Regjeringen vil opprette nasjonale torskefjorder | WWF Norway

Regjeringen vil opprette nasjonale torskefjorderPosted on 01 April 2009   |  
Oppdrettsanlegg i Lofoten
© WWF - Sverre Esmark
I en ny strategi for bærekraftig havbruk som Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la frem i dag, under FHLs årsmøte i Bodø. Her varsler regjeringen at det kommer verneområder der oppdrett av torsk blir forbudt. WWF foreslo opprettelse av nasjonale torskefjorder allerede i 2002 - og ser det som en viktig seier at dette nå kommer.

- Det haster å få på plass slike verneområder, sier Maren Esmark i WWF. Regjeringen legger nemlig også opp til at oppdrettstorsken skal få lov til å gyte i merden frem til 2015, og det innebærer en konstant genetisk forurensing fra oppdrettsanleggene.

Strategien for miljømessig bærekraft i oppdrettsnæringen er ikke et forpliktende dokument. WWF ønsker at strategien legger til rette for en egen stortingsmelding om bærekraftig havbruk.

Likevel er WWF relativt godt fornøyd med tiltakene som Regjeringen beskriver.

- Vi har fått gjennomslag for mange av våre forslag, sier Esmark. Strategien foreslår blant annet følgende tiltak, som WWF har spilt inn til regjeringen:
  • Nå er det indikatorer i naturen som skal si noe om næringas miljøbelastning, og ikke et blindt fokus på antall lus i et oppdrettsanlegg eller mengden rømt fisk som er rapportert. Det vil si at det er lusenivået på villaksen og mengden rømt fisk i gytebestanden av villaks som skal avgjøre når tiltak må iverksettes og være indikator for miljøbelastning.
  • Endelig blir det innført et viktig prinsipp om at myndighetene kan flytte anlegg, kreve nedslaktning og pålegge tiltak dersom miljøbelastningene er for stor, blant annet på villaksen.
  • Når det gjelder fiskefôr, har regjeringen gjort det eneste rette ved å gi et eksakt tall for hvor mye villfisk som brukes til å produsere 1 kg oppdrettslaks (2,,6 kg) og så flyttet fokus over til hvordan man kan sikre at fiskeartene som blir til mel og olje, er bærekraftige. WWF mener det bør føre til en totalfredning av tobisbestanden og kutt i fisket etter kolmule.
  • Innføring av et tak på hvor store merdene kan være, dette er viktig blant annet for å hindre enormt store rømminger og forsvarlig lusebehandling.
  • Krav om bruk av doble nøter til torskeoppdrett for å hindre rømming
  • Krav om at den såkalte C-undersøkelsen blir obligatorisk, det betyr at oppdretter må kunne vise at hele fjordsystemet tåler miljøbelastningen fra anlegget, ikke slik som i dag, hvor fokus kun er på selve lokaliteten.

Mer informasjon
Maren Esmark, tlf 97 18 33 79

Kommentarer

blog comments powered by Disqus