– Statsbudsjettet må følge opp Stortingets miljøvedtak | WWF Norway

– Statsbudsjettet må følge opp Stortingets miljøvedtakPosted on 10 October 2017
Midler til å bekjempe marin forsøpling, er noe av det WWF håper å se i statsbudsjettet for 2018. Stortinget har bedt regjeringen om et nytt bistandsprogram som skal bekjempe forsøplingen av verdenshavene. WWF ønsker en nullvisjon for søppel i havet.
© Global Warming Images / WWF
– Denne gangen må regjeringen legge fram et statsbudsjett som oppfyller de miljøkravene Stortinget har vedtatt, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
 
Torsdag kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
– Statsbudsjettet er det viktigste redskapet politikerne har for å ta gode beslutninger for natur og klima. I år venter vi mer penger til en rekke miljøsaker Stortinget har prioritert – som mer skogvern, vindkraft til havs og bistand til renere hav, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.
Hun har også høye forventninger til ny og fyldig framstilling av hva statsbudsjettet vil bety for norske klimagassutslipp.
 
Grønt storting, grå budsjetter
Da regjeringen la fram sitt statsbudsjett i fjor, fikk den kraftig miljøkritikk både fra WWF og mange andre. «Stortingets klima- og miljøkrav ignoreres», var oppsummeringen fra WWF.
– De siste årene har vi sett en lang rekke eksempler på at god miljøpolitikk har fått flertall i Stortinget – men at regjeringen likevel ikke har fulgt opp i sine budsjetter. I dette budsjettet må regjeringen vise at den tar Stortingets miljøvedtak på alvor. Da må den følge opp med å foreslå de nødvendige bevilgninger, sier Ingrid Lomelde.
 
Den nye klimaloven krever klimabudsjett
Ved de siste budsjettbehandlingene i Stortinget har det vært diskusjon om hva det framlagte budsjettet egentlig vil bety for norske klimautslipp på kortere og lengre sikt. I fjor mente for eksempel regjeringens budsjettpartner KrF at regjeringen lot Stortinget famle i blinde.
– I år må regjeringen levere et budsjett som gjør det mulig for Stortinget å vurdere klimakonsekvensene av det de vedtar. I den nye klimaloven, som ble vedtatt tidligere i år, får framtidige regjeringer en juridisk forpliktelse til å presentere klimaeffekten av fremlagt budsjett. Selv om loven ikke formelt trer i kraft før nyttår, forventer vi at regjeringen lever opp til det kravet Stortinget vedtok enstemmig i vår, sier Ingrid Lomelde.
 
Ti prosent skogvern vil koste
Stortinget har gjort en rekke miljøvedtak de siste årene som nå må få konsekvenser for bevilgningene over statsbudsjettet, mener WWF.
– Det var en stor dag for truede arter i norsk natur da Stortinget vedtok at ti prosent av både offentlig og privat skog skal vernes mot hogst. Halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, og de fleste er avhengig av gammel skog for å overleve. Det er små konflikter om vern av skog i Norge, og det skyldes først og fremst at vi har en ordning der staten betaler for frivillig vern av private skoger. Men denne ordningen krever betydelig finansiering. Derfor har vi bedt om en årlig milliard til skogvern fram til målet om ti prosent vern er nådd, sier Lomelde.
 
Storsatsing på havvind
Det grønne skiftet krever at vi erstatter fossil med fornybar energi over hele verden. En av de mest lovende fornybare energiformene er vindkraft til havs. Det mener ikke bare WWF, men også Stortinget:
– Vi forventer at regjeringen vil følge opp budsjettavtalen fra 2017 om at statsbudsjettet for 2018 skal presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller, koblet mot elektrifisering av norsk sokkel. Dette må være første skritt på veien til en mer helhetlig havvindsatsing for Norge, sier Ingrid Lomelde.
 
Bistand til rent hav og fornybar energi
Marin forsøpling er et enormt og voksende problem som krever en lang rekke løsninger, og mange av dem må finnes internasjonalt. Derfor har WWF bedt om en nullvisjon for miljøskadelig forsøpling, og derfor har regjeringen lovet et nytt bistandsprogram som skal bekjempe forsøplingen av verdenshavene.
– På dette området bør regjeringen sette av 150 millioner kroner til  et nytt bistandsprogram, og gi en god beskrivelse av hvordan et slikt program skal innrettes, sier Ingrid Lomelde.
Hun venter også at regjeringen følger opp sine lovnader om at bistanden til fornybar energi og energitilgang i fattige land skal fordobles.
– Småskala fornybar energi, som solceller på taket, bidrar til utvikling og er bra for både natur og klima. Her mener WWF at Norge må trappe opp innsatsen, og det har heldigvis Stortinget sagt seg enig i, sier Ingrid Lomelde.
 
Energieffektivisering og naturpolitikk
Hun lover også å følge nøye med på hvordan regjeringen følger opp stortingsvedtak om enegieffektivisering, økologisk grunnkart og restaurering av økosystemer.
– Den mest miljøvennlige energien er den vi sparer. Derfor har også Stortinget bedt om et klart mål for hvordan vi kan spare 10 TWh energi i bygninger. Det må komme nå, sier Lomelde.
Hun har også betydelige forventninger til styrking av nye grep i naturpolitikken:
– I sommer dokumenterte vi, sammen med Sabima og Naturvernforbundet, hvordan mye har gått feil vei for norsk naturpolitikk den siste stortingsperioden. Desto viktigere å få på plass sterkere satsing på økologisk grunnkart og restaurering av økosystemer slik også Stortinget har bedt om, sier Ingrid Lomelde.
 
Les om WWFs øvrige forslag til statsbudsjettet her.
 
Midler til å bekjempe marin forsøpling, er noe av det WWF håper å se i statsbudsjettet for 2018. Stortinget har bedt regjeringen om et nytt bistandsprogram som skal bekjempe forsøplingen av verdenshavene. WWF ønsker en nullvisjon for søppel i havet.
© Global Warming Images / WWF Enlarge
Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond forventer at regjeringen oppfyller Stortingets miljøkrav i statsbudsjettet for 2018 som legges fram 12. oktober.
© WWF Verdens naturfond Enlarge