WWFs partitest del 2: Småpartiene har best naturpolitikk | WWF Norway

WWFs partitest del 2: Småpartiene har best naturpolitikkPosted on 04 September 2017
Partiene har svart på seks spørsmål som omhandler ulike veivalg i naturpolitikken.
© Trude Myhre / WWF Verdens naturfond
Norsk natur trenger et krafttak, derfor har WWF testet partienes naturpolitikk. SV, Venstre og MDG får toppscore, med KrF, Arbeiderpartiet og Rødt hakk i hæl. Høyre og Senterpartiet havner i midten, mens Fremskrittspartiet kommer dårligst ut.  

– Vi står i fare for å miste to tredeler av verdens natur i løpet av 50 år. Dette er starten på en masseutryddelse som skjer i det stille, og denne utarmingen skjer også i Norge. Hele 2.355 norske arter er klassifisert som truet. I tillegg står den norske naturen i seg selv under sterkt press. Derfor er partienes politikk på dette området så utrolig viktig, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.

Hvert år forsvinner to prosent av verdens dyreliv, ifølge WWFs Living Planet Report. Naturmangfoldet finnes i skogen, i havet og på landjorda. Norske politikere har allerede tilgang til gode verktøy for å ivareta naturrikdommen vår, men hvilke partier er villig til å bruke dem – og hvem har viljen til å utvikle ny og bedre naturpolitikk? Dette er nok et veivalg Norge står foran ved det kommende stortingsvalget.

En fersk analyse fra WWF, Naturvernforbundet og Sabima viser at naturhensyn systematisk har måtte vike for andre hensyn under Solberg-regjeringen. Nettopp fordi utviklingen har gått i feil retning, er det nå behov for å sjekke hva partiene vil gjøre for å sikre en levende natur i stortingsperioden som kommer.

WWF tester partienes naturpolitikk
Partiene har svart på 6 spørsmål som omhandler ulike veivalg i naturpolitikken:
  1. Kan deres parti garantere at den norske naturmangfoldloven ikke skal svekkes?
  2. Vil deres parti gå inn for å fordoble antallet prioriterte arter, og gi dem den beskyttelsen de trenger?
  3. Vil deres parti bevilge en milliard kroner årlig til frivillig vern av norsk skog?
  4. Vil deres parti gjøre Norge til en pådriver for et økologisk sammenhengende nettverk av marine verneområder i Arktis?
  5. Vil deres parti gå inn for en ny norsk storsatsing for internasjonal havbistand, som skal bekjempe overfiske og forsøpling, og verne viktige havområder?
  6. Vil deres parti gå inn for at Norge vedtar en nullvisjon for miljøskadelig forsøpling, og følger opp med de nødvendige planer og tiltak?
Tre partier får toppscore: SV, Venstre og Miljøpartiet De grønne (MDG), med KrF bare ett poeng bak. Deretter kommer Arbeiderpartiet, sammen med Rødt. Det er altså fortsatt slik at de tradisjonelle miljøpartiene setter naturen aller først, men Arbeiderpartiets gode plassering i denne testen er en positiv overraskelse etter at de tre største partiene kom dårlig ut i vår partitest på klima og energi. I naturtesten ligger Høyre og Senterpartiet et godt stykke bak de andre, og helt nederst: Fremskrittspartiet. 

Svarene er evaluert på en skala fra én til seks, der seks pandaer er toppscore. Se WWFs vurdering av partienes svar lenger ned i saken. 

– Naturen har ikke stemmerett og blir fort nedprioritert når andre hensyn skal tas. Derfor er det gledelig å se at så mange partier scorer godt her. Vi trenger virkelig et krafttak for naturen i neste stortingsperiode, sier Jensen.
 
De seks spørsmålene kan deles inn i to kategorier: Hvordan partiene stiller seg til behovet for nye initiativer, og hva de står for innen områder som allerede har utformet politikk.
 
To nye initiativ: For hav og mot forsøpling
WWF har spurt partiene om hvordan de forholder seg til to nye politiske initiativ: Både en nullvisjon for miljøskadelig forsøpling og en ny norsk storsatsing for internasjonal havbistand – som skal bekjempe overfiske og forsøpling og verne viktige havområder – har blitt svært godt mottatt.
 
– Vi er glade for å se at disse initiativene er blitt så positivt mottatt av alle partiene. Vi er spent på hvordan de blir fulgt opp til høsten når et nytt storting er på plass, sier Jensen.
 
Fire spørsmål om forvaltning av naturen
Det er i de resterende fire spørsmålene, som omhandler vern og forvaltning av naturen, at WWFs partitest avdekker tydeligere skillelinjer mellom partiene. Vi har bedt dem ta stilling til om de kan garantere at naturmangfoldloven ikke skal svekkes, om de vil sikre midler til frivillig skogvern, om de vil doble antallet prioriterte arter, og om de vil sikre livsnødvendige verneområder for artene i Arktis. Disse sakene er valgt fordi dette samlet vil bidra til å gi norsk natur og arter en beskyttelse mot menneskelige aktiviteter der presset på naturen er størst.
 
– I disse spørsmålene ser vi stor forskjell på partienes vilje til å satse. Er du opptatt av en levende natur, viser vår partitest hvilke partier som setter naturen aller øverst, sier Jensen.

Slik vurderer WWF partienes svar på de seks spørsmålene
 
SV får toppscore! SV er naturens venn. De lover å ikke svekke naturmangfoldloven, de ønsker å prioritere flere arter fordi målet er at ingen flere arter skal dø ut på grunn av menneskelig aktivitet. De lover å prioritere skogvern i kommende budsjetter, og de har allerede tatt initiativ til store verneområder i Arktis. De støtter også et storstilt initiativ for havet og en nullvisjon for forsøpling.

MDG tar naturen på alvor og får toppscore! De lover å ikke svekke naturmangfoldloven, og vil mangedoble antall prioriterte arter. De vil sette av penger til frivillig vern av skogen og gjøre Norge til en pådriver for store verneområder i Arktis. Ikke minst støtter de et storstilt initiativ for havet og en nullvisjon for forsøpling.

Venstre får også full pott i denne testen! Partiet er på lag med naturen. De lover å ikke svekke naturmangfoldloven, de ønsker å prioritere flere arter fordi målet er at ingen flere arter skal dø ut på grunn av menneskelig aktivitet. De ønsker å bevilge det beløpet som skal til for å sikre frivillig vern av norsk skog, og de ønsker at Norge skal være en pådriver for store verneområder i Arktis. Ikke minst støtter de et storstilt initiativ for havet og en nullvisjon for forsøpling.

KrF scorer godt på alle spørsmål, og viser at de er opptatt av naturen. De har et forbehold om økning av antall prioriterte arter, men får full pott for de andre fem spørsmålene om at naturmangfoldloven ikke skal svekkes, at det skal settes av penger til skogvern, å sikre verneområder i Arktis, og at vi trenger en satsing på havet og en nullvisjon for forsøpling. Bra!

Rødt tar også naturen på alvor. De svarer positivt på at naturmangfoldloven ikke skal svekkes, at antall prioriterte arter skal økes, på å sikre verneområder i Arktis og en nullvisjon på forsøpling. De har fått noe trekk i spørsmålet om skogvern fordi de sier at de kun ønsker å verne 10 prosent av den verneverdige skogen – ikke av all produktiv skog, som trengs for å sikre et representativt utvalg.

Arbeiderpartiet viser også at de tar naturen på alvor i sine svar. De scorer høyt fordi de vil sikre et storstilt initiativ for havet, og store verneområder i Arktis, men små trekk på de andre spørsmålene gjør at partiet ikke havner i toppsiktet.  

Høyre havner midt på treet med unnvikende svar og få nye ambisjoner. Partiet kan ikke garantere at det ikke vil gjøres endringer i naturmangfoldloven, og de svarer ikke på om de ønsker å gjøre Norge til en pådriver for et sammenhengende nettverk av verneområder i Arktis. Høyre får fire av seks mulige poeng på spørsmål om skogvern, et storinitiativ for havet og nullvisjon for forsøpling fordi de viser gode intensjoner, men ikke sier et tydelig ja i sine svar. Her er det stort rom for forbedring! 

Senterpartiet havner like bak Høyre i vår test. De ønsker å endre bruken av naturmangfoldloven for å skyte flere ulver, ønsker ikke å bevilge en milliard til frivillig skogvern, og har heller ikke støttet forslag om verneområder i Arktis.  De får pluss for at de ønsker å lytte til argumenter for en internasjonal havbistandssatsing og deres svar vedrørende prioriterte arter og nullvisjon om forsøpling, men totalt må dette bli bedre.

Fremskrittspartiet havner aller nederst på listen i denne testen. De svarer ikke ordentlig på om de ønsker å øke antall prioriterte arter, ei heller om de ønsker å prioritere penger til økt skogvern. Videre svarer de ikke på om de vil gjøre Norge til en pådriver for et stort nettverk av verneområder i Arktis, eller om de ønsker å endre bruken av naturmangfoldloven. De viser en mer positiv holdning til et initiativ for havbistand og nullvisjon for forsøpling, som gir dem noen poeng.  Dette må bli bedre!