Fem miljøorganisasjoner hardt ut mot lovendring for å skyte ulv | WWF Norway

Fem miljøorganisasjoner hardt ut mot lovendring for å skyte ulvPosted on 28 February 2017
I en felles høringsuttalelse fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA, skriver organisasjonene at de på det sterkeste vil advare mot å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å felle ulv, slik regjeringen har foreslått.
© WWF-Norge/Wenche Grønås
WWF Verdens naturfond og fire andre miljøorganisasjoner retter hard kritikk mot regjeringens hastebehandling for å få endret naturmangfoldloven.
 
I en felles høringsuttalelse fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA, skriver organisasjonene at de på det sterkeste vil advare mot å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å felle ulv, slik regjeringen har foreslått.
 
Organisasjonene mener det virker som om lovforslaget «kun (er) utformet for å legge til rette for å ta livet av flere ulver, og dette gjøres i tillegg på et tilsynelatende svakt vurderingsgrunnlag».
 
– Vi frykter ikke bare for ulven, men også for hva slags presedens dette kan gi for norsk naturforvaltning. Å hurtigbehandle et forslag om å svekke naturmangfoldloven på denne måten, og på sviktende argumentasjon, er høyst bekymringsverdig, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF. Hun signerer høringsbrevet sammen med representanter for fire andre miljøorganisasjoner.
 
Regjeringen bryter med demokratiske spilleregler
Regjeringen bryter i sin iver etter å få endret naturmangfoldloven med eget regelverk. Den såkalte utredningsinstruksen slår fast at høringsfrister normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. I dette tilfellet ble det kun avsatt 5 dager, inkludert en helg, for at organisasjoner og andre kunne sende inn sine kommentarer på innholdet.
 
– Det er svært uheldig at det gjøres på denne måten, da det det ikke blir mulig å gjøre gode faglige og juridiske vurderinger av konsekvensene, sier Jensen.
 
Svekker naturmangfoldloven for å kunne skyte mer ulv
Klima- og miljødepartementet foreslår å endre dagens regelverk med at lisensfelling skal være skademotivert.  Det vil i ytterste konsekvens kunne bety at store rovdyr kan skytes av ulike andre grunner.
 
– Det er paradoksalt at regjeringen foreslår å svekke naturmangfoldloven på denne måten. Loven er i utgangspunktet til for å beskytte natur og sikre bærekraftig bruk, ikke for å rettferdiggjøre tvilsomme og dårlig begrunnede vedtak om å skyte store rovdyr, sier Jensen.
 
Endringsforslag bryter med Bernkonvensjonen
Klima- og miljødepartementet påstår at endringene skal sikre bedre samsvar med Bernkonvensjonen, men i stedet har man tatt enkeltuttrykk fra konvensjonen ut av kontekst og brukt dette til å konstruere endringsforslaget.  Blant annet tar departementet inn at det kan gis tillatelse til å skyte ulv og andre store rovdyr ut fra «kulturelle» og «rekreasjonsmessige» forhold. Hva dette består i forklares ikke, ei heller hvilke betingelser som må ligge til grunn.
 
– Bernkonvensjonen har i utgangspunktet et strengere vern av ulv og andre arter enn naturmangfoldloven. Dersom man skulle gjøre norsk lov mer lik Bern, ville dette innebære en skjerping, ikke en svekkelse av bestemmelsene, sier Jensen.
 
Lovendring truer både ulv, bjørn og jerv
Organisasjonene mener at endringen vil undergrave  bruken av forebyggende og konfliktdempende tiltak, som har vist seg å fungere og er svært viktige i dagens forvaltning. Alle de store rovdyrene i Norge er enten sterkt eller kritisk truet, og regjeringen legger opp til at en kan skyte ut enda flere av disse, inkludert rovdyr som aldri har forårsaket skader på husdyr.
 
– Organisasjonene advarer på det sterkest mot å innta den foreslåtte hjemmelen for felling av ulv som ikke utgjør noen fare for skade på husdyr og tamrein i naturmangfoldloven, sier Jensen
 
Regjeringen kan ikke sende et så dårlig lovforslag til Stortinget
De foreslåtte endringene av naturmangfoldloven er vage og vanskelige å forstå. Begrunnelsen for endringene er dårlig forklart og fundert. Dette kan legge opp til vedtak som bryter med god viltforvaltning, er etisk tvilsomme, og som reduserer allerede små rovdyrbestander. Regjeringens lovforslag reiser en rekke viktige spørsmål som ikke er blitt tilstrekkelig vurdert. Miljøorganisasjonene har i høringsbrevet inkludert et utvalg spørsmål og problemstillinger som ikke er tilstrekkelig utredet.
 
– Endringsforslaget er i seg selv hårreisende og en trussel mot norsk natur, og vi setter nå vår lit til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen og resten av regjeringen innser at de store manglene og mange utfordringene ved forslaget gjør at dette ikke kan gå videre, sier Jensen.
 
I en felles høringsuttalelse fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA, skriver organisasjonene at de på det sterkeste vil advare mot å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å felle ulv, slik regjeringen har foreslått.
© WWF-Norge/Wenche Grønås Enlarge