WWFs partitest: Ta vare på levedyktige gaupebestander? | WWF Norway

WWFs partitest: Ta vare på levedyktige gaupebestander?Posted on 08 September 2015
Mens Senterpartiet tok bunnplasseringen i denne runden av valgtesten, var det hele fire partier som fikk maksscore på tre pandaer: Venstre, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. De viser engasjement for de store rovdyrene våre, og er klare på at miljøfaglige råd må følges.
© WWF-Norge

Spørsmål:

Jaktkvotene for gaupe blir fastsatt av regionale rovviltnemnder, som oppnevnes av politikerne i fylket. Det finnes også regionale bestandsmål for gaupa, som er satt for å sikre levedyktige bestander. Går ditt parti inn for at bestandsmålene for gaupe blir nådd i din region, og at rovviltnemndene legger faglige råd til grunn for sine vedtak?

Vår dom:

Slik svarte de:

Mens Senterpartiet tok bunnplasseringen i denne runden av valgtesten, var det hele fire partier som fikk maksscore på tre pandaer: Venstre, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. De viser engasjement for de store rovdyrene våre og er klare på at miljøfaglige råd må følges.

Taperen i dette spørsmålet er altså Senterpartiet. Partiet sier at de forholder seg til bestandsmålene som er satt i Rovviltforliket fra 2011, men at de på sikt ønsker å redusere bestandsmålene for bjørn, jerv og gaupe «… for å redusere de økte rovdyrtapene i husdyrholdet».

Arbeiderpartiet vil opprettholde levedyktige bestander av de store rovdyrene, og sier at de baserer sin rovdyrpolitikk på rovviltforliket og den todelte målsetningen om at vi i Norge skal ha både beitenæring og rovvilt.  Ap får da sammen med Høyre, FrP og KrF kun én panda hver. Ingen av disse har svart på spørsmålet, men de får litt uttelling fordi de understreker at vi skal ha alle de store rovdyrene i norsk natur.
 

Hvorfor er dette viktig:

Rovdyr hører hjemme i norsk natur, men er i dag truet av utryddelse. Temaet er viktig i kommune- og fylkesvalget fordi det er de regionale nemndene som bestemmer forvaltningsplanene for rovdyr og hvor mange dyr som kan felles i lisensfelling.

Jaktkvotene for gaupe blir fastsatt av regionale rovviltnemnder, som altså oppnevnes av politikerne i fylket. Det finnes også regionale bestandsmål for gaupa, som er satt for å sikre levedyktige bestander. I juni var det 60,5 familiegrupper med gaupe i Norge. Dermed ligger gaupa for tredje året på rad under Stortingets fastsatte bestandsmål på 65 familiegrupper.

For neste år ventes det en svak oppgang fra dagens 350 individer, men Rovdata sier at gaupa likevel vil ligge under bestandsmålet også neste år – og Artsdatabanken har varslet at gaupa vil bli listet som sterkt truet på Norsk rødliste for arter i 2015.
 

WWF mener:

WWF ønsker at vi skal ha levedyktige bestander av gaupe i norsk natur. Det krever at vi gir dem større leveområder og at det blir flere av dem.

I over et halvt århundre har rovdyrene vært så godt som utryddet i Norge, derfor har vi lite erfaringsbasert kunnskap om å leve med rovdyr. På toppen av næringskjeden har rovdyrene en viktig rolle og bidrar til velfungerende økosystemer i balanse. Gjennom å jakte på de syke og svake byttedyrene, bidrar de til sterkere og mer robuste byttedyrbestander.
Mens Senterpartiet tok bunnplasseringen i denne runden av valgtesten, var det hele fire partier som fikk maksscore på tre pandaer: Venstre, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. De viser engasjement for de store rovdyrene våre, og er klare på at miljøfaglige råd må følges.
© WWF-Norge Enlarge