– La jerven leve i nasjonalparken | WWF Norway

– La jerven leve i nasjonalparkenPosted on 15 November 2016
Jerven er det største mårdyret i Norge. I Europa finnes jerven kun i Norge, Sverige og Finland. Fordi vi har over 25 prosent av den europeiske bestanden, har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på jerven.
© Shutterstock
Jerven må få leve i Forollhogna nasjonalpark. Vi reagerer sterkt på at rovviltnemnda i Midt-Norge vil fjerne jerv fra sitt naturlige leveområde innenfor nasjonalparken, sier rådgiver i WWF-Norge Sverre Lundemo. 
 
Rovviltnemnda i Midt-Norge har i sitt forslag til ny forvaltningsplan for store rovdyr foreslått at Forollhogna nasjonalpark ikke lenger skal være leveområde for jerv.
 
Fjellrev, jerv og villrein
I Norge er det nesten ingen høyfjellsområder som har en intakt natur der alle de naturlig hjemmehørende pattedyrene lever. Det er dessverre svært sjeldent å finne jerv, villrein og fjellrev i det samme området. I dag lever det villrein og jerv i Forollhogna. Dersom framgangen til fjellreven fortsetter, kan det komme fjellrev til nasjonalparken innen få år.

– Det er viktig at jerven får leve i Forollhogna nasjonalpark, og at parken får status som prioritert forvaltningsområde for jerv, sier Lundemo.
 
Hjortedyr trenger jerv
Det har vært en økning i sykdommer hos norske hjortedyr den siste tiden. I år ble prionsykdommen Chronical waste disease (CWD) påvist hos villrein og elg i Norge.

– Rovdyrene spiller en positiv rolle for helsetilstanden til norske hjorteviltbestander ved at de tar ut syke dyr, sier Lundemo.

– Behandles som skadedyr
I Norge drives det lisensjakt på jerv, det er tillatt å fange jerv ved hjelp av båser og det drives målrettet uttak fra helikopter. I tillegg gjennomfører myndighetene hiuttak, som går ut på å ta livet av jervemor og jerveungene mens de befinner seg i hiet, for å holde bestanden nede på et kunstig lavt nivå.
 
– Jerven hører naturlig hjemme i norske høyfjell, sammen med villrein og fjellrev. At den skal behandles som et skadedyr gjennom bruk av uetiske tiltak som hiuttak er forkastelig, det hører en annen tid til, sier Lundemo.
 
Kraftig nedgang i antall jervekull i Norge
Jerven er oppført som sterk truet (EN) på den norske rødlista for arter. I tillegg er jerv en norsk ansvarsart, fordi mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden befinner seg her i landet.
Det har vært en kraftig nedgang i jervebestanden i 2016. Overvåkingen viser at det er påvist 50 jervekull, noe som er 23 prosent færre enn i fjor. I sju av kullene har myndighetene gjennomført hiuttak for å få bestanden ned mot det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ynglinger.
 
Selv om det har vært en nedgang i bestanden, så ligger alle rovviltregioner – unntatt Nordland (region 7) – på eller over det regionale bestandsmålet etter at hiuttak er gjennomført. Stortingets bestandsmål for jerv har blitt nådd hvert år siden 2003. Basert på antall dokumenterte ynglinger de tre siste årene, beregnes bestanden av jerv i Norge til å være omtrent 350 voksne individer.
 
Oversikt over forvaltningsregioner, regionale bestandsmål, samt antall ynglinger før og etter hiuttak.
 
Forvaltningsregion:                            Bestandsmål:             Ynglinger før og etter hiuttak:
1 (Sogn og Fjordane,                         0                                 0/0      
Hordaland, Rogaland,
Vest-Agder)
2 (Aust-Agder, Telemark,                   0                                 0/0
Buskerud, Vestfold)
3 (Oppland)                                        4                                 7/7
4 (Østfold, Oslo og Akershus)            -                                  0/0
5 (Hedmark)                                       5                                 8/7
6 (Møre og Romsdal,
Sør- Trøndelag, Nord- Trøndelag)    10                               11/10
7 (Nordland)                                      10                               10/6
8 (Troms og Finnmark)                     10                               14/13
Sum:                                                  39                               50/43
 
Jerven er det største mårdyret i Norge. I Europa finnes jerven kun i Norge, Sverige og Finland. Fordi vi har over 25 prosent av den europeiske bestanden, har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på jerven.
© Shutterstock Enlarge