Rovdyr trenger større plass i Norge | WWF Norway

Rovdyr trenger større plass i NorgePosted on 17 February 2017
Jerv 4
Jerven er blant de norske rovdyrene som trenger større områder å leve i, mener WWF Verdens naturfond.
© Tommy Solberg
Dersom rovdyrene fikk større områder å leve i, ville konflikten rundt rovdyr og beitedyr i Norge blitt mindre, mener WWF Verdens naturfond. Miljøorganisasjonen har nå levert forslag til hvordan rovviltforvaltningen kan bli bedre.
 
– Rovviltforvaltningen i Norge har potensial for å bli mye bedre, mener Sverre Lundemo, rådgiver i WWF Verdens naturfond.
WWF har nå gitt innspill til Klima- og miljødepartementet i forbindelse med evalueringen av den regionale rovviltforvaltningen i Norge.

Se alle innspillene til høyre på denne siden.

Den regionale rovviltforvaltningen utgjør hoveddelen av den praktiske forvaltningen av store rovdyr i norsk natur, og omfatter blant annet regionale bestandsmål, jakt og hvor rovdyrene får lov til å leve.
– Det er positivt at nasjonale myndigheter evaluerer rovviltforvaltningen. Den polariserte, norske rovdyrdebatten er et tydelig tegn på at forvaltningen må gjøres bedre. WWF har flere innspill til hvordan Norge kan ta bedre vare på rovdyrene, til beste for både mennesker og natur, sier Lundemo.
 
For små leveområder
Ett problem for norske rovdyr i dag, er at de er henvist til for små eller for oppstykkede leveområder – slik tilfellet for eksempel er for jerv i Nordland. En inndeling som kun i varierende grad tar hensyn til rovdyrenes krav til leveområde vil uunngåelig føre til konflikter, påpeker WWF i sitt innspill.
– Forvaltningen vil lykkes bedre dersom rovdyrene får leve på større og mer sammenhengende leveområder enn i dag. Dette vil gi en mer effektiv soneforvaltning, og bidra til å redusere konflikter mellom rovdyr og beitedyr, sier Lundemo.
 
Vil ha gaupe i hele Norge
En rapport fra NINA fra 2016 viser at antallet sau som beiter i områder som er prioritert for gaupe er relativt stabilt, og at tap i disse områdene ikke fører til større endringer i saueholdet. Miljødirektoratet har derfor foreslått at gaupa ikke lenger skal måtte være henvist til enkelte områder.
– Miljødirektoratet foreslår at det ikke lenger skal være definerte gaupeområder, noe WWF støtter.
– Vi mener at det vil kunne bidra til en normalisering av forvaltningen av arten. Samtidig tilsier dette at gaupa også bør få lov til å leve på Vestlandet, sier Lundemo.
 
Vi trenger jerv
Norske myndigheter har initiert et arbeid mellom flere nemnder i Sør-Norge for å se på hvordan forvaltning av jerv i landsdelen bedre kan koordineres. Jerven er det eneste store rovdyret i høyfjellet og den utgjør dermed en viktig brikke i dette økosystemet, spesielt gjelder det i verneområder som også har forekomster av villrein og/eller fjellrev.
– Vi mener at rovviltnemndene må ha som oppgave å bidra til å restaurere fjellnatur i nasjonalparker, slik at den faunaen blir mest mulig intakt, sier Lundemo.
 
Ber om nytt erstatningssystem
WWF har ved en rekke anledninger påpekt at dagens erstatningssystem for tap av beitedyr til rovvilt ikke fungerer, og at systemet må legges om. Dette har også flere forskere framhevet, blant annet i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). I forbindelse med evalueringen av regional rovviltforvaltning, anbefaler også Miljødirektoratet at erstatningssystemet legges om. Direktoratet tar utgangspunkt i at erstatningssystemet er konfliktdrivende og at det kan stilles spørsmål ved den samfunnsøkonomiske nytten av det.
– Dagens erstatningsordning er svært kostbar og kostnadskrevende. Norge bør i større grad følge tilnærmingen i andre land, der en større andel av midlene brukes på forebygging av tap, framfor å erstatte døde dyr, sier Lundemo.
 
Støtteordning for ulvekommuner
WWF har tatt til orde for at det opprettes en støtteordning for kommuner med permanente ulveflokker. En slik ordning bør sikre en viss sum til hver kommune, og ordningen bør forvaltes av rovviltnemndene for å sikre lokal forankring i arbeidet med konfliktdemping.
– Vi mener at en slik støtteordning kan være et godt bidrag til konfliktdemping, og økt anerkjennelse og aksept for ulv innenfor ulvesona, avslutter Lundemo.
 
Jerv 4
Jerven er blant de norske rovdyrene som trenger større områder å leve i, mener WWF Verdens naturfond.
© Tommy Solberg Enlarge
Gaupa bør få leve over hele landet, og ikke være henvist til utvalgte områder som i dag, mener WWF.
© Hartmut Jungius/WWF Enlarge
Den norske rovdyrpolitikken er sterkt polarisert, det viser seg spesielt når det handler om forvaltning av ulv. WWF foreslår en rekke endringer som kan dempe rovdyrkonflikten.
© WWF-Norge/Wenche Grønås Enlarge
Sverre Lundemo er rovdyrekspert og rådgiver i WWF Verdens naturfond.
© Katharia Heide Paus/WWF-Norge Enlarge