Hjelp oss å gi isbjørnen en framtid!

Isen i Arktis smelter faretruende raskt. Både i 2016 og 2017 ble det i januar målt rekordlav isutbredelse og temperaturer hele 3 til 5 grader over gjennomsnittet. Det haster med å bremse denne utviklingen!

Isbjørnen er totalt avhengig av havisen for å finne mat, og på grunn av tapet av isen i Arktis kan vi miste opp mot halvparten av verdens isbjørner innen 2050. Men Arktis er hjem til mye mer enn isbjørnen. Ishvaler som grønlandshval, narhval og beluga har også sitt hjem der. Det samme har ringsel og hvalross. Under vann finner vi næringsrike hoppekreps og i luften flyr blant annet ismåken.

Felles for dem alle er at de er avhengige av isen som leveområde – og isen forsvinner. Dersom ingenting gjøres nå for å bremse klimaendringene, vil samtlige av disse dyrenes eksistens stå på spill.

Som isbjørnfadder presser du på for å bremse klimaendringene som truer livet i Arktis slik vi kjenner det, samt å hindre oljeboring og økt skipstrafikk i dette sårbare området.

Sammen skal vi jobbe for at ingen flere dyr skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Din støtte er avgjørende!

Beskytt livet i Arktis – bli isbjørnfadder!

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

VÅRT ARBEID

Alt henger sammen

WWF er verdens største miljø­organi­sasjon og jobber for at ingen flere arter skal dø ut som konse­kvens av menne­skers hand­linger. Verden er ikke slik den var da WWF ble stiftet for 55 år siden. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med å redde leve­områder både i havet og på land, vi jobber med å redde dyr fra kryp­skyttere men også fra øde­leggende klima­endringer, vi jobber både lokalt og globalt. Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Støtt vårt arbeid – bli fadder.

HAV

Livet begynte i havet. 71 prosent av jordas over­flate er dekket av hav, og her nede i dypet lever alt fra ørsmå bak­terier til det stør­ste dyret som noen gang har eksi­stert – blåhvalen. I norske far­vann finnes ver­dens største torske- og silde­bestand, noen av verdens største fore­komster av dyp­vanns­koraller, fro­dige tare­skoger og enorme sjøfuglkolonier.

Isødet i nord er hjem for isbjørner, islevende seler og giganter som grøn­lands­hvalen. For at verden skal kunne fort­sette å ha glede av den skatt­kisten som havet er, må vi ta vare på livet der. Derfor jobber WWF for bære­kraftig fiske­opp­drett og å bekjempe over­fiske, opp­rette marine verne­områ­der, for­hindre foru­rensning og marin for­søp­ling, og for å bremse klimaendringene.

SKOG

Verdens skoger er jordens grønne, levende og liv­givende lunger. Skogen skaper oksygen som vi trenger for å puste, den hindrer jord­erosjon, bidrar til vann­syk­lusen og bevarer et sta­bilt klima. åtte av ti av alle arter som lever på land, lever i skogen. Men skogene våre er under stadig økende press.

Hvert år mister vi 13 millioner hektar skog – et område tre ganger så stort som Danmark! WWF jobber for å bevare ver­dens skoger, fra de dype regn­skogene i Ama­zonas og Kongo, til den vid­strakte tai­gaen i Russ­land og Norges naturskoger.

ARTER

Her på jorden lever rundt to millioner arter som er beskrevet av viten­skapen. Men det er anslått at alt fra fem til hundre millioner arter egent­lig finnes på kloden vår. Her finnes et myldrende mang­fold av liv: duft­ende blom­ster, stikk­ende insek­ter, syn­gende fugler, svøm­mende fisker, raske hjorte­dyr og smygende kattedyr.

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. WWFs Living Planet Report viser at det aldri har stått verre til for jor­dens natur­mang­fold enn nå. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet. WWF jobber for å bevare jordens arter og å stanse tapet av naturmangfold.

KLIMA

Klimaendringene truer alt vi har kjært. Smeltende isbreer, høyere hav­nivå, villere stormer, tørke og flom vil påvirke alle verdens konti­nenter. Mange sam­funn og øko­systemer merker allerede virk­ningene: vann­for­syninger skrum­per inn, avlinger går til grunne, skoger brenner og korall­rev dør som følge av surere hav.

Menneskenes og naturens livs­grunnlag er truet av klima­endringene. WWF jobber derfor for å bekjempe disse endringene – og ivareta sikker­heten og livs­vil­kårene til folk, dyr og natur over hele verden.

NORGE

Norsk natur er unik. Fra trange fjord­armer til mer enn totusen meter høye topper, fra varmekjær edel­løv­skog til iskald tundra – her finnes et stort mang­fold av arter og natur­typer. Ingen andre land har samme type høy­fjells­natur som vi har. Vass­drags­naturen er også unik, med de rike elvene og bratte fossene.

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

BLI FADDER

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv.

Klima­endringer, øde­leggelse av leve­områder og kryp­skyting truer verdens fantast­iske dyr. Nå kan du være med på å redde dem! Som isbjørnfadder bidrar du til arbeidet med å ta vare på truede arter og bremse klimaendringene.