Hjelp WWF å stoppe natur­kriminalitet!

Naturkriminalitet truer dyr og arter over hele verden. WWFs Living Planet Report viser at vi har mistet 58 prosent av alt dyreliv siden 1970, og natur­kriminalitet er en av de viktigste årsakene til det.

Antallet neshorn som blir drept av kryp­skyttere er alarm­erende høyt. I fjor ble flere enn tre afri­kanske neshorn drept hver eneste dag. Kryp­skytterne er ute etter det verdi­fulle hornet, som blir brukt til å lage tradi­sjonell asiatisk medisin og pynte­gjenstander.

Neshorn, elefanter, tigere, pangoliner, rosentre, skilpadder og tusenvis andre arter – alle står i fare for å bli utryddet hvis ingen­ting gjøres. Problemet er stort og løsningene er komplekse, så skal vi lykkes må vi være mange som står sammen.

WWF jobber målrettet for å stoppe natur­kriminalitet og redde truede arter. Til det trenger vi din hjelp. Din støtte blir brukt på bakken der neshornet lever. Viktige tiltak for å redde neshornet er trening av viltvoktere for å hindre krypskyting, opprettelse av lokalt styrte verneområder, telling av dyr og bruk av viltkameraer.

Det er også behov for å påvirke dem som inngår de store internasjonale avtalene og bestemmer lovene, slik at naturen settes foran økonomiske interesser. Og ikke minst er det behov å få stanset etterspørselen som skaper naturkriminalitet.

Bli en del av løsningen – Hjelp WWF å stoppe natur­kriminalitet. Som neshornfadder kan du sørge for at flere dyr blir reddet!

ARTER

Ingen flere arter skal dø ut

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. WWFs Living Planet Report viser at det aldri har stått verre til for jor­dens natur­mang­fold enn nå, og natur­kriminalitet er en av de viktigste årsakene til det.

Elefanter, neshorn og tigere er tre ikoniske arter som er svært truet av natur­kriminalitet. Men tusenvis andre arter står også i fare for å bli utryddet hvis ingenting gjøres. WWF jobber målrettet for å stoppe dette. Støtt vårt arbeid – bli fadder.

© Martin Harvey / WWF

ELEFANT

Den afrikanske elefanten jaktes og drepes ulovlig på grunn av sine støttenner. Elfenben er en ettertraktet handelsvare, særlig i Asia. Etterspørselen etter elfenben har ført til at organiserte kriminelle bander tjener store penger på å drepe elefanter og deretter smugle elfenbenet deres ut av Afrika.

WWF jobber for å stoppe krypskytterne, blant annet ved hjelp av viltvoktere og ved å sette lokalsamfunn i stand til å forvalte sine egne naturressurser på en bærekraftig måte. Men vel så viktig er vårt arbeid for å endre internasjonale lovverk og stoppe etterspørselen etter elfenben over hele verden.

© naturepl.com / Tony Heald / WWF

NESHORN

Det er ikke lenge siden vestafrikansk svart neshorn ble erklært for utryddet. For mange andre neshornarter er situasjonen kritisk. Spesielt neshornets horn, men også blod, skinn og urin fra neshornet, blir brukt i tradisjonell asiatisk medisin. Det gjør neshornet svært verdifullt for krypskyttere – og det gjør at det trues av utryddelse.

I Namibia har WWF i mange år hatt gode resultater når det gjelder å beskytte neshorn mot krypskyttere. Dessverre har jakten blitt intensivert igjen. Derfor trengs det fortsatt massiv innsats, skal vi klare å redde det. WWF støtter viltvoktere og lokalsamfunn i jobben med å ta vare på neshornene. I tillegg jobber vi sammen med noen av verdens største organisasjoner for å stanse den ulovlige handelen med neshorn.

© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

TIGER

Tigeren jaktes av krypskyttere som selger kroppsdeler fra tigerne som brukes i tradisjonell asiatisk medisin og som trofeer. Til tross for denne trusselen har WWF et ambisiøst mål: Innen 2022 skal vi klare å doble antallet tigere i det fri! Og første delmål er allerede nådd. I 2016 ble det klart at tigerbestanden har økt med over 20 prosent, til 3.890 individer.

Siden vi satt målet om å doble antall tigere i det fri, er vi nå halvveis til år 2022. Derfor kreves det fortsatt intensivt arbeid, skal vi lykkes med å redde tigeren. Vi må stoppe den ulovlige handelen med tigerdeler, som truer med å drepe de tigrene vi har igjen.

©  WWF-Indonesia/Tiger Survey Team

BLI FADDER

WWF jobber målrettet for å stoppe natur­kriminalitet og redde truede arter. Til det trenger vi din hjelp.

Det er behov for viltvoktere som stanser krypskytterne på savannen og i regnskogen. Det er også behov for å påvirke dem som inngår de store internasjonale avtalene og bestemmer lovene, slik at naturen settes foran økonomiske interesser. Og ikke minst er det behov å få stanset etterspørselen som skaper naturkriminalitet.

Hjelp WWF å stoppe naturkriminalitet. Bli fadder, så bidrar du til at ingen flere arter dør ut.

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

VÅRT ARBEID

Alt henger sammen

WWF er verdens største miljø­organi­sasjon og jobber for at ingen flere arter skal dø ut som konse­kvens av menne­skers hand­linger. Verden er ikke slik den var da WWF ble stiftet for 55 år siden. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med å redde leve­områder både i havet og på land, vi jobber med å redde dyr fra kryp­skyttere men også fra øde­leggende klima­endringer, vi jobber både lokalt og globalt. Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Støtt vårt arbeid – bli fadder.

HAV

Livet begynte i havet. 71 prosent av jordas over­flate er dekket av hav, og her nede i dypet lever alt fra ørsmå bak­terier til det stør­ste dyret som noen gang har eksi­stert – blåhvalen. I norske far­vann finnes ver­dens største torske- og silde­bestand, noen av verdens største fore­komster av dyp­vanns­koraller, fro­dige tare­skoger og enorme sjøfuglkolonier.

Isødet i nord er hjem for isbjørner, islevende seler og giganter som grøn­lands­hvalen. For at verden skal kunne fort­sette å ha glede av den skatt­kisten som havet er, må vi ta vare på livet der. Derfor jobber WWF for bære­kraftig fiske­opp­drett og å bekjempe over­fiske, opp­rette marine verne­områ­der, for­hindre foru­rensning og marin for­søp­ling, og for å bremse klimaendringene.

SKOG

Verdens skoger er jordens grønne, levende og liv­givende lunger. Skogen skaper oksygen som vi trenger for å puste, den hindrer jord­erosjon, bidrar til vann­syk­lusen og bevarer et sta­bilt klima. åtte av ti av alle arter som lever på land, lever i skogen. Men skogene våre er under stadig økende press.

Hvert år mister vi 13 millioner hektar skog – et område tre ganger så stort som Danmark! WWF jobber for å bevare ver­dens skoger, fra de dype regn­skogene i Ama­zonas og Kongo, til den vid­strakte tai­gaen i Russ­land og Norges naturskoger.

ARTER

Her på jorden lever rundt to millioner arter som er beskrevet av viten­skapen. Men det er anslått at alt fra fem til hundre millioner arter egent­lig finnes på kloden vår. Her finnes et myldrende mang­fold av liv: duft­ende blom­ster, stikk­ende insek­ter, syn­gende fugler, svøm­mende fisker, raske hjorte­dyr og smygende kattedyr.

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. WWFs Living Planet Report viser at det aldri har stått verre til for jor­dens natur­mang­fold enn nå. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet. WWF jobber for å bevare jordens arter og å stanse tapet av naturmangfold.

KLIMA

Klimaendringene truer alt vi har kjært. Smeltende isbreer, høyere hav­nivå, villere stormer, tørke og flom vil påvirke alle verdens konti­nenter. Mange sam­funn og øko­systemer merker allerede virk­ningene: vann­for­syninger skrum­per inn, avlinger går til grunne, skoger brenner og korall­rev dør som følge av surere hav.

Menneskenes og naturens livs­grunnlag er truet av klima­endringene. WWF jobber derfor for å bekjempe disse endringene – og ivareta sikker­heten og livs­vil­kårene til folk, dyr og natur over hele verden.

NORGE

Norsk natur er unik. Fra trange fjord­armer til mer enn totusen meter høye topper, fra varmekjær edel­løv­skog til iskald tundra – her finnes et stort mang­fold av arter og natur­typer. Ingen andre land har samme type høy­fjells­natur som vi har. Vass­drags­naturen er også unik, med de rike elvene og bratte fossene.

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

BLI FADDER

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv.

Klima­endringer, øde­leggelse av leve­områder og kryp­skyting truer verdens fantast­iske dyr. Nå kan du være med på å redde dem! Som neshornfadder bidrar du til arbeidet med å ta vare på truede arter og bremse klimaendringene.