Regjeringens skryteliste: Fortsatt negativt for norsk natur | WWF Norway

Regjeringens skryteliste: Fortsatt negativt for norsk naturPosted on 01 September 2017
I «Naturpolitisk resultatliste» avdekker WWF, Naturvernforbundet og Sabima at naturhensyn systematisk har måttet vike for andre hensyn de fire siste årene.
© Per Jordhøy
Klima- og miljødepartementet svarer miljøorganisasjonene med en skryteliste over positive miljøtiltak. – Regjeringen har foretatt en systematisk nedbygging av norsk natur de siste fire årene. Denne skrytelisten over enkelttiltak endrer ikke på det, sier Nina Jensen.  

WWF Verdens naturfond, Norges naturvernforbund og Sabima la forrige uke frem rapporten Naturpolitisk resultatliste. Rapporten er en nøye gjennomgang av regjeringens naturpolitiske beslutninger de siste fire årene, og avdekker at naturhensyn systematisk har måttet vike for andre hensyn i denne perioden. Regjeringen har svekket lovverk som var laget for å beskytte natur mot skadelige inngrep, svekket forvaltningen som skulle følge opp lovverket og sett bort fra miljøfaglige råd i saker med negative konsekvenser for norsk natur.

Unngår de negative konsekvensene
Klima- og miljødepartementet svarer i en artikkel på regjeringens nettsider at vår rapport presenterer et feilaktig bilde av deres miljøpolitikk og kommer med en oppsummerende liste over positive beslutninger for naturen. Listen fra Klima- og miljødepartementet gir imidlertid ikke et helhetlig bilde ettersom den bare lister opp positive eksempler, uten å nevne noen av de beslutningene regjeringen har tatt med negative konsekvenser for norsk natur. WWF, Sabima og Naturvernforbundet har svart på kritikken i et brev til departementet (se vedlagt brev på denne siden).

«Vi vil gjerne understreke at WWF Verdens naturfond, Sabima og Naturvernforbundet sin rapport tar for seg både positive tiltak og negative konsekvenser av regjeringens beslutninger i naturpolitikken. Konklusjonen er at det til tross for positive beslutninger i enkeltsaker har foregått en systematisk nedbygging av norsk natur under den sittende regjeringen, som en følge av strukturelle naturpolitiske grep» heter det i brevet signert WWF, Naturvernforbundet og Sabima.
 
Forslag til tiltak
WWF, Norges Naturvernforbund og Sabima håper klima- og miljøministeren nå vil ta ansvar for å bygge opp, fremfor å bygge ned norsk natur og foreslår noen tiltak regjeringen kan iverksette for å starte arbeidet med å snu utviklingen:
  • Sett miljøfaglige råd først. Statlige direktorater og etater som Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet samler det fremste av vår nasjons miljøfaglige kunnskap. Deres råd må tas til følge når regjeringen fatter beslutninger som berører sårbar natur.
  • Gjenoppbygg og styrk miljøforvaltningen som sørger for langsiktig og helhetlig beskyttelse av naturen vår, blant annet ved å sikre at kommunene får mer kompetanse og kapasitet på miljø.
  • Lev opp til våre internasjonale avtaler og mål ved å legge og gjennomføre ambisiøse planer for representativt arealvern og restaurering.
  • Gi vern til våre mest sårbare arter og naturtyper. Ordningen med prioriterte arter og utvalgte naturtyper er viktige tiltak for å bremse tapet av natur. Regjeringen må følge opp Stortingets anbefaling om øke antallet prioriterte arter til ca. 400 i kommende periode.
  • Stans unødvendig tap av natur ved å avvikle miljøskadelige subsidier som for eksempel tilskudd til bygging av skogsbilveier, og tilskudd til planting av gran gjennom ordningen «Skogplanting som klimatiltak».
Dette er første gang organisasjonene har målt en regjering på hva den har oppnådd av vedtak som omhandler norsk natur, men det blir absolutt ikke den siste.  Alle fremtidige regjeringer vil bli målt på sin innsats for naturen. Vi vil fortsette å følge opp og gjøre det vi kan for å motvirke tap av norsk natur!  
I «Naturpolitisk resultatliste» avdekker WWF, Naturvernforbundet og Sabima at naturhensyn systematisk har måttet vike for andre hensyn de fire siste årene.
© Per Jordhøy Enlarge