle energiprosjekter. All energiproduksjon har konsekvenser for naturen, men det vil være lite hensiktsmessig å bygge ut fornybar energi uten å ta hensyn til naturmangfoldet.

Både i Norge og internasjonalt er det er et stort behov for helhetlige planer for energiutbygging, som ser på samlede miljøkonsekvenser og hvilke naturområder som skal forbli urørt. Planene må kartlegge de områdene hvor naturen er så sårbar at utbygging absolutt ikke skal finne sted, og må ha klare kriterier for dette. Helhetlige planer må ta hensyn til rødlistede naturtyper, habitatfragmentering, referanseområder, rødlistede arter og verneområder.


Kontakt:

  • Ingrid Lomelde

    Miljøpolitisk leder/Policy Director

    WWF-Norway

    +47 922 84 074

WWFs energirapport

 
	© WWF Norge

  •  
	© WWF-Norge