Ny rapport: Norsk petroleumsutvinning strider med Paris-avtalen | WWF Norway

Ny rapport: Norsk petroleumsutvinning strider med Paris-avtalenPosted on 09 August 2017
Den norske petroleumspolitikken strider med Paris-avtalen. Global oppvarming skjer i rekordfart på grunn av utslipp fra fossil energi. Norge er verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp.
© Steve Morello / WWF
Norge kan ikke nå målene i den internasjonale klimaavtalen fra Paris uten å begrense egen utvinning av olje og gass. Ifølge en ny rapport fra Oil Change International er Norge verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp.

I dag presenterer Oil Change International, i samarbeid med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Greenpeace og WWF Verdens naturfond, rapporten «The Sky’s the Limit» om hvorfor Norge bør lede an i en styrt avvikling av olje- og gassutvinning.
Rapporten slår fast at Norges klimapolitikk er inkonsekvent og at rollen som internasjonal klimaleder er uforenlig med den klimaødeleggende petroleumspolitikken som føres hjemme. Norge kan ikke nå målene som er satt i Paris-avtalen uten å begrense utvinning av olje og gass fremover, heter det videre i rapporten. Den internasjonale klimaavtalen har som mål å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader Celsius.
Miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde, mener rapporten tydeliggjør Norges dobbeltrolle:
– På den ene siden er vi en pådriver og et foregangsland som setter klimaspørsmål på den internasjonale agendaen, men samtidig fører vi en petroleumspolitikk som gir store globale utslipp av klimagasser. Det henger ikke sammen, sier Lomelde.

Verdens 7. største utslippseksportør
Ifølge rapporten er Norge verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp, på grunn av olje- og gasseksporten. Denne eksporten førte i 2016 til 10 ganger mer klimagassutslipp ute i verden enn det som ble sluppet ut innenfor Norges landegrenser. Lomelde mener løsningen ligger foran oss.
– FNs Klimapanel har slått fast at over 70 prosent av de menneskeskapte klimaendringene stammer fra produksjon og forbruk av fossil energi. All kunnskap vi har, tilsier at mesteparten av de fossile brenslene må bli liggende i bakken dersom vi skal lykkes med å begrense den globale oppvarmingen og unngå katastrofale følger for mennesker og natur, sier hun.
Russland er verdens største eksportør av klimagassutslipp, deretter kommer Saudi-Arabia, Australia, Indonesia, Irak og Qatar før Norge altså kommer på sjuende plass, ifølge rapporten.
I rapporten fremheves det også at betydningen av å begrense forbruket av fossil energi alene ikke er nok. Det vil også være avgjørende å begrense tilgangen. Rapporten anbefaler Norge å:
  1. Stoppe tildelingen av tillatelser til utviklingen av nye felt for petroleumsproduksjon
  2. Sørge for en nedskalering av petroleumsproduksjon i tråd med Paris-avtalens mål
  3. Redefinere globalt klimalederskap ved å begrense produksjon av olje og gass, og samtidig sørge for en rettferdig overgang for berørte arbeidere og samfunnsgrupper
 
Økonomisk risiko
Det er stor risiko for at nye norske oljefelt ikke blir lønnsomme, ettersom olje- og gassnæringen er avhengig av et marked som ønsker å kjøpe produktene deres om flere tiår. Nye prosjekter har gjerne en tidshorisont på 30 – 50 år eller mer fra et områder åpnes for leting til et felt er modnet og kommet i produksjon. Dersom ny petroleumsvirksomhet skal være lønnsomt for Norge, må etterspørselen etter olje og gass opprettholdes i mange tiår fremover.
 – Å satse tungt på ny petroleumsutvinning i dag er det samme som å satse på at vi ikke skal klare målene i Paris-avtalen, forklarer Lomelde.
Hun mener også at skattebetingelsene til petroleumsindustrien må skjerpes.
 – Gjennom dagens skatteregler tar staten nesten all økonomisk risiko i nye olje- og gassprosjekter. Lykkes vi med utslippskutt i tråd med Paris-avtalen, vil staten Norge trolig sitte igjen med en gigantisk regning som følge av ulønnsomme oljefelter, sier Lomelde.
Hun mener det er behov for nye skatteregler som flytter den økonomiske risikoen vekk fra fellesskapet og over på de private selskapene. 
 
Nye grønne muligheter
Oljebransjen ansetter i dag rundt 185.000 mennesker, direkte og indirekte. Mens verdens land er blitt enige om å kutte utslipp og det jobbes på spreng for å kutte avhengigheten av fossil energi, setter Norge ny rekord i offensiv petroleumspolitikk.
– Norge har en politikk som i praksis bidrar til å låse denne kompetansen i olje og gass i årene fremover. Det vitner om en mangelfull forståelse av hvilke utfordringer vi står ovenfor, både med å ta vare på klimaet, men også med å sikre trygge arbeidsplasser i tiden fremover, sier Lomelde.
Hun påpeker at oljenæringen sitter på verdifull kompetanse som kan brukes direkte i omstillingen av Norge.
– Verdens energisystemer må bli fornybare og det er nærliggende at Norge som offshore-nasjon tar en ledende rolle innen for eksempel havvind og nye havbruksnæringer. Her sitter oljebransjen i Norge på kompetanse som er svært relevant. Men dessverre er det fortsatt petroleumsvirksomhet skattesystemet legger opp til, og ikke utvikling av nye næringer avslutter Lomelde. 
 
Den norske petroleumspolitikken strider med Paris-avtalen. Global oppvarming skjer i rekordfart på grunn av utslipp fra fossil energi. Norge er verdens 7. største eksportør av klimagassutslipp.
© Steve Morello / WWF Enlarge