- Statsbudsjettet forlenger fossilalderen | WWF Norway

- Statsbudsjettet forlenger fossilalderenPosted on 08 October 2014   |  
Svakt budsjettforslag for klima og miljø, mener WWF.
© Ragnhild Waagaard, WWF
– Klimautfordringene er vår tids største utfordring. Derfor trenger vi storsatsing på fornybar energi og nedtrapping av fossil energi. I dette statsbudsjettet ser vi verken omstilling til fornybarsamfunnet eller vesentlige utslippsreduksjoner, sier WWFs generalskeretær Nina Jensen.

Solberg-regjeringens første, egne statsbudsjett lever ikke opp til forventningene som ble skapt i trontalen, mener WWF-Norge.

- Ikke et budsjett for omstilling
– Denne regjeringen snakker om omstilling, men angir ingen retning mot et fornybart samfunn. De ynder å kalle seg «omstillingsoptimister», men sitter på gjerdet og venter på at omstillingen skal skje. Dette er et statsbudsjett for å forlenge fossilalderen, mener WWFs generalsekretær Nina Jensen.
Regjeringen vil blant annet øke de statlige oljeinvesteringene på norsk sokkel med åtte milliarder kroner - mens den drar inn over fem milliarder i utbytte fra fornybarselskapet Statkraft.
– Vi ser et budsjett som rimer dårlig med signalene i trontalen om at oljealderen i Norge går mot slutten, sier Jensen.

Fortsatt høye klimautslipp
Ett av WWFs viktigste krav de siste årene har vært å få et nasjonalt utslippsbudsjett for klimagasser, slik at alle samfunnssektorer får tydelig ansvar for å kutte utslipp på sitt område.
- Heller ikke i år ser vi antydning til et slikt virkemiddel som skal gjøre det lettere å nå utslippsmålene mot 2020. Samtidig er statsbudsjettets utslippsframskrivninger mot 2020 og 2030 fremdeles skyhøyt over klimamålene. Og bærekraftsindikatorene fjernet med et pennestrøk fra årets nasjonalbudsjett. Dette er dessverre signaler på at regjeringen ikke tar klimamålene tilstrekkelig alvorlig. Heldigvis kan regjeringen fremdeles redde seg inn ved å innføre en ambisiøs klimalov, sier Nina Jensen.

Kutter skogvern
Regjeringen kutter bevilgningene til det norske skogvernet med to tredeler. Midlene til skogvern er kuttet med 211 millioner kroner, fra 331 millioner kroner i 2014 til 120 millioner kroner for 2015. Samtidig økes de miljøfiendtlige subsidiene til bygging av skogsbilveier.
– Raseringen av skogvernsatsingen i Norge, kombinert med økningen i miljøfiendtlige subsidier er en provokasjon mot alle som er opptatt av natur og miljøvern, og et soleklart løftebrudd fra Høyre, sier Jensen.
I valgkampen lovet Høyre å gi mer penger til skogvern enn det de rødgrønne gjorde, økt skogvern var prioritert i Høyres valgprogram og kom med i regjeringserklæringen. Likevel har Erna Solberg nå kuttet i det helt nødvendige skogvernbudsjettet for 2015. Det betyr at skogeiere som ønsker å verne skogen frivillig må stå i kø før vernet kan gjennomføres, og faren blir derfor større for at skogeiere heller vil hogge skogen for å få inntekten sin.

Historisk svakt miljøbudsjett
Både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet får redusert sine budsjetter.
- Regjeringen kutter kraftig i budsjettet til Klima- og miljødepartementet. Samlet kuttes Miljødirektoratet med nesten ni prosent. Kuttene rammer ikke bare skogvernet: Klima- og miljøministeren har også stoppet alt øvrig vern av natur. Neste år vil det ikke være penger til å verne noen nye områder i Norge, utover de restene som er igjen til skogvern. Midlene til prioriterte arter og utvalgte naturtyper er også kuttet kraftig. Dette budsjettet er en provokasjon mot alle som er opptatt av norsk naturvern, og man kan lure på hvor klima- og miljøministeren egentlig har vært under budsjettforhandlingene. Budsjettet kan ikke bli stående slik. Men dessverre har Venstre og KrF fått en lang vei å gå for å snu kutt til økninger, sier Nina Jensen.

Ikke fem øre til kunnskapsløft
Blant skuffelsene i budsjettforslaget er svake bevilgninger til vannforvaltning.
- Det blir fortsatt en betydelig underfinansiering av dette arbeidet. Det er dramatisk i et år hvor vannforvaltningsplanene skal ut på høring og de ulike vannregionene skal sikre god naturtilstand i alle norske vassdrag, sier Jensen.
WWF er også skuffet over at regjeringen ikke har bevilget noen midler til et kunnskapsløft om norsk natur.
- WWF og flere andre har etterlyst nasjonal kartlegging av norske naturverdier. Dette ville vært et viktig bidrag for å øke satsingen på fornybar energi og næringsutvikling fordi en bedre naturkartlegging vil redusere saksbehandlingstiden, redusere lokal konflikter og redusere energiselskapenes bruk av ressurser til prosjekter som ikke blir noe av. Isolert sett er det positivt at regjeringen nå legger til rette for mer vindkraft i Norge. Men når naturkartleggingen mangler er det vanskeligere å juble over flere vindmøller, sier Nina Jensen.

Lover å telle isbjørn
Et enslig lyspunkt på Klima- og miljødepartementets budsjett er 10 millioner kroner til å gjennomføre en ny isbjørntelling. Den siste tellingen av den norsk-russiske isbjørnbestanden ble gjennomført i 2004 og siden har isbjørnens leveområder gått gjennom dramatiske endringer.
- Det finnes ikke kunnskapsgrunnlag for å si hvordan smeltingen av isen i Arktis har påvirket bestanden, men vi vet at antallet observerte binner med unger har falt kraftig. En oppdatert telling som kan si noe om populasjonstrenden og vil tilføre viktig kunnskap til naturforvaltning i Arktis, sier Nina Jensen.
Hun mener det likevel er et paradoks at regjeringen forsetter å satse på utbygging av petroleumsvirksomheten i Arktis.
- For å ta vare på isbjørnen og andre arktiske naturverdier må Norge skifte perspektiv, vekk fra risikabel og klimafiendtlig olje, og over på langsiktig, bærerkraftig naturforvaltning, sier Nina Jensen.

Dårlig budsjett for villaksen
For den norske villaksen er budsjettforslaget dårlige nyheter, mener WWF.
- Villaksen trues av lakselus. Til nå har problemene med lakselusa økt i takt med veksten i oppdrettsnæringen. Likevel er politikerne mer opptatt av at lakseoppdrettsnæringen skal vokse enn av å løse miljøproblemene. Det bevilges mer midler til kontroll av oppdrettsnæringen, men dette spises opp av den økte veksten i næringen, sier Nina Jensen.

- For dårlig på ny fornybar energi i Norge
WWF er skuffet over å se at regjeringen ikke satser på utvikling av nye teknologier for fornybar energi.
- Med dagens system for grønne sertifikater støtter vi bare de teknologiene som allerede er kommersielt tilgjengelig. Men hvis regjeringen skal oppnå sine løfter fra trontalen om å omstille Norge til en fremtid hvor oljenæringen ikke er motoren i økonomien, og hvor vi utvikler nye næringer for fremtiden, så må vi også satse på havvind, bølgekraft og andre former for ny fornybar energi. Denne satsingen mangler. I stedet ser vi at regjeringen øker bevilgningene til petroleumssektoren med 26 prosent og satser stort på petroleumsforskning gjennom programmene Petromax 2 og Demo 2000. Dette er ikke gode prioriteringer i en tid hvor vi vet at oljeselskapene alt har funnet flere fossile ressurser enn det vi kan forbruke hvis vi skal stabilisere jordens klima. De økte bevilgningene til petroleumsforskning burde ha gått til fremtidens næringer, sier Jensen.

Bra og dårlig om ren energi i sør

WWF finner både gode og dårlige nyheter om energisatsing i sør i budsjettforslaget.
- Investeringer i fornybar energi i utviklingsland er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe klimaendringer samtidig som vi bekjemper fattigdom. Det er bra at regjeringen tilfører Norfund ny kapital for å satse fornybart i sør. Nå blir det viktig at disse pengene faktisk investeres i fornybar energi, og ikke i helt andre energiprosjekter. Vi bør ikke bruke norske skattepenger på å bygge forurensende gasskraft i fattige land, sier Nina Jensen.
Utenriksdepartementets satsing på ren energi for utvikling reduseres med 200 milioner i 2015, fordi Riksrevisjonen har påpekt at programmet ikke oppnår gode nok resultater.
- Tidligere i år ba utenriksministeren alle sine ambassadører om å prioritere fornybar energi i bistanden. Vi er svært skuffet over at det nå kuttes på et slikt viktig satsingsområde, sier Jensen.

Veldig bra med regnskogsatsing
Regnskogssatsingen er en av de beste nyhetene i statsbudsjettet, mener WWF. Regjeringen øker den norske satsingen på bevaring av regnskogen med opptil 134 millioner kroner.
– Det er veldig bra at det viktige regnskogarbeidet fortsetter. Vi vet at denne innsatsen fungerer og det er strålende at dette arbeidet prioriteres videre av regjeringen, sier Jensen.
Evalueringen av regnskogsatsingen tidligere i høst viste at arbeidet så langt har vært suksessfullt, og at det har bidratt til å redusere avskoging, bedret styresett og redusert fattigdom.
- Regjeringen må lære av erfaringene fra regnskogprosjektet og se at god naturressursforvaltning bidrar til utvikling og bedre styresett. Midlene til land som Madagaskar må økes dramatisk. Det vil sikre både unik natur og bekjempe fattigdom, sier Jensen.

Bra med Fisk for utvikling
I statsbudsjettet loves det en forsiktig oppstart av det nyetablerte utviklingsprogrammet «Fisk for Utvikling».
- Det er gledelig at Norge skal ta ansvar og bidra til bedre forvaltning av verdenshavene, men WWF-Norge ønsker en ambisiøs og omfattende, global strategi for havet. Statsbudsjettet gjør ingenting for å endre bildet av at Norge er altfor lite for ambisiøse. For å unngå kollaps i de marine økosystemene er det helt nødvendig med et koordinert internasjonalt krafttak. Norge burde tatt på seg lederrollen i dette arbeidet, sier Nina Jensen.

Under en prosent av BNP til bistand
Hun er skeptisk til at bistandsbudsjettet som helhet er for lavt til å nå målet om 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) til bistand. I forslaget til bistandsbudsjett mangler det 765 millioner kroner på å nå målet, som har ligget fast de siste ni årene.
- Norge har aldri vært rikere, og vi må minst klare å bruke 1 prosent av landets samlede inntekter til å hjelpe de aller fattigste. Særlig tiltak for bedre naturforvaltning og sikring av livsgrunnlaget er viktig, sier Nina Jensen.
Svakt budsjettforslag for klima og miljø, mener WWF.
© Ragnhild Waagaard, WWF Enlarge
Ikke det statsbudsjettet Norge trenger, sier WWFs Nina Jensen om budsjettforslaget fra regjeringen.
© Ivan Tostrup/WWF Enlarge
Slik skal norske klimautslipp utvikle seg i årene framover, i følge regjeringen Solberg.
© Faksimile fra statsbudsjettet Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus