WWF: Nytt jaktvedtak for ulv gir ikke mening | WWF Norway

WWF: Nytt jaktvedtak for ulv gir ikke meningPosted on 24 November 2017
Klima- og miljødepartementet vil fatte nytt jaktvedtak for ulv. Problemet er bare at departementet ikke har fått noe oppdatert beslutningsgrunnlag siden WWF tidligere denne uken fikk medhold i at jakten måtte midlertidig stanses.
© Erik Frøystein
I dag har Klima- og miljødepartementet sendt ut et brev hvor de skriver at de vurderer å fatte et nytt jaktvedtak utenfor ulvesonen, basert på en oppdatert begrunnelse. Problemet er bare at KLD ikke har fått noe oppdatert beslutningsgrunnlag siden WWF fikk medhold i at jakten måtte midlertidig stanses.

Tirsdag denne uken ga Oslo tingrett WWF Verdens naturfond medhold i begjæringen om at lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonene i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark (region 4 og 5) må stanse. WWF har saksøkt staten og ber om at domstolene gjennomgår hele den norske ulveforvaltningen.

Nå vil altså KLD gjøre et nytt vedtak – selv om de fortsatt ikke vet hva som vil utgjøre en levedyktig bestand av ulv i Norge.

– Retten peker i sin kjennelse på at hva som vil true bestandens overlevelse er et naturvitenskapelig vurderingsspørsmål. En slik naturvitenskapelig analyse er aldri blitt gjort for den norske bestanden. Forslaget fra KLD fremstår derfor som en strategi for å omgå rettens kjennelse, heller enn et oppriktig forsøk på å oppfylle lovens krav, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.

For dårlig utprøving av alternativer
I debatten rundt den norske ulveforvaltningen har mange trukket frem den todelte målsetningen i norsk ulvepolitikk som begrunnelse for å opprettholde høye jaktkvoter utenfor ulvesonen.

– Det er viktig å få frem at de kvotene som er satt per i dag, fører til at absolutt alle ulver som beveger seg i områdene utenfor ulvesonen vil kunne skytes. WWF er enig i at beitenæringen skal ha forrang utenfor sonen, akkurat som ulven skal ha forrang innenfor. Men det kan ikke være ensbetydende med at alle ulver utenfor sonen skal skytes, sier Lomelde.

Norsk lov oppstiller noen kriterier for å kunne skyte kritisk truede arter, også i områder hvor beitenæringen skal ha forrang. Det må blant annet være klart at det ikke finnes noen alternativer til jakt for å kunne forhindre skade.

– WWF mener at det både finnes gode alternativer til jakt på et så stort antall dyr, noe vi har sett med den positive utviklingen med reduserte tapstall i områder hvor alternativer er blitt prøvd. Vi mener også at det må gjøres bedre vurderinger av hva som er skadepotensialet før jakt igangsettes, sier Lomelde og utdyper:

– Det er for eksempel slik at brorparten av tapene av sau til ulv den siste tiden er påført av en enkelt ulv som er vandret inn fra Sverige. Det blir langt fra riktig om alle ulver må bøte med livet for å avverge skader forårsaket av den ene.

Ulven – på randen av utryddelse
Etter at tingretten stanset jakten på ulv utenfor ulvesonen, er det mange som har beskyldt WWF for å bruke rettsvesenet som en arena for politisk omkamp om ulvepolitikken.

– Det avviser vi på det sterkeste. WWFs beslutning om å gå til søksmål er tvert imot basert på behovet for å få en grundig gjennomgang av norsk forvaltning av ulv. År etter år ser vi at det vedtas jaktkvoter som regulerer bestanden av ulv ytterligere ned fra et allerede kritisk truet nivå, stikk i strid med de forpliktelsene vi har etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sier Lomelde og fortsetter:

– Stortingets bestandsmål brukes i dag som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal ha i Norge, uten å ta hensyn til at det nivået som bestandsmålet har satt, vil holde ulven på randen av utryddelse. WWFs oppgave er å sikre at ingen flere arter skal dø ut, derfor er det helt nødvendig å få domstolene til å ta stilling til om loven blir fulgt i den norske forvaltningen av ulvestammen.

Lomelde viser til at siden 1970 har vi mistet halvparten av dyrelivet i verden.

– Det er en svært dramatisk utvikling som også påvirker menneskers livsgrunnlag. Alle land må nå gjøre sitt for å stanse denne utviklingen, og det første som må prioriteres er å sikre at de mest truede artene løftes opp til et levedyktig nivå. Hvert land har et selvstendig ansvar for å sikre overlevelsen til arter som lever innenfor deres landegrenser.
Klima- og miljødepartementet vil fatte nytt jaktvedtak for ulv. Problemet er bare at departementet ikke har fått noe oppdatert beslutningsgrunnlag siden WWF tidligere denne uken fikk medhold i at jakten måtte midlertidig stanses.
© Erik Frøystein Enlarge