1970-tallet | WWF Norway

1970-talletWWF fortsatte å fokusere på bevaring av arter og deres habitater gjennom hele 1970-tallet, men arbeidsmetodene ble mer spisset.
Så i stedet for å gi mer eller mindre ad-hoc støtte til enkeltprosjekter, begynte WWF å oppmuntre til mer omfattende naturvern og en innsats for å bevare hele økosystemer. Som en del av dette, trappet WWF opp sitt engasjement mot politikere og regjeringer, og presset på for å oppnå internasjonale miljøavtaler. I tillegg begynte WWF å kritisere aktører som utgjorde en trussel mot naturen og miljøet.

1971: Multinasjonal avtale om våtmarksområder

Etter flere år med lobbyvirksomhet undertegnet 18 land Ramsar-konvensjonen om våtmarksområder, som fortsatt er verdens eneste internasjonale miljøtraktat for et enkelt biom. Ramsar-konvensjonen tar sikte på seg både å bevare våtmarksområder og til fornuftig bruk av våtmarker og de ressurser som finnes der.

Konvensjonen er også en forløper for begrepet bærekraftig utvikling. Mer enn 1900 våtmarksområder som dekker et samlet areal på 186 millioner hektar er nå inkludert i Ramsar-listen, blant annet inkluderer listen verdens største våtmark, den 6.6 millioner hektar store Ngiri-Tumba-Maindombe i Den demokratiske republikken Kongo.

WWF støtter fortsatt konvensjonen, særlig ved å oppmuntre land til å liste nye Ramsar-områder. Faktisk har WWFs bidratt til om lag 75 % av de nye områder som er lagt inn i listen siden 1999.

1972: Verneplan for tiger

WWFs ”Operation Tiger” var den første globale kampanjen som tok sikte på å redde en art i sitt område. Et av de første resultatene var lanseringen av ”Indias Project Tiger”. Dette seks år lange prosjektet skapte en nasjonal verneplan for tigere, og 15 nye tigerparker. Dette fikk tigerpopulasjonen til å øke med 30 % på bare sju år.

Siden den gang har Nepal, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia, Bhutan, Russland og Kina også sluttet seg til vernarbeidet. En storskala renessanse i krypskyting på begynnelsen av 1990-tallet, kombinert med fortsatt tap av habitat utenfor de vernede områdene, har ført til at det i dag ikke er mer enn 3200 tigere i vill tilstand.

Som en del av målet om å doble den ville tigerbestanden innen 2022, lanserte WWF ”Year of the Tiger”-kampanjen i 2010. Dette kulminerte med et historisk tigertoppmøte november 2010, der 13 land ga sin støtte - og ulike givere og andre interessenter donerte betydelige midler - til et globalt ”Tiger Recovery Programme”.

1975: Arbeidet med bevaring av regnskogen starter

WWFs kampanje for bevaring av tropisk regnskog var den aller første kampanjen for å bevare et helt biom, snarere enn en enkelt art eller enkelte habitat. I tillegg til å skaffe penger til å verne nye regnskogområder i Sentral- og Vest-Afrika, Sørøst-Asia og Latin-Amerika, bidro kampanjen til anerkjennelse av det biologiske mangfoldet og de økologiske verdier som finnes i regnskogen og de truslene regnskogen står overfor.

WWF har siden spilt en sentral rolle i arbeidet med å bygge nettverk for å beskytte den tropiske regnskogen og for å oppnå en bærekraftig forvaltning av regnskogens ressurser.

1976: Regulering av handel med truede arter

For å støtte den nyopprettede konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) gikk WWF og International Union for Conservation of Nature (IUCN) i fellesskap inn for å grunnlegge TRAFIC, et program for å overvåke handelen med ville dyr og produkter basert på disse. CITES dekker i dag om lag 30.000 plante- og dyrearter, og har 175 medlemsland, mens TRAFIC har vokst til et globalt nettverk med kontorer på seks kontinenter.

Sammen har disse to organisasjonene spilt en avgjørende rolle i å styrke kontrollen med handelen av ville dyr og arter med bestander som er truet av internasjonal handel - fra orkideer og mahogni til øgler og fugler. For eksempel har et forbud mot internasjonal handel med elfenben av CITES og pågående etterforskning av illegal handel med elfenben ved TRAFIC bidratt til å eliminere noen av verdens største markeder for elfenben. Dette har igjen ført til redusert krypskyting i Afrika og fått bestanden av elefanter til å øke etter dramatiske fall på 1970- og 1980-tallet.
 
	© WWF / Martin HARVEY
Tigeren er sterkt utrydningstruet, her represtentert ved en to måneder gammel Indisk tiger. (Panthera tigris tigris)
© WWF / Martin HARVEY