Statsbudsjettet 2017: Mer til natur og klima | WWF Norway

Statsbudsjettet 2017: Mer til natur og klimaPosted on 04 December 2016
villrein, rein, reinsdyr,
– Budsjettavtalen er særlig bra for hubro, sjøfugl, ishvaler og villrein. Arbeidet for bevaring av disse artene får et betydelig løft, sier WWFs Nina Jensen.
© WWF / Frédy MERCAY
Hensynet til natur og klima vant over politisk spill da Venstre og KrF tok ansvar og inngikk en budsjettavtale med regjeringspartiene lørdag kveld. Samtidig gjenstår mye arbeid for å redusere klimautslipp og bevare natur, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.
 
Budsjettavtalen V og KrF inngikk med regjeringspartiene lørdag kveld styrker tiltakene for å få ned klimautslippene og å bevare natur. Avtalen innebærer også at det skal lages en mer ambisiøs klimalov enn den regjeringen har sendt på høring.

Med en klimalov ville kaoset vært unngått
I budsjettavtalen skriver partiene at regjeringen skal legge fram en klimalov som er mer omfattende og ambisiøs enn den regjeringen sendte på høring i høst. 

– Denne høsten har vist oss hvorfor vi trenger en klimalov. Hvis vårt forslag til klimalov hadde vært vedtatt, hadde vi unngått klimakaoset rundt budsjettet, og vi ville ha hatt kunnskap om klimavirkningene av forslaget til statsbudsjett. Nå må regjeringen handle i ekspressfart for å få på plass en ny lov, sier Jensen.
 
WWF-Norge sendte sitt helhetlige forslag til klimalov til Klima- og miljødepartementet fredag. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med professor Hans Christian Bugge.
–Vi ber nå regjeringen se nøye på vårt forslag, og legge det til grunn for sitt videre arbeide, sier Jensen.
 
Det er også positivt at regjeringen som en del av forliket skal følge opp Stortingets vedtak om å lage en strategi for kommersialisering av havvind i Norge. 
 
Bra for hubro, villrein, ishvaler og sjøfugler
WWF er særlig glad for at partene vil bruke mer penger for å redde truede plante- og dyrearter. Arbeidet med vern og bevaring av arter og naturtyper er vesentlig styrket i avtalen.

– Budsjettavtalen er særlig bra for hubro, sjøfugl, ishvaler og villrein. Arbeidet for bevaring av disse artene får et betydelig løft. Avtalen gjør at regjeringen nå kan starte gjennomføringen vedtakene fra naturmangfoldmeldingen, og gi flere arter en mye bedre beskyttelse, sier Jensen.
 
Mer til regnskog og kampen mot internasjonal naturkriminalitet
I budsjettavtalen øker partene bevilgningene til regnskogsprosjektet med ca. 75 mill. kroner og den sier også at det skal bevilges 25 mill. kroner mer til å bekjempe internasjonal naturkriminalitet.
 
– Naturkriminaliteten er økende, derfor er det veldig bra at vi får et løft på dette området. Klarer vi ikke å stanse naturkriminaliteten, står verden i fare for å miste arter som tiger, elefant og neshorn, sier Jensen.
 
Mer til kunnskap om natur
WWF har sammen med blant andre Sabima, jobbet hardt for et kunnskapsløft for norsk natur. I budsjettavtalen økes midlene til det økologiske grunnkartet med 35 mill. kr, og artsprosjektet til Artsdatabanken får 10 mill. kr ekstra.
 
– Dette er viktige tiltak som vil bidra til å gjøre norsk naturforvaltning mer kunnskapsbasert, sier Jensen.
 
Avtalen mellom partiene reverserer også kuttet i Miljødirektoratet til naturveiledning og naturforvaltning.

Vagt om petroleumsskatteregimet
Regjeringen og støttepartiene trakk frem en gjennomgang av petroleumsskatteregimet som en av de viktige forhandlingssakene, men her er budsjettforliket ovverraskende vagt og uforpliktende.
 
Det burde være mulig å få frem en tydeligere avtale om dette punktet, som ikke bare miljøbevegelsen, men også grønn skattekommisjon og utvalget om grønn konkurransekraft har anbefalt å gjøre. 
 
 
Skuffende liten økning til skogvernet
Bevilgningene til skogvernet i budsjettet økte med bare 50 mill. kroner, noe som er mye mindre enn de 200 mill. kronene Venstre satte av til økning av formålet.


– Samlet sett er dette overraskende, gitt den totale økningen i midler i avtalen og særlig med tanke på at Stortinget har vedtatt å verne 10 prosent av skogen. Ingen annen naturtype har så mange truede arter som skogen, så her burde resultatet ha vært mye bedre, sier Jensen.
 
WWF er også forundret over at avtalepartnerne ønsker å bruke 6 mill. kroner mer til å gjødsle skog. Gjødsling av skog truer arter i skogen, og kan redusere skogens evne til å lagre karbon. Denne ordningen burde ha vært avviklet, mener WWF.
 
Biodrivstoff krever strenge miljøkrav
I avtalen skriver partene at de vil forskriftsfeste en opptrappingsplan for omsetning av biodrivstoff til veitrafikk til 20 prosent i 2020. WWF forutsetter at forskriften blir sendt på allminnelig høring, og at miljøkravene til biodrivstoffet som skal brukes kan garantere faktiske klimareduksjoner samt at hensynet til naturmangfoldet ivaretas.

– Hvorvidt dette er et godt og effektivt klimatiltak er for tidlig å si. Dette er en prosess vi vil følge nøye videre, sier Jensen.
villrein, rein, reinsdyr,
– Budsjettavtalen er særlig bra for hubro, sjøfugl, ishvaler og villrein. Arbeidet for bevaring av disse artene får et betydelig løft, sier WWFs Nina Jensen.
© WWF / Frédy MERCAY Enlarge