Verner norsk skog i verdensklasse | WWF Norway

Verner norsk skog i verdensklassePosted on 10 November 2017
Gjennombrudd for skogvern: Regjeringen oppretter ti nye skogreservater i Nordland, med elvedaler, gammel barskog og kalkrik fjellbjørkeskog.
© Foto fra presentasjon fra WWF, Sabima og Naturvernforbundet
Regjeringen har i dag vedtatt å verne ti skogområder i Nordland.
- En jubeldag for gammel skog og sjeldne arter, sier skogbiolog Trude Myhre i WWF Verdens naturfond.

 
De ti skogområdene som i dag ble vernet i statsråd dekker tilsammen 57 kvadratkilometer, og ligger i de tre Nordlandskommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn.
- Det er utrolig gledelig at disse områdene nå blir naturreservater. Vi snakker om områder med et vanvittig naturmangfold, fordi grunnen er så kalkrik og skogen så fuktig. Disse skogene er ikke bare enestående i norsk sammenheng. Dette er natur i verdensklasse, sier Trude Myhre i WWF.
 
Store elvedaler og mye regn
De nye naturreservatene omfatter store elvedaler, gammel barskog og fjellbjørkeskog med mye kalk i berggrunnen. Når det er mye kalk i grunnen blir det livsvilkår for et stort mangfold av arter som ikke trives andre steder.
- Finere gammelskog finner du knapt noe sted, ikke i Norge og ikke i andre land heller. Her finnes en rekke rødlistede arter av både planter, lav og sopp. Det er ikke lenge siden forskerne fant en sopp i dette området som var helt ny for vitenskapen. Det er akkurat slike skoger vi må klare å ta vare på, sier Trude Myhre.
 
Gratulerer Vidar Helgesen
Over halvparten av de vernede områdene regnes som produktiv skog – det vil si skog som kunne blitt hogd om den ikke ble vernet. Det er Statskog som eier områdene.
- Etter et par generasjoner med flatehogst og effektivt skogbruk har vi ekstremt lite gammel naturskog igjen i Norge. Under 2,5 prosent er eldre enn 160 år. I fjor vedtok Stortinget heldigvis at ti prosent av skogen skal vernes. Det er helt strålende at regjeringen nå følger opp med et skikkelig løft for skogvernet på Statskogs grunn i Nordland. I dag må vi virkelig gratulere regjeringen, og særlig klima- og miljøminister Vidar Helgesen, med et godt og framsynt vedtak, sier Trude Myhre.
 
Verner ti av tolv foreslåtte områder
WWF Verdens naturfond har, sammen med Sabima og Norges Naturvernforbund, arbeidet i mange år for å få politikerne til å verne de aktuelle skogområdene.
- Det er åtte år siden Miljødirektoratet anbefalte tolv skogreservater i dette området. Sammen med andre miljøorganisasjoner har vi stått på for å få vernet alle tolv. Med dagens vedtak er det klart at ti av dem slipper unna hogstmaskinene. I dag feirer vi denne seieren – og så skal vi fortsette innsatsen for å få vernet også de siste to områdene, sier Trude Myhre.
 
Kan bli vannkraft i foreslått skogreservat
De to skogområdene som Miljødirektoratet foreslo å verne, men som regjeringen ikke tok med, er Almdalsforsen og Storvassåsen, begge i Grane kommune. I det foreslåtte verneområdet i Almdalsforsen finnes det planer for vannkraftutbygging som nå ligger til behandling i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).
Både WWF og samarbeidspartner Sabima er nå opptatt av at videre beslutninger om hva som skal skje med disse områdene bygger på oppdatert kunnskap om arter og naturverdier.
- Nå blir det viktig at også NVE forstår hvilke utrolige naturverdier som finnes i dette området, sier generalsekretær Christian Steel i Sabima.
I det andre foreslåtte verneområdet som ikke ble naturreservat i dag, Storvassåsen, har regjeringen åpnet for at skogbruket skal kunne fortsette.
- Det er ingen tvil om at naturverdiene i dette området er så spesielle at også Storvassåsen burde vært vernet. Men selv om regjeringen nå åpner for hogst i området, er det heldigvis slik at det finnes kriterier for miljøsertifisering av tømmer som Statskog må ta hensyn til. Det burde være umulig å se for seg at tømmer fra disse områdene skulle kunne selges til kundene med miljømerke, sier Christian Steel.
Gjennombrudd for skogvern: Regjeringen oppretter ti nye skogreservater i Nordland, med elvedaler, gammel barskog og kalkrik fjellbjørkeskog.
© Foto fra presentasjon fra WWF, Sabima og Naturvernforbundet Enlarge
Ny for vitenskapen: Denne soppen (Entoloma holvassdalenense) ble nylig oppdaget i det området hvor regjeringen nå oppretter ti nye skogreservater.
© Foto: Jostein Lorås Enlarge