Lomvi | WWF Norway


 
	© WWF / Kevin Schafer

Lomvi

De siste tiårene har det skjedd store endringer i bestandsstørrelsene på noen av våre viktigste sjøfuglarter, og mange arter er nå i rekordlave antall.
For lomvi er tilstanden til de nordnorske bestandene svært alvorlig etter mange år med sterk tilbakegang. Hekkebestanden er på 10-50 prosent av hva den var på begynnelsen av 1980-tallet. I 1965 var det 200.000 lomvi i Finnmark. I dag teller bestanden kun ca 5 000, noe som tilsvarer en nedgang på 98 prosent i løpet av 40 år. Hvis den negative trenden fortsetter, er det sannsynligvis bare et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell langs norskekysten. Også bestander av sildemåke og fiskemåke har gått kraftig tilbake de siste 20-40 årene. Bestanden av lundefugler på Røst ytterst i Lofoten er på en fjerdedel av det den var for 30 år siden.

Utseende:
Lomvi er en kjent og kjær art langs kysten med sin karakteristiske sorte/sjokoladebrune rygg og hvite mave. Til forskjell fra mange andre sjøfugler, er hannen og hunnen like i fjærdrakten. Dette er en sosial alkefugl som hekker i tette kolonier og legger eggene sine rett på fjellet. Både hann og hunn bidrar til å mate og passe barn, og når ungen er rundt tre uker gammel hopper den sammen sin far ut i sjøen og svømmer til havs.

Størrelse:
Lomvi er ca. 45 cm lang og veier rundt 1 kg.

Kost:
Lomvien er en fiskespiser, og lever av små fisk som brisling, lodde, sil (tobis), sild og sei. Lomvien kan faktisk dykke helt ned til 100 meters dyp på jakt etter fisk, men vanligvis henter den næring i de øverste vannmassene.

Trusler:
Drukning i fiskegarn har trolig vært den viktigste årsaken til den dramatiske nedgangen i lomvibestanden, med tusenvis av lomvier drept hvert år. Sjøfugler har sen kjønnsmodning, lever lenge og får få unger. Dette gjør sjøfuglene spesielt sårbare for menneskeskapte påvirkninger. Det er spesielt sjøfugl som har problemer, og man tror derfor at overfiske er en annen viktig årsak til problemet. Men det er ikke bare drukning og tobismangel som fører til krise for sjøfuglene. Klimaendringer og høye konsentrasjoner av miljøgifter truer også deler av den norske sjøfuglbestanden. Oljeutslipp er en annen negativ faktor. For eksempel ble ca. 60.000 lomvi drept i Skagerrak som følge av et oljeutslipp i januar 1981.

Lomvi

Vitenskapelig navn:
Uria aalge

Habitat:
Typisk fuglefjellsfugl.

Utbredelse:
Hekker i Norge fra Vest-Agder til Finnmark. 90% av bestanden finnes i Nord-Norge.

Status:
Kritisk truet (CR) på Nasjonal rødliste av 2015.

Bestandsstørrelse:
Ca. 35.000 individer.

Interessante fakta

  • Lomvien legger bare ett egg som er pæreformet for at det ikke skal rulle ned fra reirhylla.
  • Egget varierer mye i farge og mønster for at foreldrene skal kunne gjenkjenne egget sitt.
  • Det er hannen som passer ungen ute på havet til den kan klare seg selv.
  • En mutant av lomvi som kalles "ringvi" forekommer i varierende antall i de ulike koloniene. Ringvien kjennetegnes på at den har hvit øyering og en hvit stripe fra øyet og bakover.