| WWF Norway


 
	© WWF-Sverige

Våre næringslivspartnere

WWF Verdens naturfond har langsiktige partnerskap med følgende norske selskaper:
Klikk på logoene for å lese mer om hvert enkelt partnerskap.

Kontakt WWF:

 • Karoline Andaur

  Deputy CEO / Nestleder

  WWF-Norway

  +47 928 19 464

 • Ina Therese Toften

  Markeds- og kommunikasjonssjef/ Head of Marketing and Communications

  WWF-Norway

  +47 95905947

De langsiktige partnerskapene inngår alle i OnePlanetBusiness-arbeidet til WWF. Under kan du lese mer om de forskjellige samarbeidsformene WWF har med næringslivet.

I tillegg har WWF et mer avgrenset samarbeid med disse selskapene: Les mer om samarbeidene.

Langsiktige partnerskap

Dette er samarbeidsavtaler som strekker seg over minimum tre år, og er den prioriterte samarbeidsformen. Samarbeidsavtalene er forankret hos selskapets toppleder, og de er primært rettet mot å oppnå konkrete og reelle mål og resultater innenfor natur, miljø og klima.

Avtalene inneholder forpliktende mål for begge parter og skal adressere sentrale miljøutfordringer knyttet til selskapets kjernevirksomhet. Målet er å påvirke og endre sider ved selskapets virksomhet, slik at det miljømessige fotavtrykket minimaliseres eller reduseres.

Våre langsiktige samarbeidspartnere kan også delta i WWFs internasjonale Climate Savers-program. Du kan lese mer om hvert enkelt av WWFs langsiktige partnerskap ved å klikke på logoene øverst på denne siden.

OnePlanetBusiness
Alle WWFs partnere innenfor næringsliv - for tiden syv langsiktige partnere - inngår i OnePlanetBusiness-gruppen. Dette er et forum som skal sikre at WWF og næringslivspartnerne får optimalt utbytte av samarbeidet.

I OnePlanetBusiness (OPB) samles alle topplederne i partnerselskapene til en årlig dialog med generalsekretæren i WWF Verdens naturfond. Hensikten er å ha en åpen og konstruktiv samtale om sentrale utfordringer innenfor bærekraft, miljø, klima og næringsliv.

I tillegg arrangeres det fagrettede OPB-møter for fagpersonell innenfor spesielle temaer én til to ganger per år. Partnerselskapene har også muligheter for å bli bedre kjent med WWFs arbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom deltakelse på prosjektreiser og internasjonale samlinger.

Avgrensede samarbeidsavtaler

Nivået under de langsiktige partnerskapsavtalene består av ulike avgrensede samarbeidsavtaler. Her er samarbeidet avgrenset til spesifikke tema, og ofte med en kortere tidsramme enn tre år.

Samarbeidet kan dreie seg om utvalgte miljøtemaer og dermed inngå som en naturlig del av WWFs fag- og påvirkningsarbeid. Noen kan også være mer rettet mot kommunikasjons- og markedsaktiviteter, hvor samarbeidet gir muligheter for å hente inntekter gjennom å løfte fram aktuelle natur-, miljø- og klimatema, som fenger og engasjerer.

Les mer om våre avgrensede samarbeid.

Bedriftsfadderskap

Nivå tre i WWFs samarbeid med næringsliv består av bedriftsfadderskap. Dette er en ren støtteordning, der selskaper og bedrifter viser sin støtte til WWFs arbeid. WWF mottar et årlig beløp av bedriften, og bedriften får blant annet en webknapp med WWFs logo til bruk på egen hjemmeside.

Les mer om bedriftsfadderskap.
 • 
	© WWF
 • 
	© WWF-Norge