WWF jubler for at Oljefondet skal inn i sol og vind | WWF Norway

WWF jubler for at Oljefondet skal inn i sol og vindPosted on 31 May 2018
WWF jubler for at Stortinget vil la Oljefondet investere i prosjekter for fornybar energi - som solparker og vindmøller. - En fryd å se gode argumenter vinne fram, sier WWF-sjef Bård Vegar Solhjell.
© Global Warming Images / WWF
Et enstemmig storting sier nå at Oljefondet bør investere i prosjekter for fornybar energi.
- Det er en fryd å se at gode argumenter vinner fram til slutt, sier WWF-sjef Bård Vegar Solhjell.

 
- Nå er det grunn til å feire! Partiene på Stortinget har endelig bestemt at Oljefondet bør få investere i prosjekter som kan forsyne verden med grønn, fornybar energi. Slike investeringer er ikke bare viktig for at fondet skal håndtere klimarisiko, det er et viktig bidrag for å nå klimamålene, sikre finansiell stabilitet og skape en bærekraftig utvikling for både mennesker og natur, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.

Grønne investeringer utenfor børsene
Mesteparten av ny fornybar energi - det vil si vindmøller, solparker og andre prosjekter - finansieres utenfor børs, i markedet for unotert infrastruktur. Stadig flere langsiktige investorer velger å gå inn i dette markedet som gir stabil avkastning over tid og som ikke svinger i takt med børsen.
- Det store spørsmålet nå blir hvor stort rom det blir for denne typen investeringer. Størrelsen på mandatet er viktig for å sikre at investeringene i fornybar energi kan bli en del av fondets strategi og redusere fondets klimarisiko. WWF mener det er viktig å følge rådet fra Norges Bank om å gjøre dette til en egen aktiva-klasse, slik man tidligere har gjort for investeringer i eiendom. Det vil gi størst rom for samspill mellom ulike deler av fondet, og være det beste verktøyet for å redusere risiko, sier Bård Vegar Solhjell.

WWF-arbeid siden 2013
Helt siden 2013 har WWF jobbet for at Oljefondet skal få øke sine investeringer i unotert infrastruktur. Norges Bank ba om et slikt mandat for første gang i 2006.
- Noen tenker at det å investere i fornybar energi er en miljøsak med liten betydning for mennesker, velferd og økonomi. Det stemmer ikke. Om vi ikke endrer kurs, vil vi oppleve en global oppvarming som overstiger tre grader. Det vil være katastrofalt for dyre- og planteliv på jorda og for samfunnet som vi kjenner det, med mangel på vann, utilstrekkelig matforsyning og massemigrasjoner. Det er åpenbart at verdensøkonomien og den finansielle stabiliteten er sterkt avhengig av at vi lykkes med å nå klimamålene, sier Bård Vegar Solhjell.

Kan kutte 35 ganger Norges årlige utslipp
Analyser fra blant annet Oxford og Cambridge bekrefter at hvis verden klarer å begrense temperaturøkningen til godt under 2 grader, gir dette det beste scenariet for verdensøkonomien og den finansielle stabiliteten. Med andre ord, det som er bra for klimaet vil også være bra for sparepengene våre.
Potensialet for klimakutt er kjempestort. I en rapport fra 2015 viste WWF at hvis Oljefondet investerer fem prosent av porteføljen direkte i fornybar energi, kan det spare klimautslipp tilsvarende 35 ganger Norges årlige utslipp.
 
Må bli stort nok
I dag investerer Oljefondet i tre ulike investeringsklasser: Mesteparten av fondet (66 prosent) er investert i aksjer, mens 30 prosent og tre prosent er investert i henholdsvis obligasjoner og eiendom. WWF mener at fondet bør få lov til å investere opptil fem prosent i infrastruktur, og at dette ville være et fornuftig mål i tråd med hva andre store investorer gjør. En rapport som undersøker hundrevis av institusjonelle investorer i verden viser til at de som investerer i infrastruktur har plassert i snitt 3.6 prosent av porteføljen og har mål om å øke investeringene sine i infrastruktur.
 
Les WWFs innspill på hvordan mandatet skal se ut
 
Et resultat av langsiktig arbeid
Allerede i 2013 var WWF ute og ba Stortinget gi mandat til investere i såkalt unotert infrastruktur, det vil si vindmøller, solparker og andre prosjekter som ikke kan kjøpes på børs. Hovedgrunnen er enkel: En stor del av utviklingen i fornybar energi skjer i selskaper og prosjekter som ikke er børsnotert. En åpning for å investere i unotert infrastruktur vil derfor gi fondet større investeringsmuligheter i fornybar energi. Dette forslaget har vært diskutert, vurdert og utredet i årevis, og endelig har Stortinget bestemt å følge ekspertenes råd.
 
Tidslinje: Veien mot fornybar energi i Oljefondet

Må stramme inn kullkriteriet
WWF har siden 2017 bedt Stortinget å stramme inn kriteriene for utelukkelsen av kullselskaper. I rapporten “Etikk eller fallitt” viser WWF til at hvis verden bygger mer kullkraft, klarer vi ikke å nå klimamålene i Paris-avtalen. Oljefondet har så langt utelukket mange kullselskaper, men flere selskaper som har betydelig kullvirksomhet er fortsatt inne i porteføljen.
- At fondet er investert i selskaper som bygger nye kullkraftverk, kan ikke være i tråd med Stortingets intensjon da dette kriteriet ble vedtatt. Det er veldig bra at en enstemmig finanskomité ønsker å se nærmere på om kullkriteriet til Oljefondet virkelig virker etter intensjonen, sier Bård Vegar Solhjell.
WWF jubler for at Stortinget vil la Oljefondet investere i prosjekter for fornybar energi - som solparker og vindmøller. - En fryd å se gode argumenter vinne fram, sier WWF-sjef Bård Vegar Solhjell.
© Global Warming Images / WWF Enlarge