- Dette er regjeringens avskjedssøknad | WWF Norway

- Dette er regjeringens avskjedssøknadPosted on 06 October 2016
Nina Jensen mener regjeringen ikke har forstått alvoret med klimaendringene og behovet for et grønt skifte.
© WWF/Karoline Andaur
– Dette var siste mulighet denne regjeringen hadde til å vise alvor med sine løfter om et grønt skifte. Statsbudsjettet de har levert nå, står rett og slett til stryk. Dette er ikke det miljøbudsjettet vi trenger mer enn noensinne, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
– Har Høyre og FrP i det hele tatt inn over seg konsekvensene av de to store, globale avtalene vi nettopp har signert; klimaavtalen fra Paris og avtalen om FNs bærekraftmål? spør WWFs generalsekretær Nina Jensen mens hun leser regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.
– Erna Solberg og Siv Jensen sier «morna» til det grønne skiftet i forslaget til statsbudsjett. Avskjedssøknaden er med dette sendt, fortsetter hun.
 
Ubrukelig verktøy
For i statsbudsjettet er det få spor etter det store, grønne skiftet som må gjennomføres for at klimautslippene skal kuttes. Regjeringen har forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent de neste 13 årene.
– Men det er helt umulig å se hvordan regjeringen har tenkt å få det til. I dette budsjettet er det ikke tatt med noen totaloversikt over utslippene fram til 2030, sier Jensen.
I forslaget til statsbudsjett er det ikke tatt med utslippskutt i kvotepliktig sektor. Oversikten for ikke-kvotepliktig sektor (for eksempel transport og jordbruk), viser at utslippene skal være like store i 2030 som i 2005. Regjeringen forklarer dette med at klimapolitikken for de siste to årene ikke er regnet inn.
– Dette gjør budsjettet helt ubrukelig som verktøy i klimapolitikken. Regjeringen har ikke forstått alvoret, mener Jensen.
 
Økte utslipp
Regjeringens forslag om et «grønt skatteskifte» er ikke tilstrekkelig til å nå de ambisiøse klimamålene som er bestemt gjennom Paris-avtalen, mener WWF. Totalt foreslår regjeringen å øke avgiftene på klimagasser og bruk av drivstoff med 1,6 milliarder kroner. Samtidig foreslås lettelser og kompensasjoner på i alt 900 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet økt reisefradrag, lavere årsavgift på bil og reduserte bompenger. Samtidig har regjeringen beregnet en økning på 7,7 og 7,4 prosent i utslippene fra transport og veitransport.
 
Mer oljeleting
– Denne regjeringen har gjennom hele stortingsperioden skjøvet det grønne skiftet foran seg. Og det fortsetter de med. Et grønt skifte innebærer tydelige kutt i fossilsektoren og satsing på fornybare ressurser, sier Jensen.
I dagens budsjettforslag øker tvert imot regjeringen satsingen på ny leting med 200 millioner kroner, og øker støtten til petroleumsforskning med over 100 millioner kroner.
– Det er nesten som om de ikke har fått med seg at utslipp fra den fossile energien som allerede er under utvinning vil føre til global oppvarming over 2C. I et klimaperspektiv er derfor alle nye fossilinvesteringer for rene tapsprosjekter å regne. Regjeringen burde derfor legge oljesatsingen sin der den hører hjemme, på oljemuseet i Stavanger, som for øvrig også får økte bevilgninger i årets budsjett, mener Jensen.   
 
Svekker klimaforliket
Budsjettforslaget viser dessuten at regjeringen ikke vil følge opp klima– og skogprosjektet (REDD). Siden klimaforliket fra 2008 har ambisjonen vært å bruke 3 milliarder kroner årlig, men for neste år foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til 2,8 milliarder kroner.
– Dette svekker klimaforliket. Det må være et minstekrav at ambisjonsnivået fra 2008 følges opp. Derfor krever vi at regjeringen setter av 3,5 milliarder kroner til å redusere klimagassutslipp gjennom å bekjempe avskoging i 2017, sier Jensen.
På grunn av prisstigningen er 3,5 milliarder kroner like mye verdt som 3 milliarder kroner var i 2008.

Naturen taper i budsjettet
I vår vedtok Stortinget at det skal lages et økologisk grunnkart for Norge. Men i stedet for å følge opp vedtaket, kutter regjeringen i bevilgningene til kunnskap om vannmiljø på 24 millioner kroner. Det er heller ikke lagt fram noe forslag om et kunnskapsløft om natur.
– Nå kan vi slå fast at denne regjeringen ikke bryr seg om natur. Selv når Stortinget ber om et løft for mer kunnskap om natur, klarer ikke regjeringen å levere, sier Jensen.
Regjeringen foreslår dessuten å nedbemanne Miljødirektoratet for å spare 30 millioner kroner i 2017. Blant stillingene som skal reduseres, er naturveilederne i regi av Statens naturoppsyn. For å spare 30 millioner kroner må anslagsvis 50 stillinger reduseres i Miljødirektoratet.

 Øker ikke skogvernet
Regjeringen vil heller ikke følge opp Stortingets vedtak om 10 prosent skogvern med økt skogvernbudsjett for 2017.
– Det er rett og slett pinlig at regjeringen ikke følger opp vedtaket om 10 prosent skogvern med en kraftig økning i budsjettet. Vi krever at skogvernbudsjettet økes med minst 300 millioner kroner. Regjeringen må ta Stortinget på alvor, null økning til skogvern er å ignorere vedtatt politikk, sier Jensen.

Lave ambisjoner for miljøbistand
Etter store kutt i bistanden i fjorårets budsjett, opprettholder regjeringen et lavt ambisjonsnivå for Norges miljøbistand. I forslaget til statsbudsjett, videreføres bistanden til fornybar energi på det samme nivået som i fjor etter et rekordstort kutt. Det bevilges ikke mer penger til verken miljøkriminalitet, klimatilpasning eller naturforvaltning i utviklingsland.
Derimot bevilger regjeringen 50 millioner kroner til miljø- og utviklingsprogrammet «Fisk for utvikling». Livet i havet er halvert de siste 40 årene ifølge WWFs Living Blue Planet Report, og WWF har etterlyst en større internasjonal innsats fra Norge for å stoppe denne utviklingen.
– Vi trenger et stort, internasjonalt krafttak for å redde livet i havet. Pluss 50 mill kroner til «Fisk for utvikling» er et lite steg i riktig retning, men ambisjonsnivået må mangedobles om Norge skal å bli en ledende havnasjon, sier Jensen.

 
Nina Jensen mener regjeringen ikke har forstått alvoret med klimaendringene og behovet for et grønt skifte.
© WWF/Karoline Andaur Enlarge