Statkraft | WWF Norway


 
	© WWF-Norge

Statkraft

Sammen for et fornybart samfunn: Samarbeidet mellom Statkraft og WWF Verdens naturfond bidrar til å løfte fram helhetlige løsninger på en av de største utfordringene i vår tid - klimaendringene.

Helt siden 2009 har WWF og Statkraft samarbeidet om å bidra til lavere klimautslipp gjennom et felles engasjement for fornybar energi. Nåværende samarbeidsavtale ble inngått i 2012 og varer fram til 2015.

Evighetsperspektiv
WWFs mål med alle våre samarbeidsavtaler er å skape synlige endringer. Det er et gjensidig ønske fra både WWF og Statkraft å skape miljøresultater. Samarbeidet har blant annet inkludert prosjekter for å kartlegge miljøkonsekvenser av havvind, og prosjekter for å redusere miljøkonsekvensene fra vannkraft.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, understreker at fornybar energi har et evighetsperspektiv. - Det er helt sikkert at fornybar energi både vil og bør ha en sentral posisjon i fremtidens energimarkeder. Fornybar energi har et evighetsperspektiv, og Statkraft har en langsiktig ambisjon om å vokse internasjonalt innen fornybar energi, sier han.

Sammen for en fornybar fremtid
I tillegg til å samarbeide om konkrete prosjekter og diskutere faglige problemstillinger ser WWF på samarbeidet med Statkraft som viktig for å løfte frem helhetlige løsninger på en av de største utfordringene i vår tid. Statkraft er et internasjonalt selskap med størst fornybarproduksjon i Europa og er dermed en sentral del av klimaløsningen. WWF er en av verdens største miljøvernorganisasjoner med kontorer i over 100 land og en sentral pådriver for bærekraftig utvikling av fornybar energi.

–Som Europas største fornybarselskap er Statkraft en fantastisk partner for oss i arbeidet med å oppnå visjonen om et hundre prosent fornybart samfunn. I Statkraft har WWF en partner som er like ambisiøs som oss på det fornybare samfunnets vegne, sier Nina Jensen.

Statkraft støtter utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier og har som mål å sikre bærekraftig bruk av naturressurser. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Samtidig utvikler de andre nye energiløsninger som solenergi, marin energi og saltkraft.

For Statkraft har det vært viktig å velge en partner som jobber med å finne løsninger i et globalt perspektiv.
- For oss er det internasjonale perspektivet helt sentralt. 1,2 milliarder mennesker er fortsatt uten tilgang til elektrisitet. De aller fleste av disse befinner seg utenfor den vestlige verden. Frem mot 2030 forventes det at over 90 prosent av veksten i energiforbruk vil skje i fremvoksende økonomier utenfor OECD. Samtidig har mange av de fremvoksende økonomiene store uutnyttede fornybarressurser, sier Rynning-Tønnesen.

Formålet med samarbeidet er å erstatte fossil energi med fornybar
Formålet med samarbeidet er å fremme fornybare energiløsninger i Norge og Europa som kan erstatte fossil energibruk. Dette gjøres gjennom å samarbeide om bærekraftige vann- og vindkraftløsninger, både i Norge og på Balkan (Albania og Tyrkia):
  • Innen vannkraft jobber vi med å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg for å bedre miljøtilstanden i norske vassdrag.
  • Vi samarbeider om å implementere den internasjonale protokollen for bærekraftig vannkraft (Hydropower Sustainability Assessment Protocol).
  • Innen vindkraft kartlegger vi hva som må til for å bygge vindkraftanlegg både på land og til havs, med færrest mulig konsekvenser for miljø- og natur.
Sammen har vi tatt mål av oss til å bidra til lavere klimautslipp gjennom et felles engasjement for å
  • øke produksjonen av fornybar energi til erstatning av fossile energikilder
  • øke bærekraften ved fornybar energiproduksjon
  • bidra til å dekke utviklingsøkonomienes behov for fornybar energi
  • skape større innsikt hos folk flest om at Norge og verden trenger å øke produksjonen av fornybar energi.

Fornybar framtid
WWFs «The Energy Report» viser at det både er fullt mulig, og dessuten samfunnsøkonomisk lønnsomt, å dekke hele verdens energibehov med 100 prosent fornybare energikilder innen 2050.

– Hvis vi skal få det til, må selskaper som Statkraft skalere opp sin virksomhet, redusere egen miljøpåvirkning og delta i debatten om hvilket samfunn vi vil ha. De riktige valgene vil både redusere klimagassutslippene, sikre verden fornybar energi og stanse tapet av biologisk mangfold, samtidig som de skaper langsiktige muligheter for verdiskaping. Vi har bare én klode, sammen må vi sørge for å ta vare på den, sier Jensen.

–Når verden i større og større grad dreier i retning av fornybar energi, skal Statkraft ligge i front. Jeg er overbevist om at fornybar energi i fremtiden kan bli like viktig for Norge som olje og gass er i dag, understreker Rynning-Tønnesen.

Samarbeidet gir resultater
WWF har utarbeidet en rapport, som kartlegger miljøkonsekvenser av havvind. I denne rapporten anbefaler vi hvilke tiltak som må iverksettes av næringsliv og myndigheter for at slike utbygginger skal ha færrest mulig miljøkonsekvenser. Vi samarbeider også om implementeringen av den internasjonale protokollen for bærekraftig vannkraft (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) i et av Statkrafts prosjekter i Albania (Devoll-prosjektet).
 

Christian Rynning-Tønnesen og Nina Jensen om regjeringens forslag om å styrke Statskraft from WWF-Norge on Vimeo.


Regjeringen har lagt fram forslag om å styrke Statkrafts egenkapital med 10 milliarder kroner. Ifølge Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vil pengene gå til investeringer i vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi. Satsingen vil skje i Norge og i Europa for øvrig, samt i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika. I videoklippet over kan du se Rynning-Tønnesens reaksjon på nyheten.

WWFs helt klare mål med alle våre samarbeidsavtaler er å skape synlige endringer. Det vil vi få til også sammen med Statkraft, og vi opplever et tilsvarende ønske fra deres side. Samarbeidet har blant annet inkludert prosjekter for å kartlegge miljøkonsekvenser av havvind, og prosjekter for å redusere miljøkonsekvensene fra vannkraft.

Nina Jensen, WWFs generalsekretær

 
	© Statkraft
Statkraft støtter utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier og har som mål å sikre bærekraftig bruk av naturressurser. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Samtidig utvikler de andre nye energiløsninger som solenergi, marin energi og saltkraft.
© Statkraft
 
	© Statkraft
-Det er helt sikkert at fornybar energi både vil og bør ha en sentral posisjon i fremtidens energimarkeder. Fornybar energi har et evighetsperspektiv og Statkraft har en langsiktig ambisjon om å vokse internasjonalt innen fornybar energi, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.
© Statkraft
  •  
	© WWF-Norge