WWF om SPU-utvalg: Syltynt, famlende, unnvikende, og uten klare begreper om klima | WWF Norway

WWF om SPU-utvalg: Syltynt, famlende, unnvikende, og uten klare begreper om klimaPosted on 03 December 2014
Generalsekretær Nina Jensen
© WWF-Norge
- Et syltynt forsvar for å gjøre minst mulig. Stortinget kan umulig være fornøyd med et så svakt arbeid.
Det er dommen over Skancke-utvalgets innstilling om Oljefondets investeringer i fossile selskaper fra WWFs generalsekretær Nina Jensen.

 
Skancke-utvalget, som la fram sin innstilling i dag, foreslår ikke å trekke Statens Pensjonsfond Utland (SPU – eller Oljefondet) ut av noen typer fossile virksomheter. Utvalget mener kullproduksjon er etisk forsvarlig, men åpner likevel for å la Oljefondets Etiske råd foreslå uttrekk fra enkelte selskaper som skaper «alvorlig klimaskade».
- Hvis grov klimaskade skal være et kriterie for uttrekk fra SPU, og vi ikke skal trekke oss ut av kull, hva regnes da som grov klimaskade? Forslagene fra utvalget er helt utilstrekkelige, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.
 
- Uklart begrep om klima
- Utvalget framstår uten klare begreper om den klimautfordringen de var bedt om å utrede hvordan SPU skal forholde seg til. På den ene siden anerkjenner utvalget at det finnes «aktivitet som er skadelig for klimaet». Men utvalget slutter seg ikke til den globale, felles oppfatningen av hva klimaskade må bety – nemlig en utvikling der temperaturen stiger til mer enn to grader over førindustrielt nivå. Dette målet er opplest og vedtatt av FN, Norge og nesten alle andre land. Istedenfor å slutte seg til togradersmålet, mener Skancke-utvalget at man jo også må forholde seg til andre mulige scenarier som kan gi fire eller til og med seks grader global oppvarming. Det er vanskelig å se for seg hvordan man kan identifisere selskaper som skaper så alvorlige klimaskader at man bør trekke seg ut. Jeg trodde alle hadde forstått at ingen selskaper ødelegger klimaet alene. Dersom en investor som SPU skal adressere klimautfordringen, er det innlysende at det er nødvendig å tenke større enn enkeltselskaper. De må sette opp kriterier som kan gjelde for hele bransjen, sier Nina Jensen.
 
Sprenger togradersmålet
I dag har Statens Pensjonsfond Utland store investeringer i fossile reserver. WWF har tidligere dokumentert at SPUs fossile investeringer er større enn det verden kan brenne uten å sprenge togradersmålet. Gjennom SPU har Ola og Kari Nordmann eierinteresser i 147 av verdens 200 mest karbonintensive selskaper.
- Det er klart at om noen skal skaffe seg en investeringsstrategi som er i tråd med togradersmålet, er det SPU, sier Nina Jensen.
 
- Unnvikende om ringvirkninger
Da Stortinget bestilte denne utredningen, ba de om en vurdering av hva som var effektivt for å gjøre noe med klimautfordringen, og «bidra til endringer fram i tid».
- SPU er verdens største statlige aksjefond. Som Skancke-utvalgets leder selv sa på pressekonferansen da rapporten ble lagt fram, fungerer SPUs investeringsprofil normdannende i finansmarkedene. Likevel har ikke utvalget vurdert om uttrekk fra kullselskaper kan skape ringvirkninger som får betydning for klimagassutslippene. Dette er unnvikende og i beste fall naivt. Hvorfor tror utvalgslederen at verdens finanspresse akkurat nå skriver om konklusjonene i rapporten deres? Det er selvfølgelig fordi en beslutning i SPU kan skape virkninger i global skala, sier Nina Jensen.
 
WWF vil ha klare kriterier
WWF mener SPU må få klare, tallfestede kriterier som utløser uttrekk fra fossile selskaper.
- Et lite lyspunkt i Skancke-utvalgets rapport er at de foreslår bedre rapportering om karboneksponeringen til SPU. Denne ideen bør regjeringen følge opp og gjøre til del av beslutningsgrunnlaget for tydelige, kvantifiserbare uttrekkskriterier. SPU må sette klare kriterier for å trekke seg ut av kullgruver og de mest klimaskadelige formene for petroleumsvirksomhet – inkludert de verste kullkraftverkene. Heldigvis kommer forslaget fra dette utvalget aldri til å overleve Stortinget. Der er det flertall for å trekke SPU ut av kull. Det må jo også regjeringen ha fått med seg, sier Nina Jensen.
 
Generalsekretær Nina Jensen
© WWF-Norge Enlarge