Regjeringen sier ja til uforsvarlig ulvejakt | WWF Norway

Regjeringen sier ja til uforsvarlig ulvejaktPosted on 27 September 2017
Klima- og miljødepartementet (KLD) opprettholder rovviltnemndenes vedtak om lisensfellingskvote på 12 ulver utenfor sonen i region 4 og 5.
© Erik Frøystein
Klima- og miljødepartementet sier ja til jakt fra 1. oktober på 12 ulver som lever utenfor ulvesonen. – Dette er trist og vil medføre en stor belastning på den norske ulvebestanden. Jeg forventer nå at alle ulvene som lever innenfor ulvesonen får leve, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
Klima- og miljødepartementet (KLD) har valgt å opprettholde rovviltnemndenes vedtak fra i sommer om at 12 ulver kan skytes i lisensjakt i region 4 og 5 utenfor ulvesonen. Det betyr at jakten på disse ulvene kan starte 1. oktober. Denne kvoten gjelder i praksis enslige ulver som beveger seg utenfor den politisk bestemte ulvesonen. WWF påklagde nemndenes kvotevedtak i sommer, fordi jakten vil medføre en for stor belastning for ulvebestanden.
 
– Det er utrolig trist at KLD ikke har tatt klagen vår til følge. Rovviltnemndenes vedtak var svakt fundert, men departementet gir nå likevel grønt lys for å skyte 12 ulver utenfor sonen. Dette vil utgjøre et stort innhogg i den totale ulvebestanden som lever utenfor ulvesonen. Jeg forventer at ulvene som lever innenfor ulvesonen unntas jakt, slik at den totale belastningen ikke blir enda større, sier Jensen.

Avgjørelsen om ulvejakt innenfor ulvesonen er ventet i løpet av høsten.
 
Krever utredning om norske ulver
I vår ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, inkludert hva det vil si å ha en levedyktig og livskraftig bestand av ulv i Norge.

– Denne gjennomgangen burde vært ferdig før departementet vurderte spørsmålet om årets ulvejakt. Det er svært viktig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjør som Stortinget har bedt ham om, og leverer et skikkelig kunnskapsgrunnlag snarest. Det er uholdbart at ulveforvaltningen i Norge ikke er kunnskapsbasert, sier Jensen.
 
Fritt vilt
Dagens ulveforvaltning i Norge er utformet slik at ulvene utenfor den politisk vedtatte ulvesonen i praksis lever som fritt vilt. Det er et bredt, politisk forlik i Norge om at ulven skal forvaltes innenfor den minimale ulvesonen som er opprettet for dem. Ulvesonen utgjør kun 5 prosent av Norges landareal. Ulveforliket er ikke kunnskapsbasert, og det tar lite hensyn til ulvens biologi og rolle i økosystemet. WWF jobber for at ulven i Norge kan få den plassen den trenger for at bestanden kan bli livskraftig  – slik både internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk krever.
 
25 prosent av Norges ulver
Mange ulver beveger seg gjerne fram og tilbake over grensen mellom Norge og Sverige, men ulveforvaltningen er ulik i de to landene. I vinter ble det åpnet for lisensfelling av 24 ulv i Sverige, av en total svensk bestand på om lag 355 ulver. Dette tilsvarer et uttak på under 7 prosent.

Til sammenlikning, betyr vedtaket fra KLD at den totale lisensfellingskvoten for ulv utenfor ulvesonen i Norge nå er på til sammen 26 ulv (12 ulv i region 4 og 5, og 14 ulv i resten av Norge).  Dette utgjør nærmere 25 prosent av den norske ulvebestanden, og den kan bli enda mye høyere når KLD skal avgjøre jaktkvoten innenfor ulvesonen i løpet av høsten.  
 
WWF vurderer rettslige skritt
WWF er i gang med å vurdere aktuelle rettslige skritt i kjølvannet av kvotevedtaket som nå er kommet fra KLD. 
– Måten vi forvalter rovdyrene våre på er høyst tvilsom både med tanke på våre internasjonale forpliktelser, gjennom Bernkonvensjonen, og med tanke på nasjonalt lovverk, gjennom Grunnlovens paragraf 112 og naturmangfoldloven. Ulvebestanden i Norge er ikke levedyktig, og det er alvorlig at staten tillater jakt på en fredet, kritisk truet og så fåtallig art, sier Jensen.

Sameksistens er eneste løsning
Debatten om ulveforvaltningen i Norge er blitt svært betent. For å bidra til kunnskapsspredning og til å dempe konfliktene, deltar WWF Verdens naturfond sammen med 16 andre WWF-kontorer og andre partnere fra hele Europa i et flerårig EU-finansiert prosjekt. Prosjektet skal innhente kunnskap om hvordan mennesker og store rovdyr kan leve sammen. Dette vil skje gjennom internasjonalt samarbeid, kommunikasjon og kompetansebygging.

WWF vil også fortsette å jobbe politisk for å sikre at ulven får tilbake sin rettmessige plass i norsk natur.
– Det er viktigere enn noensinne å jobbe for å redusere konflikt mellom mennesker og rovdyr. Derfor vil WWF stå på for at dette blir en langt større prioritet innen ulveforvaltningen enn hva tilfellet er i dag, avslutter Jensen.
Klima- og miljødepartementet (KLD) opprettholder rovviltnemndenes vedtak om lisensfellingskvote på 12 ulver utenfor sonen i region 4 og 5.
© Erik Frøystein Enlarge