Hva gjør WWF? | WWF Norway


 
	© Peter Chadwick / WWF

Hva gjør WWF?

Jorden vår er under et enormt press. Tyvjakt, overfiske, tap av leveområder og klimaendringer har de siste 40 årene ført til en halvering av verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier.

WWF Verdens naturfond arbeider for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, ved å:
  • Verne mangfoldet av arter og økosystemer.
  • Sikre bærekraftig bruk av fornybare naturressurser.
  • Bekjempe forurensing og overforbruk av ressurser.
     
Du kan lese om våre forskjellige arbeidsområder under.
 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge

Norsk natur

I Norge er rundt 3000 arter regnet som truede eller sårbare. Halvparten av Norges truede arter lever i skogene våre. Ingen andre land har samme type høyfjellsplatåer og høyfjellsnatur som vi. Også Norges vassdragsnatur er unik, med sine store fall og rike elver. WWF jobber for bevaring av norske arter, skoger, fjell og vassdrag.

Les mer om WWFs for norsk natur.
 
	© Tom Schandy
© Tom Schandy

Hav og kyst

Norge er en hav- og kystnasjon som forvalter fantastiske naturverdier i sine tre havområder: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I norske farvann finnes verdens største torskebestand og sildebestand; her er korallrev i verdensklasse, viktige tareskoger, enorme sjøfuglkolonier og sårbare arter. WWF jobber også mye med Arktis.

Les mer om WWFs hav- og kystarbeid.
 
	© Erling Svensen/WWF
© Erling Svensen/WWF

Klima

Klimautfordringene tvinger fram gjennomgripende samfunnsendringer. Vi må ha modigere klimamål, smartere livsstil og renere produksjon. WWF jobber for å bekjempe klimaendringer og global oppvarming, og å ivareta sikkerheten og livsgrunnlaget til folk, dyr og natur.

Les mer om WWFs klimaarbeid.
 
	© National Geographic Stock / Carsten Peter / WWF
© National Geographic Stock / Carsten Peter / WWF

Energi

Innen 2050 kan vi få all energien vi trenger fra fornybare kilder. Dette vil være et avgjørende bidrag for å løse klimautfordringene. Utslippene skal ned hvert eneste år, og staten må bruke sine finansielle muskler; bistanden, oljefondet og de statseide selskapene.

Les mer om WWFs arbeid for fornybar energi.
 
 
	© Erik Isakson/Brand X Pictures/Getty Images
© Erik Isakson/Brand X Pictures/Getty Images

WWF Verdens naturfond i verden

WWF Verdens naturfond har en rekke utviklingsprosjekter i Afrika, Sentral-Asia og Øst-Europa. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene utgjør mer enn 70 prosent av vår omsetning og er i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet og NORAD.

Les mer om vårt arbeid rundt om i verden.
 
	© Edward Parker / WWF
© Edward Parker / WWF

Politikk og lovverk

Moderne naturvern drives like mye i møterom og korridorer som ute i felt. Politikk og lovverk legger viktige føringer for hvordan det går med vår natur. WWF er tilstede i de aller fleste nasjonale og internasjonale fora der miljøsaker diskuteres.

Les mer om WWFs arbeid for å påvirke miljøpolitikk og -lovverk.
 
	© Tom Schandy
Havørn
© Tom Schandy