Avviser alle klager – 50 ulver kan bli skutt til vinteren | WWF Norway

Avviser alle klager – 50 ulver kan bli skutt til vinterenPosted on 23 August 2017
Flertallet av politikerne i rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok i dag å opprettholde sitt tidligere vedtak om å skyte til sammen 36 ulver i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Sammen med lisensjakten i andre deler av Norge betyr dette at inntil 50 ulver kan skytes til vinteren.
© Erik Frøystein
Flertallet av politikerne i rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok i dag å opprettholde sitt tidligere vedtak om å skyte til sammen 36 ulver i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Sammen med lisensjakten i andre deler av Norge betyr dette at inntil 50 ulver kan skytes til vinteren – et antall som tilsvarer 90 prosent av de helnorske ulvene.
 
– Det er trist og hårreisende at politikerne i rovviltnemndene blankt overser fagkunnskap og i stedet legger opp til massiv jakt på en kritisk truet art. Dette er ikke ansvarsfull og kunnskapsbasert forvaltning, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
 
Når innkomne klager ikke tas til følge av rovviltnemndene, sendes de videre til vurdering av Miljødirektoratet før Klima- og miljødepartementet (KLD) foretar endelig klagebehandling. Departementet vil trolig komme med en endelig avgjørelse i løpet av høsten.
 
WWF fortsetter kampen for den norske ulven, og vil prøve saken for retten dersom KLD ikke omgjør rovviltnemndenes vedtak.  
 
Truer bestandens overlevelse
I dag behandlet altså rovviltnemndene i region 4 og 5 de totalt 18 klagene som har kommet på nemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark.  WWF er blant dem som har levert klage. Hvis rovviltnemndene får det som de vil, må til sammen tre familiegrupper på 24 ulv – i revirene Osdalen, Julussa og Slettås – bøte med livet, sammen med ytterligere 12 ulv utenfor de etablerte ulverevirene. Dermed kan til sammen 36 dyr felles på lisensjakt i region 4 og 5 til vinteren.
 
I tillegg har de andre rovviltnemndene åpnet for felling av inntil 14 ulver i sine regioner. Det betyr at så mange som 50 ulver kan skytes på lisensfelling til vinteren, et antall som tilsvarer hele 90 prosent av de helnorske ulvene.
 
For å begrunne den omfattende jakten, lener politikerne i nemndene seg i stor grad på flertallsmerknadene fra Stortingets behandling av endringene i naturmangfoldloven tidligere i år.
 
– Men det er faktisk slik at naturmangfoldloven skal ligge til grunn for all naturforvaltning. Alle vedtak som treffes må derfor være i samsvar med loven før man kan begynne å legge vekt på merknader og uttalelser fra Stortinget, sier Jensen og fortsetter:  
– Ulven er kritisk truet på norsk rødliste for arter. Sist vinter ble det registrert 54-56 ulver med helnorsk tilhold, mens 51-56 levde i grenserevir. Når rovviltnemndene har åpnet for et uttak på 50 ulv, tilsvarer det altså 90 prosent av de helnorske ulvene. WWF mener at et slikt uttak er ulovlig. Sannsynligvis vil det føre til at vi ikke når det allerede kunstig lave bestandsmålet. I verste fall truer det bestandens overlevelse i Norge.
– Bidrar til skjerping av konflikten
Jensen er også bekymret for hvordan nemndene forholder seg til rådende fagkunnskap.
 
– Rovviltnemndene setter tilgjengelig fagkunnskap til side når de begrunner uttak av Slettås-flokken med at disse dyrene utviser unormal og nærgående adferd. Det har vært flere undersøkelser av dette de siste årene, men ingen har kunnet påvise at ulvene har unormal adferd eller er spesielt nærgående, påpeker hun.
 
WWF mener at rovviltnemndene i for stor grad baserer sine vedtak på spekulasjoner. Nemndene hevder blant annet at dersom det blir færre ulveflokker i ulvesonen, vil innvandrende streifulv fra Sverige i større grad stanse opp der i stedet for å vandre videre østover til områder med betydelig større skadepotensial.
 
– Det er ingenting i det svært omfattende faktagrunnlaget for ulv som støtter opp om dette.  Tvert imot var tapene til ulv i Sør-Norge utenom Hedmark like store – eller større – i årene før man nådde bestandsmålet for ulv som i 2016, etter at bestandsmålet ble nådd for første gang, sier Jensen og legger til:
 
– Når nemndene velger å se bort fra dette og heller vier seg til spekulasjoner, bidrar de til en ytterligere skjerping av rovviltkonflikten – stikk i strid med oppdraget de har tatt på seg som forvaltere. Det er bekymringsverdig at politikerne ikke tar inn over seg hvordan de bidrar til polarisering av debatten.
 
Flertallet av politikerne i rovviltnemndene i region 4 og 5 vedtok i dag å opprettholde sitt tidligere vedtak om å skyte til sammen 36 ulver i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Sammen med lisensjakten i andre deler av Norge betyr dette at inntil 50 ulver kan skytes til vinteren.
© Erik Frøystein Enlarge