- Slik kan verden halvere klimautslippene innen 2030 | WWF Norway

- Slik kan verden halvere klimautslippene innen 2030Posted on 14 September 2018
Ny rapport fra WWF og tunge samarbeidspartnere tegner et veikart mot halvering av globale klimautslipp fram mot 2030. - Ingen må tro at dette går av seg selv, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.
© Ilja C. Hendel/WWF Verdens naturfond
Digitalisering, fornybar energi og klimariktig naturforvaltning kan hjelpe oss å nå klimamålene fra Parisavtalen. Det går fram av en ny rapport fra WWF Verdens naturfond og en rekke tunge samarbeidspartnere.

- Den nye rapporten viser hvordan de globale klimautslippene kan halveres innen 2030. Det er fortsatt mulig å nå de klimamålene verden har vedtatt, men ingen må tro at dette går av seg selv, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.
 
Veikart mot 2030
Solhjell deltar denne uken under det store klimatoppmøtet i San Fransisco, hvor WWF lanserer den nye rapporten. Den er utarbeidet i samarbeid med blant andre forskningsinstitusjonen Future Earth, innovasjonsfondet Sitra og Stockholm Resilience Centre, og er laget som et veikart for å vise hva som må til for å halvere de globale klimagassutslippene i alle sektorer innen 2030.
- Vi må halvere utslippene hvert tiår fremover. Slik kan vi komme på riktig spor for å stanse klimaendringene, som vi nå ser konsekvensene av i land over hele kloden, inkludert i Norge med sommererens voldsomme tørke. Hvis hver enkelt av oss, hver bedrift, hver kommune, hver by og hvert land kan halvere sine utslipp hvert tiår fremover, så vil vi sammen klare å nå klimamålene, sier Solhjell.
 
Trenger politisk styring
Rapporten har sett på hva som må skje i sektorer som energi, mat og landbruk, industri, bygg og transport. Og konklusjonen er klar: Den digitale revolusjonen og et marked som nå driver økonomisk omstilling bort fra bruken av fossil energi er viktige drivere, men vi trenger en enda sterkere bruk av politiske virkemidler og modig politisk lederskap om vi skal komme hele veien i mål:   
 • Klimautslippene må nå en topp senest i 2020, og deretter reduseres med 50% hvert tiår, eller ca 7% hvert år. Mange bedrifter kan redusere sine utslipp betydelig raskere enn det. Å få næringslivet med på laget er derfor en helt sentral del av løsningen på klimautfordringen.
 • Den stadig økende bruken av landarealer til landbruk og utbygging må stanses, og vi må ta i bruk løsninger som lagrer karbon i skoger og jordsmonn.
 • Vi trenger storskala påskoging og bruksmetoder som ivaretar skoger, våtmarksområder og myrer, for å beskytte disse helt sentrale økosystemene og karbonlagrene på kloden.
 • Det er behov for å utvikle og oppskalere robuste måter for lagring av CO2 under trygge forhold.

Utslipp kan kuttes fort
 • Det er potensiale til å redusere verdens utslipp med 70%, ved raskt å ta i bruk tilgjengelig teknologi og gjennom å endre vår atferd.
 • For hvert femte år vi venter med å starte nedgangen i globale utslipp, risikerer vi 20 cm økt havnivåstigning i fremtiden.
 • Hvilken infrastruktur som bygges mellom nå og 2030 vil i stor grad bestemme hvorvidt verden vil klare å begrense jordens oppvarming til 2C.
 • Det finnes løsninger for å halvere utslippene i alle sektorer, som energi, industri, bygg, transport, mat, landbruk og skogbruk innen 2030, men disse løsningene må tas i bruk raskere og i større skala hvis vi skal få det til. Derfor trenger vi modigere politisk lederskap, tydeligere politiske løsninger og eksponensiell vekst i bruken av nye teknologiske løsninger.


- Viser at vi kan nå klimamålene
Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond mener det er oppmuntrende at den nye rapporten viser hvordan vi fortsatt kan nå klimamålene fra Parisavtalen.
- Men ingen må tro at dette går av seg selv. Den digitaliseringen vi ser rundt oss i alle sektorer vil være et utrolig kraftfullt virkemiddel for å drive frem økonomisk endring, og det er viktig at det gjøres klimasmart. Brukt på riktig måte kan digitaliseringstrenden virkelig utløse en bølge av nye, grønne løsninger som vil hjelpe oss å nå klimamålene, sier Solhjell.
Han ber norske beslutningstakere ta inn over seg hva klimautfordringen betyr – og kommer til å bety – for olje og gass:
- Rapporten viser oss hvorfor det helt nødvendig å stanse investeringene i ny fossil infrastruktur nå, og flytte investeringene til løsninger som produserer klimaløsninger, ikke problemer, sier Solhjell.
Han ser også nye og store utfordringer for hvordan vi forvalter både hav- og landområder:
- Rapporten viser med all tydelighet hvor avhengig vi er av naturen rundt oss for å leve gode liv. Uten skoger, myrer, våtmarker og sunne hav mister vi jordens naturlige evne til å lagre og rense CO2. Det er helt essensielt at vi klarer å ta i bruk bærekraftige bruksmetoder for hav og skoger i tiden fremover, sier Solhjell.
 
Store muligheter på mange sektorer
Rapporten dokumenterer store muligheter for utslippskutt på alle de viktigste samfunnssektorene:

 • For å halvere utslippene fra energisektoren innen 2030 må solenergi fortsette å vokse eksponensielt, med 23% hvert år. Det er halvparten av den historiske vekstraten i den sektoren, noe som betyr at denne løsningen potensielt kan drive utslippskutt enda raskere – hvis investeringer skaleres opp.
 • En omfattene reallokering av investeringsporteføljen i verden er uunngåelig. Nye investeringer i fornbyar energi må i betydelig grad overgå fossile investeringer en gang mellom 2020 og 2025.
 • Å implementere prinsipper for sirkulær økonomi har potensiale til å redusere de globale utslippene fra industrien med 45% innen 2050. Selskaper som Apple har en visjon om å bli 100% sirkulært, så næringslivet kan drive denne utviklingen raskere.
 • Tungindustri som sement, stål, aluminium og plast kan redusere sine utslipp med 50% ved å ta i bruk dagens tilgjengelige teknologi og effektiviseringsmetoder.
 • Forbrukeretterspørsel er i økende grad drevet av ny teknologi, som e-commerce, sosiale medier, søkemotorer, mobiltelefoner og kunstig intelligens slik som Siri og Alexa. I det neste tiåret er det sannsynlig at et økende antall kjøp vil delegeres til algoritmer, og med det får vi et stort potensiale til å påvirke forbruksmønstre på en måte som kan redusere klimagassutslippene.  
 • Å redusere matkasting og endre matvaner fra et høyt forbruk av fett og kjøtt, til sunnere og mer plantebasert kost, vil redusere utslippene betydelig.
 • Effektiv forvaltning av skoger er en av de viktigste prioriteringene for å stabilisere klimaet, og det bidrar til mange andre økonomiske og økologiske fordeler, som å ta vare på naturmangfoldet. Rapporten skisserer flere løsninger for å plante miliarder av trær i årene som kommer, slik at utslippene fra denne sektoren kan halveres.
 • Presisjonslandbruk som reduserer bruken av vann og gjødsling vil, sammen med driftsendringer i landbruket (for eksempel ved å redusere bruken av pløying og la rester bli liggende på åkeren), bidra med helt sentrale løsninger for å kunne halvere utslippene fra landbrukssektoren.

Grunner til optimisme

 • Utslippene har allerede nådd en topp og begynt å gå ned i 49 land (som representerer 40% av verdens utslipp) og 10 land har annonsert planer om å bli karbonnøytrale innen 2050. 430 selskaper har forpliktet seg til å sette såkalte Science Based Targets for å redusere utslippene fra sin virksomhet.
 • Markedskreftene driver frem en endring i energimarkedene. Hvis dagens rater for utrulling av fornybar energi fortsetter inn på 2020-tallet, vil et plutselig fall i etterspørselen etter fossil energi komme før 2030 og skape en situasjon med «tapte investeringer»: Oljerør, kullgruver, plattformer etc, som blir verdiløse. Dette kan føre til et økonomisk tap på miliarder av dollar innen 2035, og er noe særlig olje- og gasseksporterende land må være oppmerksomme på. Vinnerne vil være de landene som er avhengige av importert fossil energi i dag, som EU.
 • Den digitale revolusjonen er kanskje den endringen med størst potensiale for å transformere den globale økonomien. Digitalisering har allerede kastet om på mange sektorer, og kunstig intelligens, skylagring og tingenes internett vil føre til nye disrupsjoner i årene som kommer, akkurat nå som vi trenger det mest.   
Ny rapport fra WWF og tunge samarbeidspartnere tegner et veikart mot halvering av globale klimautslipp fram mot 2030. - Ingen må tro at dette går av seg selv, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.
© Ilja C. Hendel/WWF Verdens naturfond Enlarge