Bevar Lofoten, Vesterålen og Senja!

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her. Dette er nemlig natur i verdensklasse, og områder vi nordmenn kan være stolte av.

Hvert år kommer turister fra hele verden for å oppleve den rene og helt spesielle naturen her. Men disse naturverdiene er nå truet.

For å unngå at klimaendringene ikke skal bli for ødeleggende for verden, er vi mennesker nødt til å bevege seg vekk fra fossil energi og over til fornybar energi.

Til tross for dette, vurderer flertallet av norske politikere å ødelegge naturperlene i Lofoten, Vesterålen og Senja ved å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!

LoVeSe — Lofoten, Vesterålen og Senja

Hva slags sårbar natur finnes i dette området?

Ved "fiskebanken" i Lofoten, Vesterålen og Senja har nordmenn levd av fiskeri i tusenvis av år. Så lenge fisken høstes bærekraftig, kan vi fortsette med det inn i evigheten, og lenge etter at oljen er borte. Verdens største torskebestand gyter i havet her ute og over 70 prosent av all fisk som fanges i Barentshavet og i Norskehavet er innom dette havområdet i løpet av livet sitt. Mange fiskeegg og yngel er svært følsom overfor oljesøl, derfor kan vi ikke risikere oljeboring midt i dette fantastiske matfatet.

Verdens største kaldtvannskorallrev ligger i havet utenfor Røst i Lofoten. Politikerne ønsker å bore nær sagt rett på utsiden av revet. Koraller er spesielt sårbare for oljesøl og tilslamming av boreavfall. Med oljeutvinning her kan hele verden bli en naturattraksjon fattigere.

På Røst ligger fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. Der hekker lundefugl og toppskarv. Truede arter som krykkje, lomvi og alke har også Lofoten-området som sitt hjem. Når sjøfugl får oljesøl i fjærene, mister de sine isolerende egenskaper og fuglene dør.

Store sjøpattedyr som spekkhoggere, knølhval og spermhval stortrives i vannet rundt Lofoten, Vesterålen og Senja der de beiter på de enorme fiskeressursene som finnes i havet der.

Seismikkskyting fra olje forstyrrer hvalenes sang mellom hverandre og tvinger mange av dem ut av områder med bråkete seismikkdrønn. Hvaler som svømmer gjennom oljesøl puster inn giftig oljegass og kan til og med dø av lungeskader.

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

Natur viktigere enn olje

Lofoten, Vesterålen og Senja er natur­perler i verdens­klasse. Det lille geografiske området på bare 1200 km2 er et av verdens vakreste og fungerer som en oase av levende organismer for havområdene rundt. Øyriket ligger plassert mellom to av de siste rene, relativt intakte store marine økosystemene i verden.

Noen steder er natur viktigere enn olje. Oljeboring skal ikke foregå i naturens egne underverker. Lofoten, Vesterålen og Senja er slike steder.

© Shutterstock

Nei til oljeboring

Etter hvert som Arktis smelter, ser land og selskaper nye muligheter for oljeboring og skipstrafikk. Blant konsekvensene er fare for oljesøl, nye klimautslipp, lokal forurensning og spredning av fremmede arter.

Alle de miljøfaglige institusjonene sier et rungende nei til oljeboring. Dette er trolig et av de mest konsekvens­utredete områdene i Norge. Vi vet allerede mer enn nok til å si nei til oljeboring her. Norge må vise vei og la oljen ligge i våre mest verdifulle områder.

© Joar Haaland

Fremtiden er fornybar

WWF mener at petroleums­virksomhet i et lengre tids­perspektiv ikke er bære­kraftig på grunn av klima- og miljø­ødeleggelsene som følger med industrien. Vi er på overtid med å fase ut fossile energi­kilder til fordel for fornybar energi.

Vakker, sårbar, verdifull og unik natur skal beskyttes fra industri som kan påføre områdene uopprettelig skade. Lofoten, Vesterålen og Senja skal permanent vernes mot petroleumsindustri.

© Megan Lorenz

BLI FADDER

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her.

Flertallet av norske politikere vurderer å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen — sammen kan vi få det til!

VÅRT ARBEID

Alt henger sammen

WWF er verdens største miljø­organi­sasjon og jobber for at ingen flere arter skal dø ut som konse­kvens av menne­skers hand­linger. Verden er ikke slik den var da WWF ble stiftet for 55 år siden. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med å redde leve­områder både i havet og på land, vi jobber med å redde dyr fra kryp­skyttere men også fra øde­leggende klima­endringer, vi jobber både lokalt og globalt. Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Støtt vårt arbeid — bli fadder.

HAV

Livet begynte i havet. 71 prosent av jordas over­flate er dekket av hav, og her nede i dypet lever alt fra ørsmå bak­terier til det stør­ste dyret som noen gang har eksi­stert — blåhvalen. I norske far­vann finnes ver­dens største torske- og silde­bestand, noen av verdens største fore­komster av dyp­vanns­koraller, fro­dige tare­skoger og enorme sjøfuglkolonier.

Isødet i nord er hjem for isbjørner, islevende seler og giganter som grøn­lands­hvalen. For at verden skal kunne fort­sette å ha glede av den skatt­kisten som havet er, må vi ta vare på livet der. Derfor jobber WWF for bære­kraftig fiske­opp­drett og å bekjempe over­fiske, opp­rette marine verne­områ­der, for­hindre foru­rensning og marin for­søp­ling, og for å bremse klimaendringene.

SKOG

Verdens skoger er jordens grønne, levende og liv­givende lunger. Skogen skaper oksygen som vi trenger for å puste, den hindrer jord­erosjon, bidrar til vann­syk­lusen og bevarer et sta­bilt klima. åtte av ti av alle arter som lever på land, lever i skogen. Men skogene våre er under stadig økende press.

Hvert år mister vi 13 millioner hektar skog — et område tre ganger så stort som Danmark! WWF jobber for å bevare ver­dens skoger, fra de dype regn­skogene i Ama­zonas og Kongo, til den vid­strakte tai­gaen i Russ­land og Norges naturskoger.

ARTER

Her på jorden lever rundt to millioner arter som er beskrevet av viten­skapen. Men det er anslått at alt fra fem til hundre millioner arter egent­lig finnes på kloden vår. Her finnes et myldrende mang­fold av liv: duft­ende blom­ster, stikk­ende insek­ter, syn­gende fugler, svøm­mende fisker, raske hjorte­dyr og smygende kattedyr.

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. WWFs Living Planet Report viser at det aldri har stått verre til for jor­dens natur­mang­fold enn nå. På bare 50 år — fra 1970 til 2020 — kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet. WWF jobber for å bevare jordens arter og å stanse tapet av naturmangfold.

KLIMA

Klimaendringene truer alt vi har kjært. Smeltende isbreer, høyere hav­nivå, villere stormer, tørke og flom vil påvirke alle verdens konti­nenter. Mange sam­funn og øko­systemer merker allerede virk­ningene: vann­for­syninger skrum­per inn, avlinger går til grunne, skoger brenner og korall­rev dør som følge av surere hav.

Menneskenes og naturens livs­grunnlag er truet av klima­endringene. WWF jobber derfor for å bekjempe disse endringene — og ivareta sikker­heten og livs­vil­kårene til folk, dyr og natur over hele verden.

© Bård Løken/WWF Verdens naturfond

NORGE

Norsk natur er unik. Fra trange fjord­armer til mer enn totusen meter høye topper, fra varmekjær edel­løv­skog til iskald tundra — her finnes et stort mang­fold av arter og natur­typer. Ingen andre land har samme type høy­fjells­natur som vi har. Vass­drags­naturen er også unik, med de rike elvene og bratte fossene.

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

BLI FADDER

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og den spesielle naturen som finnes her. Dette er nemlig natur i verdensklasse, og områder vi nordmenn kan være stolte av.

Til tross for dette, vurderer flertallet av norske politikere å ødelegge naturperlene ved å tillate oljeboring her. Nå er tiden inne for å si tydelig ifra: dette kan vi ikke tillate!