WWF saksøker staten igjen for å stanse jakt på ulv | WWF Norway

WWF saksøker staten igjen for å stanse jakt på ulvPosted on 13 December 2017
Våre norske ulver er verdt å bevare.
© Kjetil Kolbjornsrud
Etter at WWF Verdens naturfond fikk stanset jakten på den kritisk truede ulven i høst, har Klima- og miljødepartementet fattet et nytt jaktvedtak på de samme ulvene. I dag har WWF derfor funnet det nødvendig å saksøke staten for andre gang på få uker.

– Det er absurd at vi er nødt til å gjøre dette, men Klima- og miljødepartementet har fattet et nytt jaktvedtak som vi mener er lovstridig. Vi krever at all jakt i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark må stanses i påvente av en full rettslig gjennomgang, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde.

Saksøker for andre gang
For andre gang på kun få uker har WWF Verdens naturfond i dag stevnet staten for Oslo tingrett. Sist fikk vi altså medhold av retten i at den pågående jakten måtte stanse i påvente av en full rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen. Men etter at Klima- og miljødepartementet fattet et nytt jaktvedtak på 12 ulver utenfor ulvesonen, i tillegg til å åpne for jakt på 16 ulver innenfor ulvesonen, er det nødvendig med ny stevning.

I utgangspunktet ville rovviltnemndene åpne for at 50 ulver kunne skytes i Norge under årets lisensjakt, tilsvarende 90 prosent av de helnorske ulvene. I sin klagebehandling fjernet Klima- og miljødepartementet 8 ulver fra kvoten, tilsvarende én flokk, og har nå åpnet for at totalt 42 ulver kan skytes. I tillegg til de 28 ulvene som kan skytes i region 4 og 5, kan ytterligere 14 ulver skytes i resten av landet. Til sammen tilsvarer dette om lag 75 prosent av de helnorske ulvene.

Dette har skjedd
Her er en oppsummering av ulvesaken denne høsten:
  • 2. november saksøkte WWF Verdens naturfond staten fordi vi mener at ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde WWF midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark.
  • 21. november fikk WWF medhold i Oslo tingrett i kravet om stans i jakten, fordi kvotevedtaket for denne jakten var ugyldig.
  • 1. desember fattet Klima- og miljødepartementet likevel et nytt kvotevedtak om jakt utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Departementet begrunnet det nye vedtaket med at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket var rettet opp.  Innholdet i dette nye vedtaket er imidlertid identisk med vedtaket som tingretten fant ugyldig den 21. november.
  • 1. desember fattet departementet også vedtak om felling av to flokker – til sammen 16 ulver – i såkalte ynglende revir (det vil si områder hvor ulvene lever i flokker).
  • 13. desember saksøker WWF staten på nytt. Det er fordi den opprinnelige stevningen var knyttet til vedtaket som tingretten fant ugyldig og som dermed ble tilsidesatt. Den nye stevningen er knyttet til departementets to vedtak av 1. desember.
  • 13. desember krever WWF også full stans i ulvejakten i hele region 4 og 5, det vil si jakten på både de 12 ulvene utenfor sonen og de to flokkene, frem til domstolen får behandlet søksmålet.
– Det er helt uakseptabelt at staten fatter et nytt og likelydende vedtak som det tingretten allerede har satt til side, og fremstiller det som om det vi klaget på i første runde nå er avklart. Sakens kjerne er at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal ha i Norge, uten at det er gjort noen vurdering av hva som skal til for å sikre at ulvebestanden løftes til et livskraftig nivå i Norge, sier WWFs Ingrid Lomelde og fortsetter:

– En slik forvaltning ville aldri ha blitt akseptert for andre truede arter enn ulven. Som vi sa i forrige runde: Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art.

Hva skjer videre?
Når det gjelder kravet om midlertidig stans i jakten i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, håper WWF at Oslo tingrett vil rekke å behandle dette før jul slik at jakten ikke får startet før hovedsøksmålet kommer opp. Jaktstart utenfor sonen er i departementets vedtak satt til 21. desember, mens jakten på de to ulveflokkene starter 1. januar.

– Vi gjør det vi kan for å få stanset all jakt inntil selve søksmålet er avklart. Hvis tingretten ikke rekker å behandle kravet om jaktstans før jul, må vi klage til departementet og be om at vedtaket får såkalt oppsettende virkning. Det betyr at departementet i så fall må utsette jaktstarten selv inntil tingretten har behandlet kravet om midlertidig stans, forklarer Lomelde og legger til:

– For øvrig avventer vi selve rettssaken, som vil starte i Oslo tingrett i løpet av vinteren.
WWF jobber for at ulven i Norge kan få den plassen den trenger for at bestanden kan bli livskraftig – slik både internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk krever.

–Vi kan ikke sitte stille og se på at statlig regulert jakt bidrar til utryddelsen av arter fra norsk natur. Nå må det avklares på en skikkelig måte hva som skal til for å få norsk rovviltforvaltning til å leve opp til kravene loven og internasjonale konvensjoner pålegger oss, sier Lomelde.

Vil du støtte rettssaken? Les mer her.
 
Våre norske ulver er verdt å bevare.
© Kjetil Kolbjornsrud Enlarge