Hjelp WWF å redde elefanten fra utryddelse!

Hvert 30. minutt drepes en ny elefant av krypskyttere. Jakten på elfenben er i ferd med å utrydde elefantene. På drøye 30 år har antallet elefanter i Afrika blitt halvert.

Krypskytterne er en del av kriminelle nettverk som tjener store penger på illegal handel med elfenben, og de pløyer profitten tilbake i våpen- og narkotikasalg. Jakten på elfenben er nådeløs og viltvoktere setter daglig livet på spill mot tungt bevæpnede krypskyttere.

Når elefanten er skutt, kappes støttennene av. Elfenbenet smugles deretter til Asia, hvor det lages om til smykker og pyntegjenstander som selges til turister og fastboende.

WWF jobber for å stoppe krypskytterne og for å få på plass lovverk som gjør salg av elfenben ulovlig over hele verden. Vi trenger din hjelp for å fortsette arbeidet.

Bli med oss i kampen for å redde elefanten fra utryddelse!

OM ELEFANT

Ingen flere dyr skal dø ut

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. Verdens dyr blir borte i rasende fart. WWFs Living Planet Report fastslår at verdens dyrebestander har blitt redusert med 58 prosent på bare 40 år. Elefanten er et av dyrene som er i ferd med å forsvinne.

For litt over hundre år siden levde det anslagsvis 3-5 millioner elefanter i Afrikas skoger og på Afrikas savanner. I dag er det bare rundt 400.000 igjen. Fortsetter utviklingen i samme tempo, vil elefanten snart være utryddet for alltid. Støtt vårt arbeid for at ikke elefanten skal dø ut – bli elefantfadder.

© James Morgan / WWF

Elfenben

Den afrikanske elefanten jaktes og drepes ulovlig på grunn av sine støttenner. Elfenben er en ettertraktet handelsvare, særlig i Asia. Etterspørselen etter elfenben har ført til at organiserte kriminelle bander tjener store penger på å drepe elefanter og deretter smugle elfenbenet deres ut av Afrika.

WWF jobber for å stoppe krypskytterne, blant annet ved hjelp av viltvoktere og ved å sette lokalsamfunn i stand til å forvalte sine egne naturressurser på en bærekraftig måte.

© James Morgan / WWF

Smykker og pyntegjenstander

Vi får stadig færre elefanter i verden fordi elfenben brukes til smykker og pyntegjenstander. 20.000 elefanter drepes hvert år av nådeløse krypskyttere.

I Asia er det fortsatt mange steder lovlig å handle med elfenben. Derfor smugles mesteparten av drepte elefanters støttenner hit. Heldigvis er det tegn til framgang. Flere land har begynt å forby salg av elfenben. Selv verdens største marked, Kina, vil fase ut elfenbenssalg fra 2018. WWF jobber for at salg av elfenben skal være forbudt over hele verden.

© Shutterstock

Verdens elefanter

Elefanter deles i to hovedgrupper: afrikansk og asiatisk. De asiatiske elefantene er noe mindre og mens det fortsatt lever rundt 400.000 elefanter i Afrika, er det bare 40-50.000 igjen i Asia. Hos den asiatiske elefanten er det bare hannene som har støttenner, mens begge kjønn har det hos den afrikanske.

Elefanter er fantastiske og unike dyr. De er det største landlevende pattedyret på jorda, og verdt å bevare. Hjelp WWF i kampen for en verden hvor vi fortsatt har elefanter. Bli elefantfadder!

© James Morgan / WWF

BLI ELEFANTFADDER

Som elefantfadder bidrar du å styrke lokal­samfunns evne til å ta vare på elefan­tene som lever med dem. Du bidrar til skape dedikerte vilt­vokter­enheter, utstyrt med den beste tekno­logien for maksimale resultater. Og du bidrar til å presse på for skjerpet lovverk og for å få ned etter­spørselen etter elfenben.

Vi vil ha en verden med elefanter. Bli elefantfadder, så er du med i kampen!

VÅR VISJON

En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet.

WWFs nye «Living Planet Report» viser at vi mister 2 prosent av verdens dyr hvert år. Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser og skape en fram­tid der menne­sker lever i harmoni med naturen. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

VÅRT ARBEID

Alt henger sammen

WWF er verdens største miljø­organi­sasjon og jobber for at ingen flere arter skal dø ut som konse­kvens av menne­skers hand­linger. Verden er ikke slik den var da WWF ble stiftet for 55 år siden. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med å redde leve­områder både i havet og på land, vi jobber med å redde dyr fra kryp­skyttere men også fra øde­leggende klima­endringer, vi jobber både lokalt og globalt. Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Støtt vårt arbeid – bli fadder.

HAV

Livet begynte i havet. 71 prosent av jordas over­flate er dekket av hav, og her nede i dypet lever alt fra ørsmå bak­terier til det stør­ste dyret som noen gang har eksi­stert – blåhvalen. I norske far­vann finnes ver­dens største torske- og silde­bestand, noen av verdens største fore­komster av dyp­vanns­koraller, fro­dige tare­skoger og enorme sjøfuglkolonier.

Isødet i nord er hjem for isbjørner, islevende seler og giganter som grøn­lands­hvalen. For at verden skal kunne fort­sette å ha glede av den skatt­kisten som havet er, må vi ta vare på livet der. Derfor jobber WWF for bære­kraftig fiske­opp­drett og å bekjempe over­fiske, opp­rette marine verne­områ­der, for­hindre foru­rensning og marin for­søp­ling, og for å bremse klimaendringene.

SKOG

Verdens skoger er jordens grønne, levende og liv­givende lunger. Skogen skaper oksygen som vi trenger for å puste, den hindrer jord­erosjon, bidrar til vann­syk­lusen og bevarer et sta­bilt klima. åtte av ti av alle arter som lever på land, lever i skogen. Men skogene våre er under stadig økende press.

Hvert år mister vi 13 millioner hektar skog – et område tre ganger så stort som Danmark! WWF jobber for å bevare ver­dens skoger, fra de dype regn­skogene i Ama­zonas og Kongo, til den vid­strakte tai­gaen i Russ­land og Norges naturskoger.

ARTER

Her på jorden lever rundt to millioner arter som er beskrevet av viten­skapen. Men det er anslått at alt fra fem til hundre millioner arter egent­lig finnes på kloden vår. Her finnes et myldrende mang­fold av liv: duft­ende blom­ster, stikk­ende insek­ter, syn­gende fugler, svøm­mende fisker, raske hjorte­dyr og smygende kattedyr.

Livet på jorden har utviklet seg i øko­systemer, der hver art har sin rolle. Men den fine balan­sen i naturen er truet. WWFs Living Planet Report viser at det aldri har stått verre til for jor­dens natur­mang­fold enn nå. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv. Allerede er 58 prosent forsvunnet. WWF jobber for å bevare jordens arter og å stanse tapet av naturmangfold.

KLIMA

Klimaendringene truer alt vi har kjært. Smeltende isbreer, høyere hav­nivå, villere stormer, tørke og flom vil påvirke alle verdens konti­nenter. Mange sam­funn og øko­systemer merker allerede virk­ningene: vann­for­syninger skrum­per inn, avlinger går til grunne, skoger brenner og korall­rev dør som følge av surere hav.

Menneskenes og naturens livs­grunnlag er truet av klima­endringene. WWF jobber derfor for å bekjempe disse endringene – og ivareta sikker­heten og livs­vil­kårene til folk, dyr og natur over hele verden.

NORGE

Norsk natur er unik. Fra trange fjord­armer til mer enn totusen meter høye topper, fra varmekjær edel­løv­skog til iskald tundra – her finnes et stort mang­fold av arter og natur­typer. Ingen andre land har samme type høy­fjells­natur som vi har. Vass­drags­naturen er også unik, med de rike elvene og bratte fossene.

Over 2300 arter i norsk natur er regnet som truet, og halv­parten av Norges truede arter lever i skogene våre. WWF jobber med å ta vare på mang­foldet i norsk natur, både på land og i vann. Vi jobber for bære­kraftig bruk av natur­ressursene og for at den mest verdi­fulle og sår­bare naturen skal sikres gjennom vern.

BLI FADDER

Menneskelig påvirkning gjør at jordas dyr forsvinner i rekordfart. På bare 50 år – fra 1970 til 2020 – kan vi ha mistet to tredeler av alt dyreliv.

Klima­endringer, øde­leggelse av leve­områder og kryp­skyting truer verdens fantast­iske dyr. Nå kan du være med på å redde dem! Som elefantfadder bidrar du til arbeidet med å ta vare på truede arter og bremse klimaendringene.