Stortingets klima- og miljøkrav ignoreres i statsbudsjettet | WWF Norway

Stortingets klima- og miljøkrav ignoreres i statsbudsjettetPosted on 07 October 2016
Stortinget har blant annet bedt om en konkret støtteordning til pilotprosjekter for havvind og annen marin fornybar energi, og et mål om 10 Twh energieffektivisering i eksisterende bygg. – Etter gårsdagens budsjettfremleggelse har WWF lett med lys og lykte etter konkrete tiltak fra regjeringen på disse punktene. Det er med stor forundring vi registrerer at de ikke er fulgt opp med bevilgninger i neste års budsjett, sier Ingrid Lomelde, leder av WWFs klima- og energiteam.
© National Geographic Stock / Sarah Leen / WWF
Regjeringen ignorerer Stortingets vedtak i energi- og klimapolitikken. Den følger heller ikke opp Stortingets miljøkrav som kom i vår, da stortingsmeldingen om naturmangfold ble behandlet.
 
Våren 2016 la regjeringen frem en energimelding som hovedsakelig dreide seg om at Norge fortsatt skal satse på vannkraft. WWF var raskt ute med å foreslå hvordan meldingen kunne bli til en plan for å utvikle Norges fortrinn i hele energisektoren. Etter omfattende forhandlinger i Stortinget, ble en rekke nye satsinger lagt inn. Blant annet har Stortinget bedt om en konkret støtteordning til pilotprosjekter for havvind og annen marin fornybar energi, og et mål om 10 Twh energieffektivisering i eksisterende bygg.
 
– Etter gårsdagens budsjettfremleggelse har WWF lett med lys og lykte etter konkrete tiltak fra regjeringen på disse punktene. Det er med stor forundring vi registrerer at de ikke er fulgt opp med bevilgninger i neste års budsjett, sier Ingrid Lomelde, leder av WWFs klima- og energiteam.
 
Et klart brudd med hva Stortinget har bedt om
Stortingets vedtak om å inkludere utslippsbaner for ikke-kvotepliktig sektor er avspist med en tabell som viser at utslippene skal reduseres med 2,1 prosent fra 2005 til 2030 – en periode hvor Norge har forpliktet seg til å kutte med 40 prosent. Tabellen er basert på gamle tall, og regjeringen kan ikke fortelle noe om utslippskonsekvensene av det budsjettet de legger frem. Det er et klart brudd med hva Stortinget har bedt om.
 
– Stortingets vedtak om å satse på havvind i 2017 er heller ikke fulgt opp i budsjettforslaget. Dette er en forpliktelse regjeringen skyver foran seg ved å si at oppfølgingen av vedtakene vil finne sted i forbindelse med inngåelse av ny styringsavtale mellom Olje- og energidepartementet og Enova, sier Lomelde og fortsetter:
 
– Dermed blir det umulig å se hvordan regjeringen tenker at en havvindsatsing skal se ut, og i hvilken grad Enova er i stand til å følge opp når de får stadig økte oppgaver uten at bevilgningene henger med.
 
Må vente et helt år
Også satsingene på energieffektivisering, og Stortingets vedtak om å satse på et nettverk av hydrogenstasjoner, mangler oppfølging i budsjettet – og det henvises til Enova.
 
Enova har fått økt sine bevilgninger med cirka 15 prosent siden 2012, men samtidig har de fått tildelt mange nye oppgaver.
 
– Det er vanskelig å se hvordan Enova kan klare å innfri på alle disse områdene når regjeringens oppfølging er så svak. I budsjettet forklarer regjeringen at de vil legge frem en omtale av avtalen med Enova i budsjettet for 2018, dermed må vi vente et helt år til for å finne ut om regjeringen innfrir stortingsflertallets ønsker eller ei. I mellomtiden skal det holdes valg, påpeker Lomelde. 
 
Svakt på oppfølging av miljøkrav
Men det er ikke bare energimeldingen som mangler oppfølging i budsjettet som nå er lagt frem. Regjeringen følger heller ikke opp Stortingets miljøkrav som kom i vår.
 
Stortinget behandlet før sommeren stortingsmeldingen om naturmangfold, mer enn 15 år siden dette viktige temaet sist ble behandlet av landets folkevalgte. Regjeringens melding ble av WWF beskrevet som en «handlingsplan uten handling», og Stortingets behandling førte til at mange gode og konkrete tiltak ble lagt til. WWF feiret blant annet det historiske skogvernmålet, ny forvaltningsplan for Norskehavet og handlingsplan for sjøfugl. Men i statsbudsjettet for neste år følges dette dessverre i altfor liten grad opp av regjeringen.
 
– Det er skuffende at regjeringen ikke i større grad følger opp Stortingets miljøkrav. Stortingets innspill til naturmangfoldmeldingen inneholdt en rekke tiltak for å bedre tilstanden for plante- og dyrearter i Norge, men regjeringen tar ikke dette på alvor, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.
 
Kutter i kunnskap om natur
Mens Stortinget i vår vedtok at det skal lages et økologisk grunnkart for Norge, kutter regjeringen 24 millioner kroner i bevilgningene til kunnskap om vannmiljø. Samtidig er det ingen endringer i bevilgningene til grunnkartet. Det er derfor lite i budsjettet som tyder på noe kunnskapsløft om natur.
 
– Nå kan vi slå fast at denne regjeringen ikke bryr seg om natur. Selv når Stortinget ber om løft for mer kunnskap om natur, klarer ikke regjeringen å levere, sier Jensen.
 
Øker ikke skogvernet
Regjeringen vil heller ikke følge opp Stortingets vedtak om 10 prosent skogvern med økt skogvernbudsjett for 2017. Det er størrelsen på skogvernbudsjettet som styrer takten på hvor mye skog som vernes, ikke mangel på skog som grunneiere ønsker å få vernet.
 
– Det er rett og slett pinlig at regjeringen ikke følger opp vedtaket om 10 prosent skogvern med en kraftig økning i budsjettet. Vi krever at skogvernbudsjettet økes med minst 300 millioner kroner. Regjeringen må ta Stortinget på alvor, null økning til skogvern er å ignorere vedtatt politikk, sier Jensen.
 
For dårlig oppfølging av truede arter og naturtyper
Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold. Skal dette målet nås, må det iverksettes redningsaksjoner for langt flere av artene som lever i norsk natur. Det kan skje ved å gjøre flere av våre mest truede arter til prioriterte arter etter naturmangfoldloven.
 
– Det er bra at regjeringen bevilger mer midler til å utrede nye arter som kan prioriteres, i tråd med Stortingets vedtak, men det er trist at de artene og naturtypene som allerede har handlingsplaner ikke får bedre oppfølging, sier Jensen.
 
Ingen økning i midler til bekjempelse av miljøkriminalitet
Miljøkriminalitet er en alvorlig trussel mot naturmangfold, men regjeringen har så langt hatt mye større fokus på dette internasjonalt enn i Norge. Miljøavdelingen i Økokrim har små ressurser og store oppgaver, og det svekker muligheten til å følge opp slike lovbrudd. Om lovene ikke følges opp, svekkes folks alminnelige rettsfølelse.
 
– Miljøkriminalitet kan skje i form av ulovlig hogst i områder viktige for naturmangfold. Samtidig er ulovlig jakt en stor trussel mot ulv. Påtale- og etterforskningsmyndighetene trenger mer derfor ressurser for å ta tak slike ulovligheter, sier Jensen.
 
Venstre og Kristelig Folkeparti må sikre et grønnere budsjett
WWF, Naturvernforbundet og SABIMA kritiserte i fjor regjeringens rasering av natur og at stadig flere vedtak går i naturens disfavør. Naturvern handler om å bevare livsgrunnlaget for våre etterkommere, men naturen blir sviktet gang på gang.
 
– Dette er siste budsjett fra den borgerlige regjeringen før neste stortingsvalg, og naturen har dessverre vært en salderingspost hele veien. Nå er det opp til regjeringens samarbeidspartnere å sørge for at statsbudsjettet kan få et lite grønnskjær, sier Jensen.
 
Stortinget har blant annet bedt om en konkret støtteordning til pilotprosjekter for havvind og annen marin fornybar energi, og et mål om 10 Twh energieffektivisering i eksisterende bygg. – Etter gårsdagens budsjettfremleggelse har WWF lett med lys og lykte etter konkrete tiltak fra regjeringen på disse punktene. Det er med stor forundring vi registrerer at de ikke er fulgt opp med bevilgninger i neste års budsjett, sier Ingrid Lomelde, leder av WWFs klima- og energiteam.
© National Geographic Stock / Sarah Leen / WWF Enlarge