Hvorfor samarbeider WWF med næringslivet? | WWF Norway

Hvorfor samarbeider WWF med næringslivet?Næringslivet påvirker miljøet i stor grad. Når vi får næringslivet til å bli mer miljøvennlig, er miljøgevinsten tilsvarende stor.
Store norske selskaper, enten de er privateid eller statlige, har et bredt samfunnsansvar. WWF forventer at norske selskaper er helt i front i arbeidet med å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Selskapene må prestere opp mot en tre-delt bunnlinje og måles i forhold til både økonomiske, miljømessige og sosiale prestasjoner.

Mange norske selskaper bygger sin virksomhet på utvinning og forvaltning av naturressurser og skaper store verdier for sine eiere. Selskapene har ingen ubegrenset rett til disse naturressursene. De forvalter dem på vegne av samfunnet. På mange måter eksisterer det en sosial kontrakt mellom selskapene og samfunnet, hvor det forventes at selskapene tar et samfunnsansvar for å forvalte naturverdiene til beste for nåværende og kommende generasjoner. WWFs rolle er å sikre at selskapene oppfyller sine forpliktelser innenfor denne kontrakten. Denne rollen tar vi på alvor.

Næringslivet er ofte selve nøkkelen til endring
Næringslivet har en stor innvirkning på den internasjonale og nasjonale økonomien og på politikkutformingen. På mange områder virker ikke alltid den offentlige politikkprosessen, eller den virker ikke raskt nok. Da kan det være nyttig å samarbeide med næringslivet for å skynde på prosessen og utløse nødvendig endring. Det å samarbeide med næringslivet er en integrert del av WWFs strategi for å levere bærekraftige løsninger og oppfylle WWFs visjon.

WWF er ute etter innovative partnerskap med selskaper som har strategisk viktige posisjoner på nasjonale og internasjonale markeder. Dette for både å redusere selskapets eget miljømessige fotavtrykk, og for å utvikle løsninger for sentrale miljøutfordringer innen bransjen eller store samfunnsområder.

Vårt mål for samarbeid er miljøresultater!
Målet for WWFs engasjement med næringslivsselskaper er å oppnå stadig større og bedre resultat innenfor natur-, miljø- og klimaarbeid. Dette kan skje gjennom konkrete initiativ og prosjekter, som viser hvordan selskaper kan oppnå forretningsmessig suksess uten at dette går på bekostning av natur og miljø. Dette kan innebære mindre endringer av selskapets virksomhet, men også større endringer av forretningsmodellen som selskapet bygger sin virksomhet på, og selve verdikjeden selskapet er en del av.
 
 
	© Statkraft
© Statkraft
 
	© Global Warming Images / WWF
Næringslivet påvirker miljøet betraktelig. Får vi næringslivet til å bli mer miljøvennlig, er den potensielle miljøgevinsten enorm.
© Global Warming Images / WWF
  •  
	© WWF
  •  
	© WWF-Norge