WWFs partitest del 1: De største partiene svikter i omstillingen bort fra oljen | WWF Norway

WWFs partitest del 1: De største partiene svikter i omstillingen bort fra oljen



Posted on 17 August 2017
I dag offentliggjøres resultatene i del 1 av WWFs partitest 2017. Partiene har svart på fire spørsmål som omhandler ulike veivalg i olje- og klimapolitikken.
© naturepl.com/Philip Stephen/WWF
Ved det kommende stortingsvalget står Norge foran flere store veivalg i klima- og energipolitikken. Høyre og Arbeiderpartiet viser at de ikke har planer om å ta Norge ut av oljealderen.
 
Stortingsvalget kommer etter tre år med kraftig reduserte oljepriser, en petroleumsnæring i krise og en avtale om internasjonale klimamål som krever at kloden i løpet av noen få tiår skal stoppe bruken av fossile brensler for å unngå en global klimakrise. Norge som oljenasjon står derfor foran flere viktige veivalg.

– De største partienes svar på denne utfordringen er å satse MER på oljeutvinning. Det er farlig både for fremtiden til norsk økonomi og jordens klima. Det er farlig å satse hardt på en næring i nedgang på bekostning av nye, fornybare arbeidsplasser. Det er særlig skuffende at Arbeiderpartiet og Høyre ikke ser ut til å ha tatt klimatrusselen på alvor, og hva det i praksis vil si for Norge, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.
 
WWF tester partienes olje- og klimapolitikk
I dag offentliggjøres resultatene i del 1 av WWFs partitest 2017. Partiene har svart på fire spørsmål som omhandler ulike veivalg i olje- og klimapolitikken:
 
  1. Vil deres parti gi Oljefondet mandat til å investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering?
  2. Vil deres parti innføre varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt i andre sårbare områder, og i tilfelle hvilke?
  3. Vil deres parti gå inn for omlegging av det norske oljeskatteregimet i kommende stortingsperiode, for å redusere statens økonomiske klimarisiko?
  4. Vil deres parti sikre at norske klimautslipp går ned i alle sektorer i kommende stortingsperiode?
 
Skillelinjene mellom partiene kommer tydelig fram i svarene de gir på disse spørsmålene. Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt får alle toppscore, 6 pandaer, for sine svar. Kristelig folkeparti ligger hakk i hæl. Senterpartiet ligger i midtsjiktet. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet havner nederst på skalaen fordi svarene deres viser at de fortsatt ikke har innsett at oljepolitikk og klimapolitikk er to sider av samme sak. Blant de største partiene er det likevel noen avgjørende forskjeller som gjør at Arbeiderpartiet kommer bedre ut enn Høyre, mens Høyre kommer bedre ut enn regjeringspartner Fremskrittspartiet.
 

Svarene er evaluert på en skala fra én til seks, der seks pandaer er toppscore. Se WWFs vurdering av partienes svar lenger ned i saken.
 
Nina Jensen er skuffet over at de største partiene ikke vil ta konsekvensene av klimatrusselen:
 
– Oljen har skapt velferd i Norge tidligere, men det er ikke dette som vil gi velferd i tiden som kommer. Å satse på nye oljeinvesteringer i en tid der vi trenger en omstilling til andre sektorer, kan tvert imot bli en kjempekostnad for norsk økonomi. Etterspørselen etter vårt største eksportprodukt, olje og gass, er i endring og verdens ledere, i land og bedrifter, jobber akkurat nå på spreng for å gjøre seg mindre avhengig av olje og gass, påpeker hun.
 
 
Slik vurderer WWF partienes svar på de fire spørsmålene
 
Arbeiderpartiet er på feil side i flere viktige klimasaker, som i spørsmålet om varig vern av Lofoten, og behovet for reform av oljeskatteregimet. Men, partiet vil ha tiltak for å redusere klimagassutslippene i alle sektorer, og de vil vurdere å la oljefondet investere i fornybar infrastruktur, noe som slår positivt ut. Samlet sett unnviker Ap de viktigste veivalgene for Norge i tiden som kommer: Dette er for tynt og må bli bedre.
 
Høyre vil trekke Norge i feil retning i tre av fire spørsmål. De vil hverken la oljefondet investere i fornybar infrastruktur, de vil ikke endre oljeskatteregimet for å la selskapene ta mer av risikoen selv, og de vil ikke gå inn for varig vern av Lofoten, dessverre. Men, partiet har forpliktet seg til å kutte norske utslipp med 40% innen 2030, og svarer at de vil ha utslippsbaner og tiltak i alle sektorer. Dette gjør at de samlet sett kommer ut litt bedre enn sin regjeringspartner Fremskrittspartiet, men det er likevel for tynt, og må bli bedre.
 
FrP vil også trekke Norge i feil retning i tre av de fire spørsmål. De scorer dårligere enn sin regjeringspartner Høyre, fordi de også på spørsmålet om nasjonale utslippskutt, svarer tynt. Partiet har likevel anerkjent at vi må kutte klimagassutslipp i Norge, og har dermed utviklet seg i positiv retning i klimaspørsmålet. Dette må bli bedre!
 
Senterpartiet ligger i mellomsjiktet i WWFs test på klima- og energi, både fordi de svarer tynt i spørsmålet om å la oljefondet investere i fornybar infrastruktur, og fordi de ikke ønsker å endre oljeskatteregimet slik at selskapene selv må ta risikoen for ny virksomhet på norsk sokkel. Men, Senterpartiet svarer godt for seg i spørsmålet om Lofoten, hvor de vil garantere for at det ikke skal åpnes for oljeboring i den neste fireårsperioden, og de havner midt på treet når det gjelder å kutte klimagassutslipp i Norge. Samlet sett viser Senterpartiet at de har forstått viktigheten av klimasaken, men de har fortsatt ikke tatt veivalget og satt omstilling øverst på sin politiske dagsorden. 
 
KrF har scoret full pott i spørsmålet om fornybarinvesteringer i oljefondet, varig vern av Lofoten, og når det gjelder nasjonale utslippskutt, er partiet blant de beste. I spørsmålet om hvorvidt oljeskatteregimet bør endres, har KrF fortsatt ikke tatt veivalget. Her ønsker de en gjennomgang av skattereglene før de vil vurdere en omlegging for å redusere statens økonomiske risiko på sokkelen. Samlet sett kommer partiet likevel godt ut!
 
Venstre er ett av partiene som scorer full pott på alle spørsmålene. Partiet vil la oljefondet investere i fornybart, sikre varig vern mot oljeboring i Lofoten og andre sårbare områder, endre oljeskatteregimet og garantere utslippskutt i alle sektorer i den kommende stortingsperioden. Bra!
 
Sosialistisk Venstreparti får også toppscore på alle spørsmålene. Partiet vil la oljefondet investere i fornybart, sikre varig vern mot oljeboring i Lofoten og andre sårbare områder, endre oljeskatteregimet og garantere utslippskutt i alle sektorer i den kommende stortingsperioden. Bra! 
 
Miljøpartiet De Grønne er ett av partiene som scorer full pott på alle WWFs spørsmål om klima- og energi. Partiet vil la oljefondet investere i fornybart, sikre varig vern mot oljeboring av Lofoten og andre sårbare områder, endre oljeskatteregimet og garantere utslippskutt i alle sektorer i den kommende stortingsperioden. Bra! 
 
Rødt scorer også full pott på alle WWFs spørsmål om klima- og energi. Partiet vil la oljefondet investere i fornybart, sikre varig vern mot oljeboring av Lofoten og andre sårbare områder, endre oljeskatteregimet og garantere utslippskutt i alle sektorer i den kommende stortingsperioden. Bra!
I dag offentliggjøres resultatene i del 1 av WWFs partitest 2017. Partiene har svart på fire spørsmål som omhandler ulike veivalg i olje- og klimapolitikken.
© naturepl.com/Philip Stephen/WWF Enlarge